ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР ЛЬВОВА НА ЗЛАМІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ

Автор(и)

  • Мирослава Андріївна Осередчук Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine

Ключові слова:

Львів, Австро-Угорська імперія, модернізація, українсько-польські стосунки, міський простір.

Анотація

Проаналізовано формування громадського простору Львова на зламі ХІХ-ХХ століть крізь призму адміністративно-територіальних, соціально-економічних, культурно-освітніх процесів. Охарактеризовано модернізацію міста у ході реформ австрійського уряду. Особлива увага зосереджена на проблемі формування міського простору під впливом міжетнічних стосунків Львова.

Посилання

Історія Львова : у 3 т. / редкол. Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. – Львів, 2007. – Т. 2. – 599 с.

Шишка О. Наше місто – Львів: посібник з курсу «Львовознавство» / О. Шишка. – Львів, 2005. – Частина ІІ. – 174 с.

Papée F. Historia miasta Lwowa w zarysie / F. Papée. – Lwów; Warszawa, 1924. Режим доступу: http://www.lwow.com.pl/historia/papee3.html

Miasto Lwów w okresie samorządu 1870 – 1895. Lwów: Nakładem gminz Król. Stoł. Miasta Lwowa. Z drukarni W.A. Szyjkowskiego. – Lwów, 1896. – 719 s.

Чорний Д. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець ХІХ – початок ХХ століть) / Д. Чорний. – Харків, 2007. – 304 с.

Piniński L. Piękno miast i zabytki przeszłości / L. Piniński. – Nakładem księgarni H. Altenberga we Lwowie. – Warszawa, 1912. – 47 s.

Кіселичник В. Міське право та самоврядування громади Львова (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / В. Кіселичник. – Львів, 2008. – 351 с.

Мудрий М. Галицькі намісники в системі українсько-польських взаємин (1849 – 1914) / М. Мудрий // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 1998. – Вип. 33. – С. 91 – 101.

Кульчицький В. Галицький сейм у системі колоніального апарату Австро-Угорщини: Автореферат на здобуття наукового ступеня / В. Кульчицький. – М., 1953. – 16 с.

Уська У. Становлення системи державного управління Австро-Угорщини в 1860 – 1871 рр.: компроміс між централізмом і федералізмом / У. Уська // «Ефективність державного управління»: зб. наук. пр. – Львів, 2009. – Вип. 18/19. – С. 237 – 244.

Макарчук С. Етнічна історія України / С. Макарчук. – К., 2008. – 471 с.

Долинська М. Львів: простір і мешканці (історико-урбаністичний нарис) / М. Долинська. – Львів, 2005. – 89 с.

Мазепа Л. Поляки у Львові / Л. Мазепа // Статті про Львів. Режим доступу: map.lviv.ua/statti/mazepa.html

Меламед В. Евреи во Львове (ХІІІ – первая половина ХХ века): События, общество, люди / В. Меламед. – Львів, 1994. – 268 с.

Плекан Ю. Українсько-польсько-австрійські відносини наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. / Ю. Плекан // Вісник прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ., 2009. – Вип. 15. – С. 48 – 54.

Мудрий М. Австрорусинство в Галичині: спроба окреслення проблеми / М. Мудрий // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2000. – Вип. 35 – 36. – С. 571 – 604.

Монолатій І. Разом, але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867—1914 рр. / І. Монолатій. – Івано-Франківськ, 2010. – 736 с.

Трегубова Т. Львів. Архітектурно-історичний нарис / Т. Трегубова. – К., 1989. – 272 с.

Россолінскі-Лібе Ґ. Історія Львова в його політичних пам'ятниках / Ґ. Россолінскі-Лібе // Серія он-лайн публікацій Центру міської історії Центрально-Східної Європи. – Львів, 2009. – Серія № 6. – 23 с.

Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / гол. ред. В. М. Литвин; авт. кол.: [О.Г. Аркуша, С. О. Біла, В. Ф. Верстюк та ін.] – К., 2008. – 988 с.

Аркуша О. Українські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії (1772 – 1918) / О. Аркуша // Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності; гол. ред. В. М. Литвин. – К., 2008. – С. 321 – 377.

Fras Z. Galicja / Z. Fras. – Wrocław, 2003. – 298 s.

Цьольнер Е. Історія Австрії / Е. Цьольнер / Переклали з німецької Р. Дубасевич, Х. Назаркевич, А. Онишко, Н. Іванчук. – Львів, 2001. – 712 c.

Тейлор А. Габсбургская монархия (1809 – 1918). История Австрийской империи и Австро-Венгрии / А. Тейлор. – Львів, 2002. – 260 с.

Державний архів Львівської області (ДАЛО), ф. 3, оп. 1, спр. 3668 (Заявления лиц о предоставление прав гражданина города. 1889 – 1910), 96 арк.; ДАЛО, ф. 3, оп. 1, спр. 501 (Решение о выплате денег за охрану памятника наместнику Галиции Голуховському (1901 – 1902), 2 арк.

Історія Львова в документах і матеріалах. Збірник документів і матеріалів. – К.,1986. – 420 с.; Zbiór dokumentów odnoszących się do konstytucji Państwa Austryackiego tudzież Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego / Sammlung der auf die Konstitution des Österreichischen Staates und des Königreichs Galizienund Lodomerien dann des Grossherzogthums Krakau bezug nehmenden Dokumenten. – Lwów, 1868. – 145 s.

Докладніше про конституційні перетворення див.: Zbiór dokumentów odnoszących się do konstytucji Państwa Austryackiego… – S. 43 – 70.; Уська У. Становлення системи державного управління Австро-Угорщини… – С. 237 – 244.

Мудрий М. Галицькі намісники в системі українсько-польських взаємин (1849 – 1914) / М. Мудрий // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 1998. – Вип. 33. – С.100.

Докладніше про Галицький сейм див.: Grodziski S. Sejm Krajowy galicyjski 1861 – 1914 / S. Grodziski. – Warszawa, 1993. – Т.2. – S. 45 – 78.

Кіселичник В. Міське право та самоврядування громади Львова… – С. 176.

Грицак Я. Львів – місто у центрі Європи / Я. Грицак // Краків і Львів у Європейській цивілізації: Міжнародний центр культури у Кракові. – Краків, 2004. – С. 15.

Історія Львова у трьох томах… – С. 201.

Papée F. Historia miasta Lwowa… Режим доступу: http://www.lwow.com.pl/historia/papee3.html

Miasto Lwów w okresie samorządu... – S. 251.

Шишка О. Наше місто – Львів… – С. 28.

Історія Львова у трьох томах... – С. 205.

Там само. – С. 211.

Нагірний В. З моїх споминів / В. Нагірний. – Львів, 1935. – С. 78.

Wiadomości statystyczne o miescie Lwowie. – Lwów, 1874. – Rocznik 1. – S. 20 – 21; ДАЛО, ф. 3, оп. 1, спр. 3668, 80 арк.

Макарчук С. Етнічна історія України… – С. 325.

Макарчук С. Населення «столиці» у другій половині ХІХ – першій третині ХХ століть / С. Макарчук // Електронний путівник вулицями міста Львова. Режим доступу: map.lviv.ua/statti/makarchuk.html

Макарчук С. Населення «столиці» … Режим доступу: map.lviv.ua/statti/makarchuk.html

Papée F. Historia miasta Lwowa w zarysie… Режим доступу: http://www.lwow.com.pl/historia/papee3.html

Miasto Lwów w okresie samorządu… – S. 301.

Wiadomości statystyczne o mieście Lwowie. – Lwów, 1893. – Rocznik 2. – S. 7.

Мазепа Л. Поляки у Львові… Режим доступу: map.lviv.ua/statti/mazepa.html

Там само. Режим доступу: http://map.lviv.ua/statti/mazepa.html

Papée F. Historia miasta Lwowa w zarysie... Режим доступу: http://www.lwow.com.pl/historia/papee3.html

Лазарович М. «П`ємонт» українського національного відродження. (Східна Галичина у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.) / М. Лазарович. – Тернопіль, 2003. Режим доступу: www.ukrlife.org/main/evshan/piemont.htm

Політичний огляд // Правда. – 1888. – Вип. 1 – 3. – С. 3.

Шишка О. Наше місто – Львів… – С. 11.

Боднар О. Брати Огоновські – видатні діячі Галичини другої половини ХІХ ст. / О. Боднар // Галицька брама. – Львів, 2009. – № 10 – 11. – С. 2.

Wiadomości statystyczne o miescie Lwowie… – S. 8.

Меламед В. Евреи во Львове… – С. 98.

Детальніше про єврейське представництво у Крайовому сеймі див.: Васьків Н. Єврейське представництво у Галицькому крайовому сеймі (1861 – 1914) / Н. Васьків // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2008. – Вип. 17. – С. 58.

Монолатій І. Разом, але майже окремо… – С. 353 – 359.

Там само. – С. 192 – 193.

Цьольнер Е. Історія Австрії… – С. 187.

З історії львівських вулиць. – Львів, 1990. – Випуск І – С. 19.

Шишка О. Наше місто – Львів… – С. 21.

Там само. – С. 22.

Докладніше про Крайову виставку див.: Сулим Б. Феномен Крайової виставки в Галичині 1894 року / Б. Сулим. – Львів, 2007. – 207 с.; Reichman Fr. Ilustrowany skorowidz stołecznego miasta Lwowa z okazyi Powszechnej Wystawy Krajowej roku 1894 / Fr. Reichman. – Lwów, 1894. – 112 s.

Пурхля Я. Краків і Львів змінність реляцій у ХІХ і ХХ століттях / Я. Пурхля // Краків і Львів у Європейській цивілізації: Міжнародний центр культури у Кракові. – Краків, 2004. – С. 76.

Долинська М. Львів: простір і мешканці… – С. 78.

Прокопович М. Копець Люблінської унії: імперська політика та національне святкування у Габсбурзькому Львові / М. Прокопович // Серія он-лайн публікацій Центру міської історії Центрально-Східної Європи. – Львів, 2008. – Серія № 3. – С. 22.

Долинська М. Львів: простір і мешканці… – С. 79.

ДАЛО, ф. 3, оп. 1, спр. 501, 2 арк.

Новинки // Діло. – 1904. – Ч. 236. 19 жовтня. – С. 2.

Долинська М. Львів: простір і мешканці… – С. 80.

Чорний Д. По лівий бік Дніпра... – С. 87.

Сьомочкін І. Signum loci – знак місця / І. Сьомочків // Галицька брама. – Львів, 2010. – № 6 – 7. – С. 3.

Долинська М. Львів: простір і мешканці… – С. 79.

Шишка О. Наше місто – Львів… – С. 18.

Трегубова Т. Львів. Архітектурно-історичний нарис… – С. 107.

Перелигіна О. Культурне життя / О. Перелигіна // Галицька брама. – Львів, 1994. – № 2. – С. 5.

Там само. – С. 6.

Колекція австрійського барочного мистецтва // Галицька брама. – Львів, 1994. – № 2. – С. 13.

Історія Львова у трьох томах... – С. 322.

Ґєршевска Б. З історії культури кіно у Львові 1918 – 1939 рр. / Б. Ґєршевска / Переклад з польської Р. Турин, І. Магдиш, Я. Пехати, – Львів, 2004. – С. 16, 19.

Колекція австрійського барочного мистецтва… – С. 12.

Papée F. Historia miasta Lwowa w zarysie... Режим доступу: http://www.lwow.com.pl/historia/papee3.html

Детальніше про українські часописи Галичини див.: Українська преса в Україні та світі ХІХ – ХХ ст. : іст.-бібліограф. дослідж. – Львів, 2007. – Т. 1: 1812 – 1890 рр. / НАН України. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. Відділення «Науково-дослідний центр періодики»; уклад. : М. Галушко, М. Романюк (кер. проекту), Л. Сніцарчук. – 560 с.

Історія Львова у трьох томах... – С. 414.

Шишка О. Наше місто – Львів... – С. 11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-16

Номер

Розділ

Сторінка молодого дослідника