Том 11

Міністерство освіти і науки України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
ВІСНИК
Кам´янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
ВИПУСК 11

Кам’янець-Подільський
Медобори-2006
2016

Зміст

Статті

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ PDF
Т.Є. Анкудович
ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНИ PDF
В.П Антонюк
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ PDF
В.М. Головатюк
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ЕКСПОРТУ, ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ, РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ, ІННОВАЦІЙ ТА ЯКОСТІ ІНСТИТУТІВ УКРАЇНИ PDF
В.А. Денисюк
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Л.П. Радченко, Н.В. Шиловцева
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ PDF
Л.М. Саломатiна, В.Л. Шкригун
ФОРМУВАННЯ ЗАМКНУТОЇ БІОЕКОНОМІНОЇ СИСТЕМИ ЯК НЕОБХІДНОЇ УМОВИ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Г.Я. Стеблій, Н.В. Тувакова
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В.В. Ткачук
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В РОЗРІЗІ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
В.Р. Чаплінський
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА УКРАИНЫ: СТАНОВЛЕНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ PDF
Л.Ф. Кавуненко, Т.Н. Велентейчик
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СВЕТЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА PDF
Л.М. Кузьменко, М.А. Солдак
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОЦЕНКИ И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ИННОВАТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ PDF
В.П. Соловьев
THE IMPACT OF EUROPEAN INTEGRATION ON INNOVATIVENESS OF THE POLISH ECONOMY PDF
Lukasz Wsciubiak
ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО БУКОВИНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Л.Д. Водянка
ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ ЗДІЙСНЕННЯ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
О.І. Гарафонова, О.О. Євдоченко
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР PDF
М.Л. Данилович–Кропивницька, О.І. Тревого
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА КРІ В ОРГАНІЗАЦІЯХ МАРКЕТИНГОВОГО ТИПУ PDF
О.М. Гребешкова, О.О. Кизенко
ОПТИМІЗАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ПІДПРИЄМСТВАМИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПЕРЕРОБНО-ХАРЧОВИХ ГАЛУЗЕЙ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Д.Ф. Крисанов
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ГРУПАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Л.А. Рарок
УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕКСЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ З КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ PDF
В.М. Семендяк
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОВІДНОСИН У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ЦУКРОСИРОВИНИ PDF
А.В. Фурса, П.А. Стрельбіцький, В.С. Боднар
РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
М.Г. Шульський
СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ. КОНЦЕПЦИЯ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ PDF
О. Буга, Н. Мелник
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ PDF
Ю.С. Залознова, Н.В. Трушкина
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК PDF
Е. Ю. Китриш
TRADE CREDIT AS A RESULT OF INTERORGANIZATIONAL RELATIONSHIP PDF
Sławomir Górczyński
SOURCES OF COMPETENCES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES PDF
Dariusz Nowak
ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ PDF
І. А. Андрейцева
СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ДЕМОКРАТІЇ PDF
А. М. Гриненко, В. В. Кирилюк
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ PDF
В. Ю. Лисак, О. Й. Хомин
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИМИ КОНФЛІКТАМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Н. Ю. Олійник
ПЕРЕФОРМУВАННЯ ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ НАУКОВИХ КАДРІВ ЯК ФАКТОР ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ PDF
О. С. Попович, О. П. Костриця
КОУЧИНГ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. В. Рарок
ЗДОРОВ'Я ЯК СКЛАДОВА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ PDF
Н. О. Рингач
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Л. С. Тріфаніна
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАУКИ БЕЛАРУСИ PDF
Т. А. Антонова
ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ PDF
О. Ф. Новикова, А. С. Вишневский
ЭТНОМЕНЕДЖМЕНТ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЭТНОЭКОНОМИКИ PDF
К. В. Павлов
РОЛЬ ТА МІСЦЕ СОЦІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ PDF
О. І. Амоша, Л. Л. Шамілева
ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ PDF
З. І. Кобеля
РЕСУРСИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ПРОЦЕСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ PDF
О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова
ЧИННИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ PDF
В. Б. Буторіна
ГЕОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ PDF
І. І. Ковтуник
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В ТУРИЗМІ PDF
Б. О. Опря
ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. С. Поліщук
МАРКЕТИНГОВІ ТА ЛОГІСТИЧНІ ПІДСТАВИ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПРОСТОРУ МІСТА PDF
І. Г. Смирнов
СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
М. В. Вовк, І. Б. Франчук
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ PDF
О. В. Вовченко
ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ PDF
Т. В. Гургула, Ю. Р. Футало
ПРАКТИКА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО- ТЕХНОЛОГІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС PDF
О. В. Каплинський
ОСОБЛИВОСТІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СУВЕРЕННОГО БОРГУ УКРАЇНИ ЗА ЄВРООБЛІГАЦІЯМИ PDF
О. В. Олійник, І. В. Сідельнікова, А. В. Сотнік
ЗОВНІШНЬО-ВНУТРІШНЯ ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
Ю. М. Харазішвілі, В. І. Ляшенко
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ PDF
І. В. Ящишина
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЛАРУСИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ PDF
В. М. Цилибина
ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ PDF
Ю. З. Драчук
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ PDF
О. К. Кушнір
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ АТО ГАГАУЗИИ PDF
C. Кураксина
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ PDF
Д. М. Пармакли, В. К. Рудик, П. А. Стрельбицкий, В. А. Зеленский
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ СКОРОЧЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ PDF
З. С. Варналій
НЕГАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ І МОЖЛИВОСТІ ЇЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ PDF
Н. М. Дєєва
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Т. А. Коляда
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ PDF
М. В. Коновалова, О. М. Хариніна
РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
І. І. Лотоцький, О. С. Олійник
МАРКЕТИНГОВИЙ РЕЙТИНГ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. С. Маковоз
ПРІОРИТЕТИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗБАЛАНСОВАНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ PDF
О. В. Сталінська