Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Науково-педагогічні студії?
Увійдіть на сайт

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Електронний науковий журнал «Науково-педагогічні студії» публікує оригінальні (раніше ніде не опубліковані) статті з історії освіти та педагогіки, науково-інформаційного забезпечення освітянської сфери, бібліотекознавства, книгознавства тощо.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Стаття повинна відповідати тематиці, розкривати проблему тієї галузі, якій вона присвячена; мати наукову новизну, практичну або теоретичну цінність.
  • До видання приймаються статті, які відповідають тематиці журналу, що відображається в поставленому зверху зліва індексу УДК.
  • ORCID.
  • Наступна позиція – відомості про автора/співавторів українською і англійською мовами (прізвище, ім’я, по батькові повністю; науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, місто, країна, e-mail).
 2. Анотація повинна містити мету дослідження, застосовані методи, одержані результати. Подається двома мовами: українською та англійською мовою обсягом не менше 1800 друкованих знаків з пробілами включаючи ключові слова.
 3. Ключові слова (8–10) українською та англійською мовами.
 4. Статті мають бути написані українською (англійською) мовою в науковому стилі, без граматичних помилок.
 5. Структура статті повинна мати такі елементи (відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. №7-05/1, пункт 3 (Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1. – С.2)) [додаток 1]:
  • постановка проблеми в загальному вигляді та її звʼязок із важливими науковими та практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розвʼязання цієї проблеми й на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше питань загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з описаного дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
 6. Список використаних джерел оформляється за правилами згідно з ДСТУ 8302:2015. References оформляється відповідно до міжнародного стилю АРА.

  Для транслітерації україномовних джерел пропонуємо зразок (приклад).

  Обсяг статті разом із анотацією та ключовими словами (8-10 слів українською та англійською мовами), списком використаних джерел, малюнками, додатками тощо повинен становити 12-24 сторінки формату А4. Сторінки не нумерувати.

 7. Форма подання – у текстовому редакторі Word; шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт, вирівнювання по ширині, без переносів; інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 мм; поля: ліве – 25 мм, праве, верхнє та нижнє – 15 мм.

 8. Усі відступи та вирівнювання тексту (розміщення заголовку посередині рядка, числа в клітинках таблиці по центру тощо) повинні бути виконані штатними засобами текстового редактора: кнопки вирівнювання тексту, повзунки на сантиметровій лінійці, діалогові вікна текстового редактора. Для більш складного компонування варто використовувати таблиці.

  Обов’язково мають бути задані:

  мова основного тексту статті (Меню Сервис --> Язык --> Выбрать язык -->Украинский);

  автоматична перевірка орфографії.

  Усі слова в тексті розділяти не більше, ніж одним проміжком.

  • Усі ілюстрації мають бути вставлені в текст рукопису в потрібному місці. Схеми та рисунки, виконані безпосередньо в редакторі Word, повинні бути згруповані й доступні для зміни розміру. 
  • Таблиці розміщувати одразу після абзацу з першим згадуванням про них у тексті. Внутрішній текст таблиці набирати на 2–3 pt меншим, ніж основний текст статті. Дозволено для великих таблиць повертати сторінку на 90° за годинниковою стрілкою.
  • Рисунки й таблиці в жодному разі не повинні виходити за межі текстової рамки (не виходити на поля).

  Таблиці подають у тексті безпосередньо після абзаців із посиланням на них. Кожна таблиця повинна мати заголовок українською мовою, який наводять в окремому рядку по центру перед таблицею. Перед заголовком також в окремому рядку справа наводять слово «Таблиця» та її по­рядковий номер (арабськими цифрами), а примітки та виноски до таблиць – під ними. Назву таблиці набирати 14 кеглем, жирним курсивом, шрифт – Times New Roman, з інтервалом 6 пт після напису.

  Підписи до рисунків потрібно оформлювати з вирівнюванням по центру з інтервалом 6 пт до і після підпису, набирати 12 кеглем, жирним курсивом, шрифт – Times New Roman.

 9. При згадуванні персоналій рекомендується ініціали розміщувати перед прізвищем. У прізвищах з ініціалами між ініціалами та ініціалом і прізвищем обов’язково має бути рівно один (бажано нерозривний) проміжок, набирається на клавіатурі одночасним натисненням клавіш Ctrl, Shift та Пропуск), наприклад: А. Петренко, Б. В. Семеренко.

  У тексті скрізь мають бути використані кутові французькі лапки «»

  - «унизу для відкривання тексту;

  - »зверху для закривання тексту.

  • ·Як тире використовувати символ  (у Word набирати комбінацією клавіш Ctrl + тирена цифровійклавіатурі).
  • ·Через – (тире) слід записувати значення «від–до» без проміжків:

  1998–2008 рр. але ХІХ – початок ХХ ст.

  Апостроф () робити таким.

  Посилання на джерела подавати по тексту в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера та сторінок: [1, с. 28], [3–5], [2, 25; 6, с. 19].

 10. Назва: Список використаних джерел

  -  Розміщення абеткове.

  -  Кегль 12 пт.

  -  У заголовку лише 1 прізвище та 2 ініціали, виділені курсивом.

  Після прізвища кому не ставити.
 11. При транслітерації російського алфавіту латиницею Ц передається латинською С, або буквосполученням CZ. Рекомендується вживати С перед буквами I,  E,  Y,  J, а в інших випадках – CZ.

  При транслітерації українського алфавіту латиницею:

  1. Буквосполучення «зг» відтворюється латиницею як «zgh» (наприклад, Розгон– Rozghon, Згарок – Zgharok) на відміну від «zh», яке є аналогом української літери «ж».

  2. Мʼякий знак та апостроф латиницею не відтворюються.

  3. Транслітерація прізвищ та імен осіб, а також географічних назв виконується за допомогою відтворення кожної літери латиницею.

   Приклади транслітерації (references):

  Лисенко Н. В. Етнокультурна компетентність сучасного педагога: психолого-педагогічний аспект / Н. В. Лисенко // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2007. – Вип. 2.  – С. 100–106.

  Lysenko N. V. Etnokulturna  kompetentnist suchasnoho pedahoha: psykholoho-pedahohichnyi aspekt thnocultural Competence of the Modern Pedagogue: Psycho-Pedagogical Aspect), Pedahohichnyi dyskurs, 2007, Vol. 2, pp. 100–106. [in Ukrainian]

  Бенера В. Є. Самостійна робота студентів у вищій школі України: історичні трансформації (друга половина ХІХ – кінець ХХ ст.) / В. Є. Бенера. – Рівне : ПП ДМ, 2011. – 640 с.

  Benera V. Ye. Samostiyna robota studentiv u vyshchyi shkoli Ukrainy: istorychni transformatsii (druha polovyna XIX – kinets XX st.) (Students in dependent work inhigher education of Ukraine: historical transformation (second half XIX – the end of the twentieth century)), Rivne, 2011, 640 p. [in Ukrainian]
 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

  - вони залишають за собою право на авторство своєї роботи одразу після її публікації, зберігають це право за собою без жодних обмежень, а також передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License CC BY-NC-SA, котра дозволяє іншим особам  редагувати, вносити зміни і брати за основу для своїх творів їхній твір некомерційним чином поки автори похідних творів вказують авторів як авторів оригіналу і ліцензують свої твори на тих самих умовах.

       Дата початку дії авторського права на статтю відповідає даті публікації випуску, до якого вона включена.

 

Положення про конфіденційність

Будь-які рукописи, отримані для розгляду, імена та e-mail адреси, вказані користувачами під час реєстрації повинні сприйматися як конфіденційні документи та використовуватися виключно для реалізації технічних завдань: контактів з авторами, рецензентами або редакторами в процесі опрацювання статті, для розсилки повідомлень про публікацію статті тощо. Вони не мають бути показані або обговорені з іншими особами, окрім тих, які уповноважені редактором.

Редакція в жодному разі не передає персональні дані користувачів стороннім особам чи організаціям.

Редакторам та рецензентам забороняється розголошувати дані, представленні в  рукописах, до їх публікації он-лайн.