Оцінення небезпеки експлуатації сільськогосподарських агрегатів за даними дефектоскопії деталей

О. С. Полянський, О. В. Войналович, М. М. Мотрич

Анотація


Проаналізовано вплив наявності експлуатаційних тріщин в типових деталей окремих вузлів на стан експлуатаційної безпеки тракторів. На основі даних дефектоскопічного контролю побудовано кінетичні залежності накопичення експлуатаційних тріщин деталей вузлів тракторів МТЗ-80(82) у часі. Тріщини, які було проаналізовано в роботі, виявлено з використанням високочутливого імпульсного вихорострумового дефектоскопа, що дозволило визначити кількісно діапазон розмірів тріщин, які відповідають певним термінам тривалості експлуатації. Встановлено, що процес накопичення тріщин має експоненціальну кінетику. Перевищення граничного терміну експлуатації агрегатів впливає на зміну ймовірністі аварійності на механізованих і транспортних роботах. Визначено, що граничний термін для досліджених типів тракторів становить 13-14 років.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аулін В.В. Прогнозування залишкового ресурсу агрегатів та систем транспортних засобів сільськогосподарського виробництва за їх технічним станом / В.В. Аулін, В.М. Каліч, А.В. Гриньків, Д.В. Голуб // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – Вип. 45, ч.

Афанасьев В.Б. Современные методы неразрушающего контроля / В.Б. Афанасьев, Н.В. Чернова // Успехи современного естествознания. – 2011. – № 7.

Богданов А.В. Определение состояния условий труда на основе методики интегральной оценки // А.В.Ьогданов // Вестн. ЧГАУ, 2008. – Т. 52.

Гнатюк О.А. Оцінення ризику травмування трактористів-машиністів під час проведення технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки / О.А. Гнатюк, О.О. Покутний, Т.О. Білько // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка та енергетика АПК». – К.: НУБіП України, 2014. – Вип. 196, ч. 2.

Гнатюк О. Применение вероятностного анализа для оценки риска травмирования механизаторов агропромышленного комплекса / О. Гнатюк, А. Покутный, Т. Билько // Motrol. Commission of motorization and energetics in agriculture. – Lublin-Rzeszów, 2014. – Vol. 16. – № 3. 190

Голубев И.Г. Организация сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники фирмами на российском рынке / И.Г. Голубев, Н.В. Корольков, В.Ф. Карпенков // Техника и оборудование для села. – 2013. – № 6.

Гребенщикова O.A. Обоснование риска системы «О-М-С» в транспортнотехнологическом процессе сельскохозяйственных операций / O.A. Гребенщикова, Ю.Г. Горшков, М.С. Дмитриев // Охрана труда и техника безопасности. – М., 2007. – № 10.

Дмитриев М.С. Показатели безопасности при эксплуатации зерноуборочных комбайнов / М.С. Дмитриев, Ю.Г. Горшков, А.В. Заинишев // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – М., 2009. – № 12.

Калугин A.A. Методика оценки травмирования операторов мобильных колесных машин / A.A. Калугин, Н.С. Сергеев // Достижения науки и техники АПК. – М., 2011, № 7.

Комар А.С. Аналіз стану охорони праці в агропромисловому комплексі України / А.С. Комар // Науковий вісник ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – Вип. 2. – Т. 3.

Короткий A.A. Оценка риска человеческого фактора в системе «персонал - подъемные механизмы - производственная среда» на предприятиях машиностроения / A.A. Короткий, Е.В. Егельская // Вестник ДГТУ, 2015. – Т. 15. – № 1(80).

Костомахин М. Тракторист и надежность трактора / М. Костомахин // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. – 2011. – № 2.

Лапин А. Травматизм со смертельным и тяжелым исходом в крестьянских (фермерских) хозяйствах, его причины и предупреждение / А. Лапин, Н. Студенникова, В. Орлов // Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве. – 2008. – № 4.

Посвятенко Е.К. Прогнозування ресурсу деталей функціональних систем мобільних машин до виводу їх в ремонт / Е.К. Посвятенко, Д.П. Журавель // Збірник наукових праць ТНУ, 2011.

Правила технічної експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів. Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України № 173 від 06.04.2010 р.

Шалапко Ю.І. Прихованість фреттинг-процесів у з’єднаннях автомобільної техніки та їх вплив на безпеку експлуатації / Ю.І. Шалапко, А.Л. Ганзюк, М.А. Разуваєва // Вісник Хмельницького національного університету, 2010. – № 5.

Шкрабак B.C. Методические аспекты теоретического обоснования безопасности транспортных работ и технические средства ее реализации / B.C. Шкрабак, E.H. Христофоров, Р.В. Шкрабак // Вестник СГАУ им. Н.И Вавилова, Саратов, 2009. – № 3.

Шкрабак Р.В. Анализ оснащенности сельскохозяйственной техники средствами безопасности / Р.В. Шкрабак // Вестник СГАУ им. Н.И. Вавилова, Саратов, 2007. – № 1.

Шульженко М.Г. Розробка мобільного багатофункціонального вимірювально-діагностичного комплексу неруйнівного контролю і оцінки технічного стану енергетичних і транспортних агрегатів тривалої експлуатації / М.Г. Шульженко, Ю.Г. Єфремов, В.Й. Цибулько, О. В. Депарма // Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 2016. – № 1.

Voinalovych A.V. Control of the technical state of agricultural aggregates by facilities of fault detection / A.V. Voinalovych, M.N. Motrich / Mechanization in agriculture, 2015. – Year LXI, ISSN 0861-9638, issue 12/2015, Bulgaria.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка