НАПОЛЕОНОВСКИЙМИФВ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: PRO И CONTRA

Л. Г. Фризман

Анотація


У статті йдеться про спробу вирішення проблеми функціонування напо-
леонівського міфу в російській літературі XIX–початку XX ст. у монографії
О.В. Тарарак. Матеріалом для його розвідки стали художні, документальні,
публіцистичні твори, в яких відчутна реакція на розповсюдження «чужого»
міфу та його різноманітна інтерпретація. Автор доходить висновку, що ані
у російській літературі в цілому, ані у творчості окремих письменників цей
міф не міг сформуватися, бо належить до іншої, «чужої» культури, культу-
ри завойовника. Його інтерпретація пов’язана із естетикою літературних
напрямів, власними ідейно-художніми пошуками митців, соціокультурною
ситуацією. На початку ХХ ст. російська література вийшла зі сфери акту-
алізації цього міфу, незважаючи на те, що він відіграв роль каталізатора
пошуків відповідей на суто російські питання.
Ключові слова: міф, легенда, наполеонівський міф, культурний герой,
міфологізація.

В статье идет речь о попытке решения проблемы функционирования
наполеоновского мифа в русской литературе XIX–начала XХ вв. в моно-
графии А.В. Тарарак. Материалом для его исследования стали художе-
ственные, документальные и публицистические произведения, в которых
ощутима реакция на распространение «чужого» мифа и его разнообразная
интерпретация. Автор приходит к выводу, что ни в русской литературе в
целом, ни в творчестве отдельных писателей этот миф не мог сформиро-
ваться, потому что принадлежит к иной, «чужой» культуре, культуре завое-
вателя. Его интерпретация связана с эстетикой литературных направлений,
собственными идейно-художественными исканиями творцов, социокуль-
турной ситуацией. В начале ХХ ст. русская литература вышла из сферы
актуализации этого мифа, несмотря на то, что он сыграл роль катализатора
поисков ответов на собственно русские вопросы.
Ключевые слова: миф, легенда, наполеоновский миф, культурный ге-
рой, мифологизация.

In my article tells about an attempt to solve the problem of Napoleonic myth
functioning in the Russian literature at the edge of the 20th century in A. Tararak`s 

monograph. The material o


Повний текст:

PDF


Ulrichs Web Ліцензія Creative Commons

Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 3.0 Неадаптована.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань этики наукових публікацій.

ПОСИЛАННЯ НА АВТОРІВ ПРИ КОПІЮВАННІ ЧИ ЦИТУВАННІ НАУКОВИХ СТАТЕЙ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifДля отримання особистого ідентифікатору автора ORCID зареєструйтеся на сайті https://orcid.org/register, отримайте цифровий код та повідомте його при поданні статті до редакції.