Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Військово-технічний збірник?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче подані необхідні пояснення).
 2. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал". Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

   

  ВИМОГИ ДО НАБОРУ

  Формат аркуша: А4.

  Параметри сторінки (відступи від краю): зверху – 2 см; знизу – 2,5 см; зліва –2,25 см;  справа – 2,25 см.

  Шрифт статті – Times New Roman; звичайний; кегль – 10 пт, міжрядковий інтервал (множник) – 1,1.

  Текст статті розташовується у два стовпчики однакової ширини –8 см, відстань між стовпчиками – 0,5 см; відступ першого рядка абзацу –0,75 см; вирівнювання – за шириною.

  Підзаголовок (кегль – 12 пт): напівжирний; відступів немає; вирівнювання – центроване; зверху та знизу відокремлюється 6 пунктами.

   

  Не використовуйте для форматування тексту пропуски, табуляцію тощо. Не встановлюйте ручне перенесення слів, не використовуйте колонтитули. Між значенням величини та одиницею її вимірювання ставте нерозривний пробіл (Ctrl + Shift + пробіл).

   

  Набір формул: редактор формул Ms Equation.

  Забороняється використовувати для набору формул графічні об’єкти, кадри і таблиці.

  Розмір та стиль формул: наведені в pdf-файлі.

  Таблиці повинні мати назву (напівжирний, кегль – 9 пт), яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назва таблиці має бути згрупована із таблицею.

   

  Рисунки обов’язково супроводжуються центрованими підрисунковими підписами (напівжирний, кегль – 9 пт). Підрисункові підписи повинні бути згруповані із рисунками.

  Не допускаються кольорові та фонові рисунки.

  Допускається розташування великих рисунків, формул і таблиць в одну колонку (до16,5 см).

   

  Список літератури виділяється підзаголовком «Список літератури» та оформлюється (кегль – 9 пт, курсив) відповідно до вимог міждержавного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Приклади оформлення – Бюлетень ВАК України № 3 2008 року. Подається мовою оригіналу та обов’язковий переклад англійською мовою. За наявності обов’язково наводиться ідентифікатор цифрового об'єкта (DOI – Digital Object Identifier).

   

  УВАГА! Остання сторінка статті заповнюється не менш ніж на 3/4.

   

  СТРУКТУРА РУКОПИСУ

   

  Текст статті повинен мати таку структуру: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

  Текст статті розбивається на відповідні розділи із підзаголовками, які виділені напівжирним шрифтом, кегль – 12 пт, відступ зверху та знизу – 6 пунктів.

   

  На останньому аркуші статті після списку літератури наводяться за зразком (9 кегль, міжрядковий інтервал – 1,0):

  відомості про рецензента;

  статті українською та російською мовами супроводжуються назвою статті, прізвищем та ініціалами авторів, анотацією (де зазначається наукова проблематика, суть досліджень, використані методи, отримані результати і висновки, та ключові слова) англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків без пробілів, або кожна стаття англійською мовою супроводжується назвою статті, прізвищем та ініціалами авторів, анотацією українською та російською мовами обсягом не менш як 1800 знаків;

  відомості про авторів надаються українською, російською та англійською мовами за прикладом, який наведено у pdf-файлі. За наявності вказується обліковий запис автора ORCID. Формат ідентифікаторів має відповідати стандартам ORCID та мати вигляд повного URL (наприклад, http://orcid.org/0000-0002-1825-0097).

 3. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

  ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

  Обсяг рукопису – від 3 до 10 сторінок українською, російською або англійською мовою. Статті, написані англійською мовою на високому професійному рівні, мають пріоритет під час розгляду та публікації. Для запрошених статей – обсяг до 20 сторінок.

  Для публікації необхідно надати статтю в електронній формі (формат Microsoft Word 2003) з роздрукованим екземпляром, підписаним усіма авторами статті.

   

  До рукопису додаються:

  -     акт експертизи про наявність або відсутність інформації з обмеженим доступом;

  -     рецензія доктора наук (професора) із засвідченням підпису;

  -     витяг із протоколу засідання кафедри (підрозділу);

  -     супровідний лист (для авторів з інших установ та організацій).

   

  Матеріали, що оформлені неохайно і не відповідають зазначеним вимогам, редакцією не розглядаються. Рукописи, не прийняті до друку або відхилені редакцією, та їх супровідні документи авторам не повертаються.

   

  Відповідальність за якість і зміст статті несуть автор, кафедра (підрозділ) та рецензент.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.