ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ

Dmytro Skovronsyy

Анотація


Охарактеризовано соціальну державу з позиції системно-функціонального підходу. Сьогодні достатньо відстежено і проаналізовано історію ідеї соціальної держави і висвітлено практику її інституціоналізації та функціонування. Вивчено специфічні риси акумуляції і перерозподілу нею національних ресурсів. Розглянуто досвід реалізації патронажної ролі держави. На цій основі виявлено і плюси, і мінуси, які неминуче супроводжують виконання державою такої ролі. Показано неоднозначні економічні, політичні, етичні, психологічні та інші наслідки її втілення в повсякденне життя.

Держава – багатоаспектне утворення. Особливості кожного з аспектів її структури і діяльності, що фіксуються науковою думкою, отримують свої відповідні визначення, які, за прийнятим в науці звичаєм, одночасно стають і номінаціями держави як такої. Наприклад, через позначення тієї або іншої форми правління воно загалом кваліфі­кується або як республіка, або як монархія. Державу ж, характеристика якої є похідною від констатації властивого їй типу політико-територіального устрою, атестують як унітарну або федеральну. Залежно від ступеня її безпосередньої участі в суспільно-економічних процесах (якщо ступінь брати у крайнощах) вона є інтервен­ціоністською або оптимальною.


Ключові слова


соціальна держава; громадянське суспільство; інтереси; соціальний; політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Матузов Н. И. Личность, политика, право / Н. И. Матузов // Теория политики: общие вопросы / под. ред. И. Н. Коновалова, А. В. Малько. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1994. – С. 14–33.

Парсонс Т. Система современных обществ / Толкотт Парсонс ; пер. с англ. Л. А. Седова, А. Д. Ковалева. – М. : Аспект Пресс, 1997. – 271 с.

Рябов С. Г. Державна влада: проблеми авторитету й легітимності : монографія / С. Г. Рябов ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – К., 1996. – 117 с. – (Стратегія політики і політичний аналіз ; вип. 1).

Maritain J. Éléments de philosophie. Introduction générale a la philosophie / Jacques Maritain. – Paris : Téqui, 1921. – 232 s.

Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Эмиль Дюркгейм ; пер с фр., сост., послесл. и прим. А. Б. Гофмана. – М., 1995. – 352 с. – (История социологии в памятниках).

Політологія : підручник / В. Г. Антоненко... [та ін] ; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – 3-є вид., перероб., доп. – К. : Акад., 2006. – 567 с. – (Альма-матер).

Журавський B. C. Політична еліта України: теорія і практика трансформації / В. С. Журавський, О. Ю. Кучеренко, М. І. Михальченко ; Укр. акад. політ. наук ; Ін-т соціології НАН України. – К. : Логос, 1998. – 264 с.

Von Mises L. Die Gemeinwirtschaft :Untersuchungen über Sozialismus / Ludwig Von Mises. – Wien : Fischer, 1922. – 503 s.

Нерсесянц В. С. Философия права : учеб. для вуз. / Владик Сумбатович Нерсесянц ; Ин-т гос. и права Рос. акад. наук, Акад. правовой ун-т. – М. : Норма-Инфра М, 1998. – 647 c.

Мальцев Г. В. Социальная справедливость и право / Геннадий Васильевич Мальцев ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, каф. теории гос. и права. – М. : Мысль, 1977. – 253 с.

Шрейдер Ю. А. Этика. Введение в предмет / Ю. А. Шрейдер. – М. : Текст, 1998. – 272 с.

Мау В. Экономическая реформа: сквозь призму конституции и политики / В. Мау. – М., 1999. – 240 с. – (Библиотека Московской школы политических исследований ; вип. 16).

Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учебник / Август Алексеевич Мишин. – М., 1996. – 396 с.

Берлин И. Стремление к идеалу / И. Берлин // Вопросы философии. – 2000. – № 5. – С. 51–62.

Forsthoff Е. Rechtsstaat im Wandel: verfassungsrecht Abhandlungen / Ernst Forsthoff. – Stuttgart : W. Kohlhammer, 1964. – 227 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2015 Dmytro Skovronsyy

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.