ОБРАЗЫ ПЕРВОСТИХИЙ В ПОЭТИЧЕСКОММИРЕ ЮРГИСА БАЛТРУШАЙТИСА В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ СИМВОЛИСТСКОЙ ПОЭЗИИ

В. В. Щербина

Анотація


У статті розглядається специфіка розвитку образів першостихій, які су-
проводжують ліричного героя поетичного світу Юргіса Балтрушайтіса на
шляху до вершин духовного буття. Встановлено, що характеристики об-
разів першостихій змінюються разом з досвідом, що набуває людина, руха-
ючись вгору. Аналіз творчості поета показує, що спів є основним звуковим
фоном у віршах Ю. Балтрушайтіса, що було написано протягом раннього
періоду творчості. Образ сонця, що співає, є для людини джерелом натхнен-
ня. Образ вітру у художньму світі Ю. Балтрушайтіса символізує легкість та
прагнення свободи. Показано, що образ зимової заметілі використовується
у віршах, пов`язаних з темою очікування приходу Месії. Встановлено, що
образ моря розвивається по колу. Характеристики образу морської стихії
пов`язані з темою шляху та проблемою духовних пошуків ліричного героя.
У ліриці поета акцентовано прихований внутрішній рух, що пробуджує в
людині думку про її високе призначення. Доведено, що в ліриці Ю. Бал-
трушайтіса поруч із типово символістськими мотивами безвиході земного
існування, безнадійності й песимізму, утверджується віра в Бога та людину.
Ключові слова: образи першостихій, звукові характеристики, лірика,
символістські мотиви, художній світ.

В статье рассматриваются особенности развития образов первостихий,
которые сопровождают лирического героя в поэтическом мире Юргиса
Балтрушайтиса на пути к вершинам духовного бытия. Установлено, что ха-
рактеристики образов первостихий изменяются вместе с опытом, который
приобретает человек, совершая «восхождение». Анализ творчества поэта 

показывает, что пение является основным звуковым фоном в стихотворе-
ниях Ю. Балтрушайтиса, относящихся к раннему периоду творчества. Об-
раз поющего солнца является для человека источником вдохновения. Образ
ветра в художественном мире Ю. Балтрушайтиса символизирует легкость
и стремление к свободе. Показано, что образ зимней вьюги используется в
стихотворениях, связанных с темой ожидания прихода Мессии. Установле-
но, что образ моря развивается по кругу. Характеристики образа морской
стихии связаны с темой пути и проблемой духовных поисков лирического
героя. В лирике поэта акцентируется скрытое внутреннее движение, кото-
рое пробуждает в человеке мысль о ее высоком предназначении. Показано,
что в поэзии Ю. Балтрушайтиса помимо типично символистских мотивов
обреченности, безнадежности земного существования, пессимизма, ут-
верждается вера в Бога и человека.
Ключевые слова: образы первостихий, звуковые характеристики, сим-
волистские мотивы, лирика, художественный мир.

The peculiarities of the development of element images which accompany
lyric character on his way to the spiritual summits in Yurgis Baltrushaitis’ poetic
world are considered in the article. It is shown that characteristics of element
images change according to the experience gained by a person who is
going upwards. It is proved that singing is the main sound background in the
verses written on the early stage of creative activity. The image of singing sun
is the source of a person’s inspiration. The image of wind symbolizes light and
desire of freedom. It is shown that the image of snowstorm is used in the poetry
connected with the idea of Messiah’s expectant arrival. The image of the sea
develops accordingly to the spiritual development of a person. The characteristics
of the sea are connected with the idea of the way and the problem of
spiritual seeking of a person. In the lyrics the idea of hidden inner motion is
emphasized. This idea is connected with the problem of a person’s high destination.
It is shown that in Baltrushaitis’ poetry the belief in God and man are
claimed along with typical symbolists’ motives such as pessimism, doom and
hopelessness of a man’s being.
Key words: element images, sound characteristics, lyrics, symbolist motives,
poetic world.


Повний текст:

PDF


Ulrichs Web Ліцензія Creative Commons

Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 3.0 Неадаптована.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань этики наукових публікацій.

ПОСИЛАННЯ НА АВТОРІВ ПРИ КОПІЮВАННІ ЧИ ЦИТУВАННІ НАУКОВИХ СТАТЕЙ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifДля отримання особистого ідентифікатору автора ORCID зареєструйтеся на сайті https://orcid.org/register, отримайте цифровий код та повідомте його при поданні статті до редакції.