Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації?
Увійдіть на сайт

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Загальні вимоги

До розгляду приймаються раніше не опубліковані статті відповідно з тематичним спрямуванням наукового збірника і критеріями науковості.

Авторам, які не мають наукового ступеня, а також аспірантам і здобувачам необхідно представити рецензію, яка містить рекомендацію рукопису до публікації (у відсканованому вигляді).

Електронний екземпляр статті та авторська довідка надсилаються мовою оригіналу згідно з вимогами журналу на адресу: grs-ndi@ukr.net

Статті подаються у редакторі Word for Windows – формат docx, doc.

Назва файлу має містити прізвище автора статті і її назву латинськими літерами.

Наприклад: Doslidzennya tvorchosti I. Franka Ivanov.doc (docх). Якщо авторів кілька – прізвищами перших двох авторів, Doslidzennya tvorchosti I. Franka Ivanov Petrov.doc (docх).

Файл з авторською довідкою називати аналогічно назві файлу статті з додаванням в кінці назви файлу позначки Dovidka.

Наприклад: Doslidzennya tvorchosti I. Franka Ivanov Dovidka.doc (docх).

Приклад оформлення авторської довідки (PDF) – Додаток 2.

 

Структура статті:

1. УДК (див. http://teacode.com/online/udc/).

2. Відомості про автора (авторів) (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи автора/авторів. Автори, які не мають наукового ступеня, вченого звання, вказують посаду: наприклад, аспірант, асистент, викладач і т. ін.); установа, місто, країна; особистий e-mail. Допускається не більше 2-х авторів.

3. Назва статті (українською, російською, англійською мовами).

4. Анотація (Abstract) обсяг 200–250 слів (1500–2000 знаків, враховуючи артиклі та пробіли). Анотації українською, англійською, російською мовами мають бути ідентичними за змістом і містити: актуальність; мету дослідження (main objective(s) of the study); методи (methodology); результати (results), висновки та обговорення. Abstract англійською має бути написаний з урахуванням особливостей орфографії та граматики (британська).

Ключові слова (Keywords): не менше 3-х і не більше 10 ключових слів, розділяючи їх крапкою з комою.

5. Основний текст статті структурований за такими елементами:

5.1. Актуальність проблеми, що включає: 1) постановку проблеми; 2) аналіз останніх публікацій (найбільш значимих, визнаних у світі), на які спирається автор, з посиланнями на них у списку літератури (обов’язковим є посилання на зарубіжні праці); 3) визначення невирішених питань у зазначеній проблемі.

5.2. Мета і методи дослідження. У цьому підрозділі вказуються: 1) мета дослідження; 2) методологія і методи дослідження (із зазначенням завдань, які вирішувалися з їх використанням); 3) інформаційна база дослідження.

5.3. Результати дослідження, які подаються логічно, послідовно з повним обґрунтуванням їх отримання та аналізом, із посиланнями на джерела, таблиці, рисунки.

5.4. Висновки та обговорення результатів. Висновки повинні випливати з результатів дослідження, бути конкретними, чітко сформульованими та відповідати поставленій меті. Обговорення результатів здійснюється окремими абзацами, де зазначається їх новизна, практичне значення та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

6. Література. Перелік використаної літератури (не менше 10 джерел, з яких як мінімум 3 джерела – зарубіжні) подається мовою оригіналу згідно з ДСТУ 8302:2015 (розміщення – за алфавітом: спочатку джерела, написані кирилицею, потім – латиницею). Список використаних джерел не нумерується. Для цитованих джерел, які мають doi, його необхідно вказувати наприкінці бібліографічного опису джерела.

7. References. Ті самі джерела, але якщо праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її опис необхідно транслітерувати, а назви праць і видань (книг, журналів, збірників), крім цього, потрібно одночасно подавати англійською мовою (у дужках).

Список References оформлюється згідно зі стандартом APA (American Psychological Association (APA) Style). References (латиницею) наводиться повністю окремим блоком, повторюючи список джерел, наданий мовою оригіналу. Іноземні публікації повторюються у списку, наведеному латиницею.

Для транслітерації українського тексту латиницею слід застосовувати Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 (http://translit.kh.ua/#passport).

Для транслітерації російського тексту латиницею – http://translit.net/ru/bgn/ або http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html.

Назви праць (статей, книг, журналів, збірників) потрібно подавати англійською мовою у квадратних дужках [].

 

Додаток 3. Вимоги до оформлення списку використаних джерел (PDF).

 

Технічні вимоги до оформлення статей

Назву статті набирати заголовними літерами жирним шрифтом, без переносів, по центру. (Набір із використанням опції Caps Lock не дозволяється).

Розрізняти символи (- дефіс) і (– тире), (’ – апостроф), («» – лапки для кириличного тексту, та “” – англійського).

1. Формат сторінки – А4.

2. Шрифт – Times New Roman.

3. Розмір шрифту – 14.

4. Інтервал – 1,5.

5. Абзацний відступ – 1,25 мм.

6. Вирівнювання – по ширині.

7. Поля документа – 20 мм.

8. Обсяг – 10-20 сторінок (із додатками, ілюстраціями, списком використаних джерел). Автоматична нумерація сторінок не ставиться.

9. Інформація для зворотного зв’язку (домашня адреса, телефон, е-mail).

 

Таблиці та рисунки.

Таблиці формуються в редакторі таблиць (пункт меню "Таблиця").

Цифровий матеріал подається у таблицях, що мають порядковий номер і назву, які друкуються посередині над таблицею (наприклад, Табл. 1. Динаміка попиту).

Рисунки також потрібно нумерувати, і вони повинні мати назви, які вказують під кожним рисунком по центру (наприклад, Рис. 2. Класифікація видів капіталу).

Вміст таблиць і рисунків – 12-м шрифтом.

Під таблицями та рисунками 12-м шрифтом вказується джерело (для таблиці – з абзацу; для рисунку – по центру). Наприклад, Джерело: розроблено на основі (Іванов, 2017), власна розробка і т. п.).

Таблиці та рисунки мають бути книжкового формату і розміщуватися по ширині усього поля сторінки.

Формули виконуються курсивом (крім цифр), розміщуються по центру та нумеруються з правого боку.

Посилання.

Посилання на літературу в тексті необхідно подавати за стилем АРА у такому вигляді: (Оliverrest, 2017), (Porter, 2014, p. 45), (Ивановский, 2016, с. 20), (Porter, 2014; Василів, 2015), (Porter & Yansen, 2011b; Яцків, 2017).

Посилання на праці трьох та більше авторів даються у скороченому вигляді: (Міщенко та ін., 2016) або (Bevan et al., 2017).

Посилання на різні статистичні збірники, звіти, довідники тощо подаються так: (Статистичний збірник..., 2016, с. 50), (Статут..., 2012, с. 35).

Якщо вказуються імена та прізвища авторів, то посилання здійснюється у такий спосіб: наприклад, В. Василенко, С. Тимошенко (2016) стверджують: «Менеджмент – це …» (с. 158).

Посилання на таблицю, рисунок і формулу здійснюються у такому вигляді: (табл. 2); (рис. 1); (формула (4)); (формула (1–4)).

Переліки. У переліках використовується тільки тире (–) або числа з круглою дужкою (наприклад, 1), 2) і т. д.).

У тексті не допускаються порожні рядки (окрім відступів між ілюстраціями і текстом), зайві пробіли. Абзаци позначати тільки клавішею «Enter». Слідкувати за правильним використанням дефісу (-) і тире (–).

 

УВАГА: дивіться на сайті зразки та слідкуйте за дотриманням відповідності між назвою статті, метою, частинами викладеного основного матеріалу, частинами анотацій та висновками.

Статті, що не відповідають науковим вимогам стосовно змісту і технічним вимогам щодо оформлення, відхиляються або допрацьовуються авторами.

 

Зразок оформления статті

 

 

УДК 613.2.001.76 (моб. телефон автора на період редагування)

ЯКІСТЬ КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

 

Михайло Пересічний

доктор технічних наук, професор, кафедра готельно-ресторанного бізнесу,

Київський національний університет культури і мистецтв

вул. Є. Коновальця, 36, Київ, Україна, 01133

pmi52@ukr.net

http://orcid.org/0000-0001-7139-4340

Світлана Пересічна

кандидат технічних наук, доцент, кафедри готельно-ресторанного бізнесу,

Київський національний університет культури і мистецтв

вул. Є. Коновальця, 36, Київ, Україна, 01133

svetap264@ukr.net

http://orcid.org/0000-0003-2023-558X

 

АНОТАЦІЯ

Актуальність. Текст… актуальність проблеми… актуальність проблеми… актуальність проблеми… актуальність проблеми… Мета і методи. Текст… мета і методи дослідження… мета і методи дослідження… мета і методи дослідження… Результати. Текст… основні результати дослідження… основні результати дослідження… основні результати дослідження… основні результати дослідження. Висновки та обговорення. Текст… висновки та обговорення одержаних результатів… висновки та обговорення одержаних результатів (з обов’язковим зазначенням новизни та практичного значення результатів... всього – 23-25 рядків).

Ключові слова: кулінарна продукція функціонального призначення, слова, які відображають зміст статті, – 5-7 слів.

 

УДК 613.2.001.76

КАЧЕСТВО КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

 

Михаил Пересичный

доктор технических наук, профессор, кафедра гостинично-ресторанного бизнеса,

Киевский национальный университет культуры и искусств

ул. Е. Коновальца, 36, Киев, Украина, 01133

pmi52@ukr.net

http://orcid.org/0000-0001-7139-4340

Светлана Пересичная,

кандидат технических наук, доцент, кафедра гостинично-ресторанного бизнеса

Киевский национальный университет культуры и искусств

ул. Е. Коновальца, 36, Киев, Украина, 01133

svetap264@ukr.net

http://orcid.org/0000-0003-2023-558X

 

 

АННОТАЦИЯ

Актуальность. Текст російською… актуальність проблеми… актуальність проблеми… актуальність... проблеми актуальність… проблеми проблеми… актуальність проблеми… актуальність проблеми. Цель и методы. Текст… мета і методи дослідження… мета і методи дослідження… мета і методи дослідження… мета і методи дослідження методи. Результаты. Текст… основні результати дослідження… основні результати дослідження… основні результати дослідження. Выводы и обсуждение. Текст… висновки та обговорення одержаних результатів... всього – 23-25 рядків.

Ключевые слова: кулинарная продукция функционального назначения, …– 5-7 слів.

 

 

УДК 613.2.001.76

 

QUALITY OF FUNCTIONAL FOOD FOR STUDENTS

 

Mykhail Peresichnyi

DSc Tech – associate professor of the Department of Hotel and Restaurant Business

Kyiv National University of Culture and Arts

ul. E. Konovalets, 36, Kyiv, Ukraine, 01133

pmi52@ukr.net

http://orcid.org/0000-0001-7139-4340

Svetlana Peresichna

Ph.D in technical sciences– associate professor of the Department of Hotel and Restaurant Business

Kyiv National University of Culture and Arts

ul. E. Konovalets, 36, Kyiv, Ukraine, 01133

svetap264@ukr.net

http://orcid.org/0000-0003-2023-558X

 

 

ABSTRACT

Actuality. Текст англійською актуальність… проблеми актуальність проблеми… актуальність проблеми… актуальність проблеми актуальність проблеми… актуальність проблем. Purpose and methods. Текст мета і методи дослідження… мета і методи дослідження… мета і методи дослідження… мета і методи дослідження. Results. Текст основні результати дослідження… основні результати дослідження… основні результати дослідження… основні результати дослідження. Conclusions and discussion. Текст висновки та обговорення одержаних результатів висновки та обговорення одержаних результатів... всього – 23-25 рядків.

Key words: functional food, …5-7 слів.

 

1. Актуальність проблеми

Actuality of problem

Постановка проблеми. Дослідження якості кулінарної продукції функціонального призначення для студентів… Постановка проблеми… Постановка проблеми… Постановка проблеми постановка проблеми постановка проблеми – 1-3 абзаци.

 

Стан вивчення проблеми. Недостатність наукових досліджень щодо раціонального харчування студентів та задоволення попиту у кулінарній продукції функціонального призначення… Важливі питання розкриті… в наукових працях Н. Кожевникова (2008), А. Лакшина (2008), П. Карпенка (2011), М. Пересічного (2016), С. Пересічної (2013), Н. Кириленка (2005), C. Cavadindi (2000)… та ін. Аналіз останніх публікацій (найбільш значимих, визнаних у світі), на які спирається автор, із посиланнями на них у списку літератури (обов’язковим є посилання на зарубіжні праці)… 1-3 абзаци.

Невирішені питання. Недостатність у раціоні харчування студентів продуктів оздоровчого спрямування… – 1-2 абзаци.

 

2. Мета і методи дослідження

Purpose and methods of research

Мета статті – наукове обґрунтування якості розробленої кулінарної продукції функціонального призначення для студентів… – як мінімум 3 повних рядки.

Методологічною основою дослідження є … дослідження кулінарної продукції функціонального призначення… основою дослідження основою дослідження основою дослідження.. основою дослідження основою дослідження основою дослідження основою дослідження.

Методи дослідження… органолептичні, фізико-хімічні, структурно-механічні, мікробіологічні, статистичні … методи дослідження, із зазначенням завдань, які за їх допомогою вирішуються… методи дослідження методи дослідження методи дослідження … методи дослідження.

Інформаційна база дослідження… монографії, наукові статті, матеріали міжнародних конгресів та симпозіумів, науково-практичних конференцій, нормативно-технічна документація, патенти, авторські свідоцтва, статистичні дані… інформаційна база інформаційна база інформаційна база інформаційна база інформаційна база інформаційна база інформаційна база інформаційна база.

 

3. Результати дослідження

Results of research

Якість розробленої кулінарної продукції функціонального призначення досліджували на відповідність стандартним показникам продукції, виготовленої за загальноприйнятою технологією, а також за комплексом органолептичних, фізико-хімічних та мікробіологічних показників (табл. 1).

Табл. 1. Показники вологоутримуючої здатності та вихід крокетів картопляних

Tab.1. Indicators of moisture content and output of croquettes of potatoes

 

СС

Контроль

«Верде»

«Деліс»

Загальна вологість, %

49,0±3,08

53,0±2,25

52,0±2,43

Зв’язана волога, % до маси иробу

43,26±2,07

46,79±2,15

45,92±2,2

Слабозв’язана волога, % до маси виробу

5,74±0,24

6,21±0,28

6,08±0,28

Втрати, % до початкової маси

9,0±0,046

8,0±0,38

8,0±0,35

Вихід, % до маси основної сировини

91,0±4,1

92,0±4,2

92,0±4,1

 

Джерело: власна розробка

Source: own development

За визначеними показниками побудовано профілограми якості кулінарної продукції функціонального призначення (рис. 1).

Рис. 1. Профілограми якості батончиків «Мікс» і «Новинка»

Джерело: власна розробка

Fig. 1. Profilographs of the quality of flour rolls "Mix" and "Novinka"

Source: own development

Вершинами профілограм є визначені групи показників якості досліджених виробів, виражені у відсотках до еталона, якісні показники якого прийняті за 100 %.

О. Черевко, М. Пересічний (2017) стверджують: «Критерієм ефективності функціонування технологічної системи є якість готової продукції, яка оцінюється за комплексним показником, що враховує одиничні показники…» (с. 230).

 

 

4. Висновки та обговорення результатів

Conclusions and discussion of results

 

Результати проведеного дослідження дозволяють дозволяють… (преамбула, як мінімум 2-3 рядки) дозволяють дійти таких висновків:

1. Використання цільнозмеленого зерна, дієтичних добавок та рослинно-молочних начинок у технології кулінарної продукції дозволяє...

2. Розширити асортимент продукції функціонального призначення, що буде сприяти поліпшенню структури харчування студентів, загальному…

...

Наукова новизна одержаних результатів полягає у … в удосконаленні закономірності процесів створення багатокомпонентних модельних композицій на основі…

Практичне значення одержаних результатів виявляється … у впровадженні у закладах вищої освіти України розробленої кулінарної продукції функціонального призначення у раціони харчування студентів.

Перспективи подальших наукових розвідок … створення системи функціонального харчування студентів України.

 

Бібліографічні посилання

Інноваційні технології харчової продукції функціонального призначення: монографія: у 2 ч. За ред. О. І. Черевка, М. І. Пересічного. Харків: ХДУХТ, 2017. Ч. 1. 962 с.

Пересічна С. М. Технологія кулінарної продукції функціонального призначення для студентів. Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Иваново: МАРКОВА АД, 2013. С. 27–37.

Пересичный М. И., Пятницкий Т. А., Якименко Д. М. Рациональное питание в условиях ионизирующей радиации. Киев: Лыбидь, 1992. С. 48.

Пересичный М. И. Изучение влияния пищевых композиционных смесей на ход технологического процесса и качество булочных изделий. Актуальные проблемы науки ХХІ века: ХVII международная научно-практическая конференция. Москва: Международная исследовательская организация Cognitio, 2016. С. 61–65.

Dinger, M .K. and Waigandt, A. Dietary Intake and Physical Activity Behaviors of Male and Female College Students. American Journal of Health Promotion, 1997. № 11.Р. 360-362. http://dx.doi.org/10.4278/0890-1171-11.5.360.

 

 

Стаття надійшла до редакції 25.04.2018

References

Cherevko O. I. (Ed.). (2017). Innovatsiini tekhnolohii kharchovoi produktsii funktsionalnoho pryznachennia. Kharkiv: KhDUKhT (in Ukr.).

Peresichna, S. M. (2013). Tekhnolohiia kulinarnoi produktsii funktsionalnoho pryznachennia dlia studentiv. Nauchnыe yssledovanyia y ykh praktycheskoe prymenenye. Sovremennoe sostoianye y puty razvytyia. Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsiia, Yvanovo: MARKOVA AD, 27-37 (in Russ.).

Peresichnyy, M. I., Pyatnitskiy T. A., & Yakimenko D. M.(1992). Ratsional'noye pitaniye v usloviyakh ioniziruyushchey radiatsii. Kiyev: Lybid' (in Ukr.).

Peresichnyy, M. I. (2016). Izucheniye vliyaniya pishchevykh kompozitsionnykh smesey na khod tekhnologicheskogo protsessa i kachestvo bulochnykh izdeliy. Aktual'nyye problemy nauki ХХІ veka: ХVII mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. Moskva: Mezhdunarodnaya issledovatel'skaya organizatsiya Cognitio, 61–65 (in Russ.).

Dinger, M. K. & Waigandt, A. (1997). Dietary Intake and Physical Activity Behaviors of Male and Female College Students. American Journal of Health Promotion, 360-362. http://dx.doi.org/10.4278/0890-1171-11.5.360.

 


 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Автори зберігають авторські права на статтю та одночасно надають журналу право його першої публікації на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, яка дозволяє іншим особам вільно поширювати опубліковану статтю з обов’язковим посиланням на її авторів та першу публікацію.

Журнал дозволяє авторам зберігати авторські права і права на публікації без обмежень.

Автор опублікованої статті має право поширювати інформацію про неї та розміщувати посилання на роботу в електронному репозитарії установи.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.