Розвиток загально-навчальних навичок як необхідна умова в підготовці фахівця з високою культурою безпеки життєдіяльності

І. А. Черепньов, Г. В. Фесенко, О. А. Макогон, В. О. Гунченко, С. А. Новік

Анотація


У статті розкрита об'єктно-суб'єктна взаємодія елементів системи безпеки життєдіяльності, розглянуті перспективи використання технологій розвитку загально-навчальних навичок як засобу формування культури безпеки та знань про неї у студентів ВНЗ. Методичний апарат розвитку загально-навчальних навичок та потенціал гуманітарних та профільних дисциплін є необхідними умовами в підготовці фахівця з високої культурою безпеки життєдіяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Кодекс цивільного захисту України// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458 ‒ [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17. 184

Ключевые вопросы практики повышения культуры безопасности: INSAG15/Доклад Международной консультативной группы по ядерной безопасности. Вена: Международное агентство по атомной энергии, ‒ 31с.

Taylor, J.C. "Facilitation of Information Exchange Among Organizational Units Within Industry". Proceedings of the Second Federal Aviation Administration Meeting on Human Factors Issues in Maintenance and Inspection ‒ Information Exchange and Communication. May 1990. Washington, D.C.

Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / за ред. Є. П. Желібо і В. М. Пічі. — Київ: «Каравела»; Львів: «Новий Світ-2000», 2001. — 320 с.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка