Оцінка, ідентифікація професійних ризиків у роботі операторів мобільних машин і моніторинг умов їх праці

Ю. П. Рогач

Анотація


У статті запропоновано новий підхід до оцінки, ідентифікації професійних ризиків у роботі операторів мобільних машин і моніторингу умов їхньої праці. Для оцінки його ступеню запропоновано використовувати матрицю ризиків, яка дає можливість якісно, а за наявності необхідної інформації – кількісно оцінити ризик в залежності від імовірності виникнення нештатної ситуації і її можливих наслідків. Наведено приклади визначення елементів матриці ризиків для фізичних, хімічних і ергономічних чинників ризику, небезпеки нещасного випадку, нервової напруги. В якості заключного етапу визначення професійного ризику запропоновано використовувати інтегральний показник рівня професійного ризику на підприємстві, оперативне визначення і реагування на негативні зміни якого можливе лише за умови постійного моніторингу його складових.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ветошкин, А.Г. Техногенный риск и безопасность / А.Г. Ветошкин, К.Р. Тарануева . – Пенза: Изд-во Пензенского гос. ун-та, 2001. – 165с.

Критерії оцінки виробничих небезпек: навчальний посібник / В.Л. Лущенков, Д.А. Бутко, М.Т. Воїнов [та ін.]. – Сімферополь: Бізнес-інформ, 1996. – 224с.

Федорович, Г.В. О системе оценки профессионального риска / Г.В. Федорович // Журнал АНРН. – 2010. - № 4. – С. 63-70.

Мейстер, Д. Инженерно-психологическая оценка при разработке систем управления / Д. Мейстер, Дж. Рабидо. – М.: Советское радио, 1980. – 344с.

Рогач, Ю.П. Критерій і метод оцінки професійної придатності операторів мобільної техніки до виконання робіт на промислових підприємствах / Рогач Ю.П. // Геотехнічна механіка: міжвід. зб. на-ук. праць / ІГТМ ім. М.С. Полякова НАН України. – Дніпро, 2017. – Вип. 134. – С. 167-174.

Рогач, Ю.П. Професійна компетентність оператора мобільної техніки з питань охорони праці як критерій оцінки рівня ризику його діяльності / Ю.П. Рогач // Геотехнічна механіка: міжвід. зб. наук. праць / ІГТМ ім. М.С. Полякова НАН України. – Дніпро, 2017. – Вип. 136. – С.

Рогач, Ю.П. Оцінка ступеню безпомилковості у роботі оператора мобільної техніки / Ю.П. Рогач // Геотехнічна механіка: міжвід. зб. наук. праць / ІГТМ ім. М.С. Полякова НАН України. – Дніпро, 2017. – Вип. 135. – С.

Аварвянов, Ю.И. Критерий риска травмирования операторов при устранении технических от-казов на мобильных сельскохозяйственных машинах / Ю.И. Аварвянов, К.В. Глемба, А.Г. Попова // Материалы XLVI науч. – техн. конф. – Челябинск: ЧГАУ, 2006. – С. 71-75.

Евтушенко, О.В. Моделирование оценки рисков травмирования на предприятии / О.В. Евту-шенко // Актуальные проблемы оценки безопасности жизнедеятельности и защиты населения и територий в чрезвычайных ситуациях. Сборник научных трудов / Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь, 2013. – С. 114-117.

Динаміка травматизму в Україні в умовах змінювання обсягів виробництва / Г.Є. Дегтяренко, А.О. Водяник, В.В. Чуркін, К.Є. Теличко // Проблеми охорони праці в Україні: зб. наук. праць. – Ки-їв: ННДІОП, 2001. – Вип. 4. – С. 24-29.

Водяник, А.О. Проблеми оцінювання стану виробничого травматизму в Україні / А.О. Водя-ник // Проблеми охорони праці в Україні: зб. наук. праць. – Київ: ННДІОП, 2003. – Вип. 7. – С. 9-14.

Водяник А.О. Компонентний аналіз причин виробничого травматизму / А.О. Водяник // Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Серія «Гірництво»: зб. наук. праць – Київ: НТУУ «КПІ», 2004. – Вип. 10. – С. 115-123.

Водяник , А.О. Причини ризику травмування на виробництві / А.О. Водяник, О.В. Машкін // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – Київ: ННДІОП, 2006. - № 1. – С. 17-23.

Аналіз причин травмування працівників АПК на механізованих та транспортних роботах / О.В. Войналович, І.М. Подобед, М.М. Мотрич, О.А. Сліпачук // Проблеми охорони праці в Україні. – 2012. – Вип. 24. – С. 38-49.

Травмирование операторов в мобильной колесной машине сельскохозяйственного назначения при дорожно-транспортных происшествиях / Ю.Г. Горшков, А.В. Богданов, С.Ю. Попова, А.Г. Попова // Вестник ЧГАУ. – 2005. - № 45.

Управление показателями аварийности и травматизма на угольных шахтах с использованием матрицы рисков / А.Ф. Булат, Т.В. Бунько, И.Е. Кокоулин, И.А. Ященко // Геотехническая механика: межвед. сб. науч. трудов / ИГТМ им. Н.С. Полякова НАН Украины. – Днепропетровск, 2016. – Вып. 128. – С. 19-30.

Підвищення ефективності протипилових засобів індивідуального захисту органів дихання працюючих / В.І. Голінько, С.І. Чеберячко, Д.І. Радчук, Ю.І. Чеберячко. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2010. – 104с.

Підвищення захисної ефективності одноразових протипилових півмасок / В.І. Голінько, С.І. Чеберячко, Д.І. Радчук, Ю.І. Чеберячко. – Дніпропетровськ: Адверта, 2012. – 95с.

Рогач Ю.П. Інтегральний показник рівня професійного ризику / Ю.П. Рогач // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов / ПГАСА. – Днепр, 2018. – Вып. . - С. 20. Рогач, Ю.П. Особливості визначення індивідуального професійного ризику при роботі операторів мобільної техніки // Геотехнічна механіка: міжвід. зб. на-ук. праць / ІГТМ ім. М.С. Полякова НАН України. – Дніпро, 2015. – Вип. 125. – С. 262-268.

Рогач, Ю.П. Особливості визначення індивідуального професійного ризику при роботі операторів мобільної техніки // Геотехнічна механіка: міжвід. зб. на-ук. праць / ІГТМ ім. М.С. Полякова НАН України. – Дніпро, 2015. – Вип. 125. – С. 262-268.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка