ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОВСЯКДЕННЯ ПОДІЛЬСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В 20-Х РОКАХ ХХ СТ.

Автор(и)

  • Олеся Анатоліївна Посвістак Хмельницький національний університет, Ukraine

Ключові слова:

Ключові слова, повсякдення, інтелігенція, правовий статус, соціальний статус.

Анотація

На основі аналізу архівних джерел та літератури досліджується повсякдення інтелігенції Поділля: матеріальне забезпечення, правовий статус, особливості основної роботи, додаткових навантажень тощо.

Ключові слова: повсякдення, інтелігенція, правовий статус, соціальний статус.

На основе анализа архивных источников и литературы исследуется повседневность интеллигенции Подолья: материальное обеспечение, правовой статус, особенности основной работы, дополнительных нагрузок и т.п..

Ключевые слова: повседневность, интеллигенция, правовой статус, социальный статус.

Based on the analysis of archival sources and literature the everyday life of intellectuals of Podillya region is studied: their financial support, legal status, peculiarities of  basic work, extracurriculum activities etc.

Keywords: everyday life, intellectuals, legal status, social status.

Посилання

Удод О. Історія повсякденності: проблеми методології та джерелознавства / О. Удод // Історія в школах України. – 2005. – 4. С. 40-45. Удод О. Історія повсякденності як провідний напрям української історіографії / О. Удод // Краєзнавство. – 2010. – №3. – С. 6 – 9.

Удод О. Житло і побут в структурі повсякденного життя українців (30-ті роки XX ст.) / О. Удод // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. - №8. – c.311 – 320.

Коляструк О. Історія повсякденності в сучасній українській історіографії / О. Коляструк // Україна ХХ ст..: культура, ідеологія, політика. Збірник статей /Відп. ред. В. М. Даниленко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2012. – Вип. 17. – С. 5 – 9.

Єфіменко Г. Громадська робота як чинник повсякденного життя вчителя / Г. Єфіменко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. Вип. 15 / Відп. ред. С. В. Кульчицький. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. – С. 108 – 131.

Якубова Л. Повсякденне життя етнічних меншин Радянської України у міжвоєнну добу /Л. Якубова. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – 338 с.

Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921–1928 рр.): Колективна монографія / Відп. ред. С. В. Кульчицький: В 2 ч. — Ч 2. — К.: Інститут історії України НАН України, 2010. — 382 с.

Вести из Каменца. Обеспечение просветработников // Известия. Винница. – 1922. – 12 апреля. – С. 3.

Самообложение на просветительные нужды // Известия. Винница. – 1922. – 2 апреля. – С. 3.

Коляструк О. А. Реалії повсякдення науково-освітньої інтелігенції Поділля в 20-х рр. ХХ ст. / О. А. Коляструк // Освіта, наука, культура на Поділлі. Зб. наук. праць. –– Кам’янець – Подільський: Оіюм, 2009. – Т. 9. – С. 265 – 275.

Русова С. В Камянецькому університеті / С. Русова // Софія Русова: З маловідомого і невідомого / [упорядники О. Джус, З. Нагачевська] – Івано-Франківськ: Гостинець, 2004. Ч. 1: «Несторка української педагогічної літератури». – 2004. – 456 с.

Данілов В. І. Кость Копержинський – забуте ім’я / В. І. Данілов // Матеріали ІХ історико-краєзнавчої конференції. – Камянець-Подільський, 1995. – С. 300 – 303.

Державний архів Хмельницької області (далі – Держархів Хмельницької області), ф. Р. 302., оп. 1., спр. 162, 442 арк.

Вести из Каменца. Обеспечение просветработников // Известия. Винница. – 1922. – 12 апреля. – С. 3.

Державний архів Вінницької області (далі – Держархів Вінницької області), ф.Р. 254, оп. 1, спр. 18, 684 арк.

Центральний державний архів громадськиї об’єднань України (далі – ЦДАГО України), ф. 1, оп. 20, спр. 1701, 212 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. Р. 302, оп. 4, спр. 41, 31 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1940, 121 арк.

Держархів Вінницької області, ф. П. 1, оп. 1, спр. 493, 92 арк.

Коляструк, О. А. Субкультура української інтелігенції у перше радянське десятиліття: вимір повсікденного у політичному просторі / О. А. Коляструк // Література та культура Полісся: збірник наукових праць. Вип. 58. Проблеми філології, історії та культури ХХ століття у сучасних дослідженнях / Відп. ред. та упоряд. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2010. - С .294-299.

Держархів Хмельницької області, ф. Р. 6, оп. 1, спр. 14, 656 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2173, 39 арк.

Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВО України), ф. 2717, оп. 2, спр. 652, 140 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2172, 172 арк.

Постанови Уряду СРСР. Про самооподаткування людности // Бюлетень народного комісаріату освіти. – 1927. – 15 – 22 жовтня. – С. 1.

Держархів Хмельницької області, ф. Р. 302, оп. 4, спр. 41, 31 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 48, 95 арк.

Кам’янець-Подільський державний університет: минуле і сьогодення. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2003. – 408 с.

Держархів Хмельницької області, ф. Р. 1559, оп. 5, спр. 428, 150 арк.

Школа в с. Кадиївцях // Червоний кордон. – 1924. – 22 травня. – С.3

Округова нарада робітників народної освіти Кам’янеччини // Червоний кордон. – 1925. – 20 грудня. – С. 4.

Посвістак О. А. Соціально-правовий стан освітньої інтелігенції Поділля в 20-х рр. ХХ ст. / О. А. Посвістак // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. - Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. – Т. 7. – С.278 – 287.

Держархів Хмельницької області, ф. Р. 302, оп. 1, спр. 52. 40 арк.

Мельник Е. А. Кам’янець-Подільський інститут народної освіти: розвиток, досягнення та утрати (1921 – 1930 рр.) / Е. А. Мельник, А. Г. Філінюк // Освіта, наука, культуру на Поділлі. Зб. наук. праць. – Кам’янець – Подільський, 1998. – Т. 1. – С. 28 – 40.

Держархів Хмельницької області, ф. П.3, оп. 1, спр. 39, 109 арк.

Держархів Хмельницької област, ф. П.3, оп. 1, пр. 90, 65 арк.

Положение профшкол // Известия. Винница. – 1922. – 3 февраля. – С. 2.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2521, 65 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. П.13, оп. 1, спр. 40, 29 арк.

Чекаємо червоного вчителя // Червоний кордон. – 1924. – 17 липня. – С. 3.

Червоні вечорниці // Червоний кордон. – 1927. – 8 березня. – С. 4.

Держархів Хмельницької області, ф. Р. 2477, оп. 1, спр. 4, 110 арк.

Держархів Хмельницької області, ф. Р. 1822, оп. 6, спр. 4, 398 арк.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-11-04

Номер

Розділ

Питання історії та історіографії