Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Публічне управління та регіональний розвиток?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

Науковий журнал «Публічне управління та регіональний розвиток» в цілях забезпечення високого рівня зворотного зв’язку авторів із журналом дотримується міжнародних стандартів етики публікацій – COPE Code of Conduct, затверджених COPE (Committee on Publication ethics).

Відповідно до цих стандартів та з метою підвищення якості наукових публікацій, покращення співпраці авторів, редакторів, рецензентів та читачів, журнал разом з усіма учасниками процесу наукових публікацій дотримується наступних принципів.

 1. Редактор журналу несе відповідальність за публікацію наукових праць. Оцінювання якості та відповідності наукових праць здійснюється виключно за їх науковим та інтелектуальним змістом. Редактор може відхилити статтю у разі наявності вагомих підстав, що підтверджують факти плагіату, порушення та сліпого копіювання чужих даних.
 2. Редактор та співробітники журналу не мають права використовувати наукові матеріали авторів без їхньої згоди, навіть у разі неопублікування статті.
 3. Редактор повинен зберігати конфіденційною інформацію та ідеї, що містяться в наукових працях, і не використовувати їх в особистих цілях. У разі конфлікту інтересів між автором і рецензентом редактор передає матеріали на розгляд іншому члену редакційної колегії.
 4. Редактор розглядає скарги та зауваження стосовно поданих наукових матеріалів та вживає заходів щодо їх вирішення.
 5. Рецензенти наукового журналу «Публічне управління та регіональний розвиток» здійснюють наукову експертизу авторських праць, зберігаючи повну конфіденційність, виключаючи будь-яку можливість передачі наукових матеріалів іншим особам для ознайомлення чи з метою їх обговорення.
 6. Усі матеріали, в тому числі неопубліковані, не можуть використовуватися рецензентами для власних потреб без письмової згоди автора.
 7. Під час оцінки наукових матеріалів рецензенти повинні давати об’єктивні та аргументовані рекомендації, виключаючи персональну критику та упереджене ставлення до автора.
 8. Автори подають до наукового журналу лише оригінальні праці, несуть повну відповідальність за їх достовірність та новизну. За умов використання чи цитування чиїхось напрацювань необхідно вказувати автора та робити посилання на нього або надавати його письмову згоду на використання інформації. Відсутність відповідного оформлення розцінюється редакційною колегією журналу як плагіат та є недопустимим і неетичним.
 9. У разі виявлення у статті помилок автор повинен повідомити про це редакційну колегію та усунути відповідні недоліки.
 10. Автори не можуть подавати на розгляд статтю більше, ніж в одне видання. Всі співавтори повинні бути зазначені у статті. Недопустимо зазначати як співавторів осіб, які не мають відношення до даного наукового дослідження.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Для публікації у збірнику приймаються авторські матеріали, які інформують про нові результати або досліджують оригінальні підходи до вирішення актуальних наукових проблем у галузях: теорія та історія державного управління; публічне управління, українське будівництво; механізми державного управління; економіка; державна служба; місцеве самоврядування; європейська інтеграція тощо.

  Стаття подається до друку в завершеній формі, відповідно до вимог ВАК України (Постанова Президії ВАК України № 7-05/01 від 15.01.2003 р.).

 2. При підготовці статей просимо Вас дотримуватися наступних вимог:

  Текст статті (без анотацій та списку літератури) обсягом 15 і більше сторінок формату А4 у редакторі WORD 2003 (у форматі *.doc).

  Шрифт – Times New Roman 14, нормальний, без переносів, абзаци – 1,25, вирівнювання за шириною.

  Поля сторінки: справа, зліва, зверху та знизу20 мм, орієнтація сторінки – книжкова, міжрядковий інтервал – 1,5 (в таблицях – 1). Мова статті – українська, російська, англійська.

 3.  СТРУКТУРА СТАТТІ 

  Тематичний рубрикатор: УДК.

  Назва статті (до 10 слів). Назва статті повинна відображати зміст і мету цієї статті.

  Ім’я та Прізвища авторів.

  Місце роботи або навчання (назва установи чи організації, місто, країна).

  Анотація. Анотація повинна відображувати зміст статті; мати структуру: Мета: …, Матеріал і методи: …, Результати: …, Висновки: …. Якщо мова статті не українська – анотація українською мовою подається у розширеному вигляді (1800 знаків з пробілами). Подається трьома мовами (укр., англ., рос)

  Ключові слова: 5–8 слів, які характеризують досліджувану проблему.

  Вступ. Вступ описує, що автор сподівається досягти, та чітко означає досліджувану проблему. Повинен узагальнювати відповідні дослідження для забезпечення контексту і пояснювати, які дослідження інших авторів, якщо такі є, оскаржуються або вимагають продовження. Наприкінці Вступу вказується мету дослідження.

  Матеріал і методи дослідження. Розділ статті, що повинен описувати експеримент, гіпотези, загальний план експерименту або методику. Повинно бути сформульовано план, відповідний для відповідей на питання. Представлено достатньо інформації, щоб відтворити дослідження (характер контингенту досліджуваних, методи). Вказати, які в статті дотримуються процедури. Розташувати їх в порядку значимості. Якщо такі методи є новими, вони повинні мати докладні пояснення. Вказати наявність вибірки. Описати належним чином обладнання та матеріали. Для статей медичного характеру потрібно вказати відповідні стандарти про дотримання етики медичних досліджень (за участю людини або тварин).

  Результати дослідження. Автор повинен пояснити, яких відкриттів він досяг в дослідженні. Вони повинні бути зрозуміло згруповані і мати логічну послідовність. Представлений належний аналіз отриманих результатів дослідження; статистичні дані.

  Висновки / обговорення. У даному розділі подається інтерпретація результатів дослідження; як результати співвідносяться з очікуваннями і більш раннім дослідженням; стаття підтримує або спростовує попередні теорії. Пояснюється, як дослідження вплинуло на прогрес наукових знань. Наприкінці розділу вказуються Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

  Список використаної літератури подається у двох варіантах:

  1. Кирилицею (не менше 10з яких не менш 5 – іноземних) повинен налічувати достатню кількість сучасних (за останні 5 років) джерел за проблемою дослідження, до якого необхідно включати наукові статті з українських та зарубіжних фахових наукових журналів. Відомості про них повинні відповідати вимогам Гарвардського стилю. Текст статті обов’язково повинен містити посилання на використані літературні джерела.

  2. Латиницею (Referenсеs) оформлюється за Гарвадською системою (BSI). Рекомендації щодо оформлення можна подивитися за посиланням

  Наприкінці статті обов’язково вкажіть для кожного автора (українською, англійською та російською мовами): прізвище, ім'я та по батькові (повністю) із зазначенням учених ступенів і вчених звань, місце роботи (офіційну назву та поштову адресу установи чи організації); ORCID; е-mail, контактний телефон.

 4. Вимоги до подання

  Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 14-м розміром кеглю з 1,5 міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 5. ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ПОВИНЕН МІСТИТИ:

  1. Роздрукований варіант статті (один примірник).
  2. Електронний варіант статті обов 'язково надісланий на е-mail: bratislava@ukr.net
  3. Рецензію доктора наук (для авторів, які не мають наукового ступеня) за обраною тематикою про можливість публікації поданих матеріалів статті (докторанти/аспіранти та здобувані наукового ступеня подають рецензію наукового консультанта/керівника) та витяг із протоколу засідання відповідної кафедри про рекомендацію до друку.

   Для авторів, які не мають наукового ступеня, додається кольоровий скан рецензії доктора наук за фахом публікації.

   Увага!

  Матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять рецензування з боку членів редакційної колегії. У разі негативної рецензії статтю може бути повернуто автору на доопрацювання або відхилено.

   Друкування наукових статей у фаховому збірнику здійснюється за рахунок авторів.

 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

  1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи, яка через 1 рік з дати публікації автоматично стає доступною на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
  2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
  3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи 

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.