Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Економічний дискурс?
Увійдіть на сайт

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Вимоги оформлення наукової статті

(відповідно вимог ДСТУ 7152:2010 «Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках»)

1. До розгляду приймаються наукові статті обсягом 10-20 сторінок тексту, формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1 см (лише для основного тексту статті).

2. Структура наукової статті:

Рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт – напівжирний). Визначити код УДК ви можете за цим посиланням: http://teacode.com/online/udc/;

Рядок 2 – JEL Classification (вирівнювання по лівому краю, шрифт – напівжирний). Визначити код JEL за своїми ключовими словами ви можете за цим посиланням: https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php;

Рядок 3 – прізвище та ім’я автора (шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру);

Рядок 4 – науковий ступінь і вчене звання, посада та місце роботи (повна назва структурного підрозділу), населений пункт, країна (вирівнювання по центру);

Рядок 5 – електронна адреса автора (вирівнювання по центру);

Кожен наступний співавтор з нового рядка.

Рядок 6 – назва наукової статті (вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний, великі літери);

Рядок 7 – анотація (кегль шрифту – 12, курсив, міжрядковий інтервал – 1, назви структурних елементів виділити напівжирним). Обсяг анотації повинен бути 150-250 слів.

До публікації приймаються рукописи з максимально конкретизованими анотаціями. Анотація повинна містити основні висновки роботи та результати роботи. Композиційно анотація може бути збудована за принципом IMRAD:

Вступ – актуальність дослідження.
Методи – відомості про те, коли, де, як проводилося дослідження; яка інформація, методи використовувалися; хто був включений в групу піддослідних.
Результати – основні висновки (конкретика), результати дослідження.
Перспективи – інформація про те, як отриманий результат співвідноситься з висновками інших учених, які перспективи дослідження, напрями подальшої роботи, складності.
Ключові слова (вказати 5-7 слів або словосполучень), вони повинні бути лаконічними, відображати зміст і специфіку рукопису.

Анотація та ключові слова підлягають перевірці з метою недопущення технічного перекладу програмними засобами, оскільки рукописи будуть доступні в Інтернет-мережі: бібліографічних (наукометричних) базах, інформаційних порталах, онлайн-бібліотеках.

Рядок 8 – текст наукової статті із зазначенням наступних елементів:

 • Вступ, де висвітлюється важливість дослідження, існуючі проблеми та напрями їх вирішення в контексті поставлених наукових завдань; вказуються невирішені частини проблеми.
 • Аналіз останніх досліджень та публікацій, де подається короткий аналіз результатів досліджень науковців з тематики наукової статті.
 • Мета, де вказуються мета і завдання наукового дослідження.
 • Методологія дослідження, де висвітлюються основні методи і прийоми, застосовані у науковій статті.
 • Результати, де висвітлюються основні отримані результати дослідження, поданих у науковій статті.
 • Висновки і перспективи, де подаються конкретні висновки за результатами дослідження та перспективи подальших розробок.

3. В кінці наукової статті подається Список використаних джерел (не менше 8-ми джерел) у порядку згадування або у алфавітному порядку (кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1). Список використаних джерел оформляється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». Посилання на літературні джерела в тексті наукової статті слід надавати в квадратних дужках [1, с. 56; 7, с. 45–51].

4. Після списку використаних джерел вказуються відповідні дані на англійській мові: вихідні дані автора(ів) (приклади перекладу наукових ступенів, вчених і посад наведені у додатку 3);; назва наукової статті; анотація, ключові слова, а також список використаних джерел (дотримуватися технічних параметрів їх оформлення відповідно до аналогу).

5. Список використаних джерел англійською мовою (References) формується за міжнародним стандартом АРА (використовуватиметься при розташуванні рукописів у міжнародних базах). Даний стандарт використовується у США як стандарт оформлення статті (в тому числі і бібліографічного списку), прийнятий АРА (Американська психологічна асоціація) та Є МІЖНАРОДНИМ. Для полегшення при оформленні джерел за цим стандартом рекомендуємо користуватись посиланням http://ua.translit.net/#mp1. Транслітерацію українських символів необхідно здійснювати у відповідності з Постановою КМУ від 27 січня 2010 р. № 55, а російських – згідно системи BGN/PCGN. Приклади оформлення різних типів джерел за пропонованими стандартами наведені у додатку 4.

6. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation.

 (1)

7. Табличний та графічний матеріал може бути лише книжкового формату, а його кількість доречною. Таблиця повинна мати порядковий номер, вказується у правому краю (кегль шрифту – 14, курсив, міжрядковий інтервал – 1,5). Назва таблиці подається над таблицею (кегль шрифту – 14, напівжирний, міжрядковий інтервал – 1,5). Текст таблиці подається гарнітурою Times New Roman (кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1). Після таблиці необхідно вказувати джерело (шрифт курсивом, кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1), або розробка автора, складено автором на підставі.

Таблиця 1

Назва таблиці*

№ з/пПоказникиРоки
201120122013
     
     
     

* Джерело: [1]

Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом і згрупованим; мати номер і назву, що вказується поза об’єктом (кегль шрифту – 14, напівжирний, міжрядковий інтервал – 1). Розташування рисунку має бути в тексті. Рисунки повинні бути контрастними і чорно-білими, а спосіб заливки в діаграмах – штриховий. Графічні матеріали не повинні бути сканованими.

Рис. 1. Назва рисунку*

* Джерело: [1]

8. У наукових статтях не допускається автоматичних переносів слів та використання макросів. Необхідно використовувати однотипні лапки «…». Слід чітко розмежовувати тире (.. – ..) та дефіс (.. - ..). Абзаци позначати тільки клавішею “Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”). Не допускається використання ущільненого або розрідженого шрифту.

 

Зразок оформлення наукової статті

УДК 657

JEL Classification M41

 

Боярко Ірина

д.ф., доцент кафедри банківської справи

Університет банківської справи Національного банку України,

м. Київ, Україна

E-mail: boyarko@ukr.net

 

НАЗВА НАУКОВОЇ СТАТТІ

 

Анотація

Вступ. Текст текст текст … .

Методи. Текст текст текст … .

Результати. Текст текст текст … .

Перспективи. Текст текст текст … .

Ключові слова: текст текст текст … .

 

Вступ. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст …

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст …

Мета. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст …

Методологія дослідження. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст …

Результати. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст …

Висновки і перспективи. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст …

 

Список використаних джерел

1. Текст текст текст …

 

Boiarko Iryna

Ph.D. (in Economics), Associate Professor

Department of Banking

University of Banking of the National Bank of Ukraine, Кyiv, Ukraine

E-mail: boyarko@ukr.net

 

TITLE OF SCIENTIFIC ARTICLE

 

Abstract

Introduction. Text text text … .

Methods. Text text text … .

Results. Text text text … .

Discussion. Text text text … .

Keywords: text text text text … .

 

References

 1. Text text text …

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

 1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
 2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
 3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.