Investments in human capital – basis of efficient venture business

M. M. Klеmparskyі, Jacek Skudlarski

Анотація


In today's world, the quality of human capital is the dominant factor in the economic growth of any country, because the most successful and competitive countries are the countries that pay much attention to the development of human capital and innovation sector of the national economy. The economy of our country is at the stage of formation of an innovative economy, therefore, the focus of state policy on creating conditions for the development of venture business and improving the quality of human capital is important. The article analyzes the role of human capital in the economic development of the state. It is determined that investments into human capital are an important prerequisite for the efficiency of the venture business, connected with the receipt of income from investing in the development of professional qualities of man.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Becker Gary S. (1964). Human Capital. – N.Y.: Columbia University Press, 1964. p. 284 [in English].

Shultz T. (1968). Human Capital in the International Encyclopedia of the Social Sciences. - N.Y., 1968, vol. 6 [in English].

Skudlarski J., Zaika S.O., & Boblovskyi O.Yu. (2018). Satellite characteristics of resource potential agrarian enterprises. Visnyk KHNTUSG: ekonomichni nauky – The Bulletin of the KHNTUCG: Economic Sciences, Issue 193, pp. 67-76 [in English].

Vorozhbyt O.Yu., Danylovskykh T.E., Kuzʹmycheva Y.A., & Uksumenko A.A. (2017). Chelovecheskyy kapytal orhanyzatsyy v razreze stoymosty byznesa [Human capital of the organization in terms of business value]. O.Yu. Vorozhbyt (Ed.). Vladyvostok: VHUÉS, p. 129 [in Russian].

Zaika S.O. (2014). Venchurni investytsiyi: svitovyy dosvid zaluchennya ta perspektyvy vykorystannya v Ukrayini [Venture investments: world experience of attraction and prospects of use in Ukraine]. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu silʹsʹkoho hospodarstva: Ekonomichni nauky – Bulletin of the Kharkiv National Technical University of Agriculture: Economic Sciences, Issue 149. Kharkiv: KHNTUSG, pp. 147-153 [in Ukrainian].

Zaika S.O., & Gridin O.V. (2016). Upravlinnya intelektualʹnym kapitalom yak chynnyk zabezpechennya konkurentospromozhnosti pidpryyemstva [Intellectual Capital Management as a Factor for Ensuring Competitiveness of an Enterprise]. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu silʹsʹkoho hospodarstva: Ekonomichni nauky – Bulletin of the Kharkiv National Technical University of Agriculture: Economic Sciences, Issue 177. Kharkiv: KHNTUSG, pp. 176-186 [in Ukrainian].

Kendryk Dzh. (1976). Sovokupnyy kapytal USA y eho funktsyonyrovanye [Total US capital and its functioning]. Moscow: Prohress, p. 342 [in Russian].

Korchahyn Yu.A. Rossyyskyy chelovecheskyy kapytal: faktor razvytyya yly dehradatsyy? [Russian human capital: the factor of development or degradation ?]. Voronezh: TSYRÉ, p. 252 [in Russian].

Korchahyn Yu.A. (2016). Chelovecheskyy kapytal kak faktor rosta y razvytyya yly stahnatsyy, retsessyy y dehradatsyy [Human capital as a factor in growth and development or stagnation, recession and degradation]. Voronezh: TSYRÉ, p. 51 [in Russian].

Levchuk O.V. (2006). Osoblyvosti upravlinnya investytsiyamy u lyudsʹkyy kapital na riznykh rivnyakh ekonomiky [Features of investment management in human capital at different levels of the economy]. Ekonomika: problemy teoriyi ta praktyky – Features of investment management in human capital at different levels of the economy, Dnipropetrovsʹk: DNU, Issue 217, Vol. 1, pp. 120-125 [in Ukrainian].

Maznev G.Ye., Zaika S.O., & Gridin O.V. (2016). Sutnisna kharakterystyka intelektualʹnoho kapitalu [Essential Characteristics of Intellectual Capital]. Naukovo-praktychnyy zhurnal «Prychornomorsʹki ekonomichni studiyi» – Scientific and practical journal «Black Sea Economic Studies», Issue. 10, pp. 36-47 [in Ukrainian].

Perepelytsya N.V. (2004). Investytsiyi v lyudsʹkyy kapital yak zaporuka stiykoho rozvytku [Investing in human capital as a pledge of sustainable development]. Ekonomika: problemy teoriyi ta praktyky – Features of investment management in human capital at different levels of the economy, Dnipropetrovsʹk: DNU, Issue 190, Vol. 1, pp. 221-226 [in Ukrainian].
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка