Генетична активність ярої пшениці залежно від дії іонізуючого випромінювання

О. В. Панкова, В. К. Пузік, К. Г. Сировицький, О. С. Чалая, А. М. Фесенко

Анотація


У роботі досліджено залежність мітотичної активності у клітинах кореневої меристеми проростків опроміненого насіння від дози гама-опромінення. Показано, що дія гама-променів змінює протікання мітозу, що відображається у порушеннях формування мітотичного апарату, а саме: підвищенні мітотичних індексів. Підвищення мітотичної активності у клітинах кореневої меристеми проростаючого насіння ярої пшениці пояснюється дією малих доз радіації, яка активує і регулює події у мітотичному циклі та перебіг самого мітозу, тобто призводить до прискорення ділення клітин. Зниження ж мітотичного індексу при збільшенні дози гама-опромінення зумовлене сильнішим ураженням самих систем відновлення клітин. В роботі відмічена залежність прояву впливу гама-променів на генетичний апарат ярої пшениці від дози гама-радіації, сорту та виду. В результаті проведених досліджень встановлено, що найбільш ефективним індуктором мутацій є доза гама-променів 100–150 Гр. У сорту м’якої пшениці Героїня спостерігається більш вища мітотична активність та більш різкий ріст мітотичної активності ніж у сорту твердої пшениці Чадо. Тобто, м’яка пшениця сорту Героїня є більш чутливою до дії гама-променів. Це свідчить про те, що мітотична активність у меристемах корінців залежить від генотипових особливостей рослин ярої пшениці та дії гама-опромінення. Очевидно, що існує різна чутливість клітин у різних фазах мітотичного циклу, яка є універсальною, генетично детермінованою властивістю, що забезпечує високу надійність у структурній і функціональній перебудові рослинної клітини при дії гама-променів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аникеев А.И. Моделирование процесса уборки и подготовки к хранению кукурузы на зерно / А.И. Аникеев, А.Д. Калюжный, К.Г. Сыровицкий // Інженерія природокористування 8 (2), 84-89.

Дем’яненко В.В., Логвиненко В.Ф., Семерунь Т.Б. Вивчення цитогенетичної активності мутагенних чинників на прикладі озимої пшениці // Физиология и биохимия культ. растений. – 2005. – Т.37, №4. – С. 313–319.

Егоров Е.В. Аналогия биологического действия сверхмалых химических и физических доз // Радіаційна біологія. Радіоекологія. – 2003. – Т.43, № 3. – С. 261–264.

Ларченко К.А., Моргун В.В. Генетическая активность химических и физических мутагенов в сверхнизких дозах // Экологическая генетика: Мат-лы VIII съезда генетиков и селекционеров республики Беларусь. – Минск, 2002. – С. 369–377.

Ларченко К.А.. Моргун В.В., Хроменко В.О. Ефективність низьких доз мутагенів в індукції селекційно-цінних мутацій кукурудзи // Физиология и биохимия культ. растений. – 2002. – Т.34, № 5. – С. 419–423.

Моргун В.В., Логвиненко В.Ф. Мутационная селекция пшеницы. – Киев: Наук. думка, 1995. – 626с.

Панкова О.В. Особливості схрещування м’якої пшениці та жита залежно від дії різних доз гамма-променів / О.В. Панкова, В.К. Пузік // Селекція і насінництво: темат. наук. зб. – Х., 2013. – Вип. 102. – С. 99 -105.

Панкова О.В. Гібридизація зернових залежно від гідротермічних умов / О.В. Панкова, В.К. Пузік, А.М. Фесенко, В.В. Безпалько // Інженерія природокористування, 2017, №2(8), с. 15 – 18.

Панкова О.В. Схрещуваність різних видів злаків залежно від дії гамма-променів на материнську рослину / О.В. Панкова // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. – 2011. – Вип. 57. – С. 236 - 241.

Панкова О.В. Дія гамма-опромінення на генетичну мінливість пшениці / О.В. Панкова, А.М. Фесенко, В.В. Безпалько, М.В. Яковлєва // Інженерія природокористування, 2016, №1(5), с. 58 – 61. 11. Панкова О.В. Вплив гамма-випромінювання на прояв індукованих змін польових популяцій пшениці / О.В.Панкова // Збірник наукових праць [Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків], 2012, №14. С. 495-497.

Паушева З.П. Практикум по цитологии растений. – М.: Агропромиздат, 1988. – 270с.

Харченко С.О. Напрямок в розробці агротехнологій блочно-варіантних систем для господарств різних технологічних рівнів // С.О. Харченко, О.І. Анікєєв, М.О. Циганенко, О.Д. Калюжний та ін. // Вісник ХНТУСГ. Вип. 156. С. 174-179.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка