Шляхи стимулювання туристичної привабливості України

О. В. Дудник, М. М. Майборода

Анотація


Наведено концепцію стимулювання туристичної привабливості як окремих регіонів країни так і України в цілому. Виявлено чинники, що стримують розвиток туризму в Україні та запропоновані шляхи стимулювання туристичного бізнесу з метою збільшення надходжень до регіональних бюджетів. Охарактеризовані основні туристичні елементи: туристичні ресурси та природні умови, антропогенні ресурси, трудові ресурси, туристична інфраструктура, інформаційне забезпечення, державне регулювання, інвестиційна підтримка. Основні шляхи стимулювання туристичної привабливості направлені на ефективну взаємодії між вказаними елементами.


Повний текст:

PDF

Посилання


Балабанов И.Т. Экономика туризма: [учебное пособие] / И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 176 с.

Маркіна І.А. Способи підвищення інвестиційної привабливості як засіб розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону / І.А. Маркіна // Науковий вісник. – Полтава, 2011. – С. 275–278.

Колесник О.О. Економічна оцінка туристичної привабливості України [Електронний ресурс] / О.О. Колесник // Економіка. Управління. Інновації. – 2010. – № 1. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/kolesnyk3.htm

Омуш М.О. Методы оценки туристского потенциала региона / М.О. Омуш // Коммунальное хозяйство городов. – 2001. – Вып. 28. – С. 259-261.

Музиченко-Козловська О.В. Методика оцінки рівня туристичної привабливості регіону / О.В. Музиченко-Козловська // Регіональна економіка: матеріали збірника наукових праць. – 2006. – № 1 – С. 218-227.

Черниш І.В. Основні складові інвестиційної привабливості рекреаційної галузі економіки / І.В. Черниш //Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – Вип. 216. – С. 114-118.

Самойленко О. А. Методологія визначення туристичної привабливості / О.А. Самойленко // Методологія, методи та інструментарій фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю. – Чернівці, 2011. – С. 154-157.

World Economic Forum [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/wef_ttr_2017_web_0401.pdf

Любіцева О.О. Туристичні ресурси України: [Навчальний посібник] / О.О. Любіцева, Є.В. Панкова, В.І. Стафійчук. – Київ : Альтерпрес, 2007. – 369 с.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

Закон України «Про туризм» вiд 18.11.2003 № 1282-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Balabanov I.T., Balabanov A.I. (2000). Ekonomyka turyzma [Economy of tourism]. Moscow: Fynansy y statystyka, p. 176 [in Russian].

Markina I.A. (2011). Sposoby pidvyschennia investytsijnoi pryvablyvosti iak zasib rozvytku turystychno-rekreatsijnoho kompleksu rehionu [Ways to increase the investment attractiveness as a tool for the tourism sector in the region]. Naukovyj visnyk – Scientific Bulletin, (pp. 275-278). Poltava [in Ukrainian].

Kolesnik A.A. (2010). Ekonomichna otsinka turystychnoi pryvablyvosti Ukrainy [Economic evaluation tourist attractiveness of Ukraine]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii – Economy. Office. Innovation, No 1. – Retrieved from http://tourlib.net/statti_ukr/kolesnyk3.htm [in Ukrainian].

Omush M.O. (2001). Metody otsenky turystskoho potentsyala rehyona [Methods for assessing the tourist potential of the region]. Kommunal'noe khoziajstvo horodov – Utilities cities, Issue. 28, pp. 259-261 [in Russian].

Muzychenko-Kozlovs'ka O.V. (2006). Metodyka otsinky rivnia turystychnoi pryvablyvosti rehionu [Methods of assessing the level of tourist attractiveness of region]. Rehional'na ekonomika: materialy zbirnyka naukovykh prats' – Regional economy: materials collected works, No 1, pp. 218-227 [in Ukrainian].

Chernysh I.V. (2006). Osnovni skladovi investytsijnoi pryvablyvosti rekreatsijnoi haluzi ekonomiky [The main components of investment attractiveness of recreational sectors of the economy]. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky – Economy: issues of theory and practice, Issue. 216, (pp. 114-118). Dnipropetrovsk: DNU [in Ukrainian].

Samojlenko O.A. (2011). Metodolohiia vyznachennia turystychnoi pryvablyvosti [Methodology tourist attraction]. Metodolohiia, metody ta instrumentarij finansovo-ekonomichnoho ta orhanizatsijno-pravovoho rehuliuvannia vidtvoriuval'nykh protsesiv za innovatsijno-investytsijnoiu modelliu – Methodology, methods and tools of financial , economic , organizational and legal regulation of reproductive processes of innovation and investment model, (pp. 154-157). Chernivtsi [in Ukrainian].

World Economic Forum Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/ wef_ttr _2017_web_0401.pdf [in English].

Liubitseva O.O., Pankova Ye.V., Stafijchuk V.I. (2007). Turystychni resursy Ukrainy [Tourist resources of Ukraine]. Kyiv: Al'terpres, p 369 [in Ukrainian].

Ofitsijnyj sajt Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Committee of Ukraine]. (n.d.) ukrstat.gov.ua. Retrieved from www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro turyzm» vid 18.11.2003 № 1282-IV [The law of Ukraine «On Tourism» from 18.11.2003 No 1282-IV]. (2003. 18 November). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua [in Ukrainian].
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка