Concept and satisfaction of investment appropriation agricultural enterprises.

V. M. Sinelnikov, S. O. Zaika

Анотація


Currently, the problem of attraction and effective use of investments is extremely important for the effective operation of the enterprise. At the same time, the formation of investment attractiveness, the development of a clear investment strategy, identification of its priority areas, mobilization of all sources of investment is one of the important conditions for the stable and efficient functioning of enterprises, including agrarian ones. The essence of the concept «investment attractiveness of the enterprise» is considered in the article, the discrepancies and interrelations between this economic category and the concepts «investment climate», «investment activity» and «investment potential» are found out and the role of investment attractiveness in providing of effective activity of agrarian enterprises is determined. will promote attraction of various sources of investment and management of investment process in agrarian enterprises, oriented on economic growth and innovative development.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Skudlarski J. Zaika S.O., & Gridin O.V. (2016). The theoretical aspects of innovation. Aktualʹ ni problemy innovatsiynoyi ekonomiky – Actual problems of the innovative economy, No. 1, pp. 17-25 [in English].

Aleksyeyenko L.M. (2009). Finansovi aspekty otsinky investytsiynoyi pryvablyvosti pidpryyemstva [Financial aspects of investment attractiveness assessment of the enterprise]. Ekonomichnyy forum – Economic forum, No. 3, pp. 94-102 [in Ukrainian].

Andrash O.A. (2010). Otsinka investytsiynoyi pryvablyvosti pidpryyemstv turystychnoyi haluzi [Estimation of investment attractiveness of tourism industry enterprises]. Visnyk NTU «KHPI». Tematychnyy vypusk: «Tekhnichnyy prohres i efektyvnistʹ vyrobnytstva» – Bulletin of the NTU «KhPI». Thematic issue: «Technical progress and production efficiency», No. 8, pp. 3-12 [in Ukrainian].

Antypenko Ye., Shumikin S., & Stoycheva A. (2011). Metodyka analizu ta otsinky investytsiynoyi pryvablyvosti pidpryyemstv [Methodology of analysis and evaluation of investment attractiveness of enterprises]. Ekonomichnyy analiz – Economic analysis, Issue. 9, part. 3, pp. 27-30 [in Ukrainian].

Aranchiy D.S., & Honcharenko S.A. (2011). Investytsiyna pryvablyvistʹ pidpryyemstv: sutnistʹ , faktory vplyvu ta otsinka isnuyuchykh metodyk analizu [Investment attractiveness of enterprises: essence, factors of influence and evaluation of existing methods of analysis]. Naukovi pratsi Poltavsʹ koyi derzhavnoyi aharnoyi akademiyi – Scientific works of the Poltava State Agrarian Academy, Issue. 3, Vol. 2, pp. 59-64 [in Ukrainian].

Blank Y.A. (2001). Ynvestytsyonnyy menedzhment [Investment Management]. Kyiv: Élʹ ha-N, Nyka Tsentr, p. 448 [in Russian].

Bocharov V.V. (2000). Ynvestytsyonnyy menedzhment [Investment Management]. Saint Petersburg: Pyter, p. 160 [in Russian].

Bryukhovetsʹ ka N.Yu. & Khasanova O.V. (2009). Otsinka investytsiynoyi pryvablyvosti pidpryyemstva: vyznachennya nedolikiv deyakykh isnuyuchykh metodyk [Estimation of investment attractiveness of an enterprise: definition of shortcomings of some existing methods]. Ekonomika promyslovosti – Economy of industry, No. 44. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua [in Ukrainian].

Haydutsʹ kyy A.P. (2004). Metodolohichni aspekty investytsiynoyi pryvablyvosti ekonomiky [Methodological aspects of the investment attractiveness of the economy]. Rehionalʹ na ekonomika – Regional economy, No. 4, p. 81-86 [in Ukrainian].

Honcharuk A.H., & Yatsyk A.A. (2011). Investytsiyna pryvablyvistʹ promyslovoho pidpryyemstva yak obʺ yekt upravlinnya [Investment attractiveness of an industrial enterprise as an object of management]. Ekonomika kharchovoyi promyslovosti – Economy of the food industry, No. 4, pp. 29-33 [in Ukrainian].

Mochernyy S.V. (Ed.). (2002). Ekonomichna entsyklopediya [Economic Encyclopedia]. (Vols. 1-3). Kyiv: Vyd. tsentr «Akademiya», Vol. 3, 2002, p. 952 [in Ukrainian].

Zahorodniy A.H., Voznyuk H.L., & Partyn H.O. (2005). Investytsiynyy slovnyk [Investment dictionary]. Lʹ viv: Beskyd, Bizh, p. 511 [in Ukrainian].

Zadorozhna Ya.Ye., & Dyadechko L.P. (2007). Pidvyshchennya investytsiynoyi pryvablyvosti pidpryyemnytstva yak napryamok zaluchennya investytsiynykh resursiv [Increase of investment attractiveness of entrepreneurship as a direction of attraction of investment resources]. Investytsiyi:praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, No. 2, pp. 32-35 [in Ukrainian].

Zaika S.O. (2015). Faktory formuvannya innovatsiynoho potentsialu pidpryyemstv [Factors of formation of innovative potential of enterprises]. Visnyk Odesʹ koho natsionalʹ noho universytetu. Seriya: Ekonomika – Bulletin of the Odessa National University. Series: Economics, Vol. 20, Issue 6, pp. 94-97 [in Ukrainian].

Sabluk P.T., Kisilʹ M.I., Kodensʹka M.Yu. et. al. (2005). Investytsiyna pryvablyvistʹ ahrarno-promyslovoho vyrobnytstva rehioniv Ukrayiny [Investment attractiveness of agrarian-industrial production of regions of Ukraine]. M.I. Kisil’, & M.Yu. Kodensʹ ka (Eds.). Kyiv: NNTS IAE, 2005. – p. 478 [in Ukrainian].

Katan L.I., & Khorishko K.S. (2010). Otsinka investytsiynoyi pryvablyvosti pidpryyemstva [Estimation of investment attractiveness of the enterprise]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, No. 15, pp. 22-24 [in Ukrainian].

Korotkova O.V. (2013). Investytsiyna pryvablyvistʹ pidpryyemstva ta metodyka yiyi otsinyuvannya [Investment attractiveness of the enterprise and the method of its estimation]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, No. 6, pp. 32-36 [in Ukrainian].

Kostyuk T.I. (2005). Investytsiyna pryvablyvistʹ ekonomiky Ukrayiny: realiyi ta perspektyvy [Investment attractiveness of Ukraine's economy: realities and prospects]. (Vols. 1-3). Visnyk Donetsʹ koho instytutu sotsialʹ noyi osvity – Bulletin of the Donetsk Institute of Social Education, 2005, Vol. 1, No. 1, pp. 48-58 [in Ukrainian].

Koyuda V.O., Lepeyko T.I., & Koyuda O.P. (2008). Osnovy investytsiynoho menedzhmentu [Fundamentals of Investment Management]. Kyiv: Kondor, p. 340 [in Ukrainian].

Kushnir N.B., & Muzhuk Yu.V. (2010). Metodyka otsinky investytsiynoyi pryvablyvosti pidpryyemstva ta nedoliky deyakykh isnuyuchykh metodyk [Methodology for assessing the investment attractiveness of an enterprise and the disadvantages of some existing techniques]. Visnyk Natsionalʹ noho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannya. Seriya «Ekonomika» – Bulletin of the National University of Water Management and Nature Management, Issue. 2 (50), pp. 110-118 [in Ukrainian].

Layko H.P. (2005). Formuvannya investytsiynoyi pryvablyvosti pidpryyemstv APK [Formation of Investment Attractiveness of Agroindustrial Enterprises]. Kyiv: NNTS IAE, p. 200 [in Ukrainian].

Melʹ nyk O.H. (2010). Systemy diahnostyky diyalʹ nosti mashynobudivnykh pidpryyemstv: polikryterialʹ na kontseptsiya ta instrumentariy [Systems of diagnostics of activity of machine-building enterprises: polycrystalline concept and tools]. Lʹ viv: Vydavnytstvo Lʹ vivsʹ koyi politekhniky, p. 344 [in Ukrainian].

Momot T.V. (2005). Investytsiyna pryvablyvistʹ aktsionernoho tovarystva: udoskonalennya metodyky otsinky [Investment attractiveness of a jointstock company: improvement of valuation technique]. Menedzher – Manager, No. 4 (35), pp. 117-121 [in Ukrainian].

Napadovsʹ ka I.V. (2005). Teoretychni ta metodychni aspekty doslidzhennya investytsiynoyi pryvablyvosti Ukrayiny [Theoretical and methodological aspects of the research of investment attractiveness of Ukraine]. Visnyk DonDuet – Herald DonDouet, No. 4 (28), pp. 55-61 [in Ukrainian].

Nesterovych D. (2014). Puty povyshenyya prytoka ynvestytsyy v ahroproyzvodstvo [Ways to increase the inflow of investments in agribusiness]. Bankaŭski vesnik – Bankasski spring, No. 7, pp. 56-60 [in Russian].

Nosova O.V. (2007). Investytsiyna pryvablyvistʹ pidpryyemstva [Investment attractiveness of the enterprise]. Stratehichni priorytety – Strategic Priorities, No. 1(12), pp. 120-126 [in Ukrainian].

Orlykovsʹ kyy M.O. (2007). Otsinka investytsiynoyi pryvablyvosti ahrarnoho vyrobnytstva rehionu [Estimation of investment attractiveness of agrarianproduction in the region]. Ekonomika APK – Economy of the agroindustrial complex, No. 1, pp. 94-98 [in Ukrainian].

Petkova L., & Proskurin V. (2006). Munitsypalʹ ni investytsiyi ta kredyty Navchalʹ nyy posibnyk [Municipal investments and loans Textbook]. Kyiv: Kondor, p. 158 [in Ukrainian].

Pyetukhova O.M. (2014). Investuvannya [Investing]. Kyiv: «Tsentr uchbovoyi literatury», p. 336 [in Ukrainian].

Pylytyak A. (2004). Ynvestytsyonnaya pryvlekatelʹ nostʹ rehyonov Ukrayny: sotsyalʹ no-demohrafycheskyy aspekt [Investment attractiveness of the regions of Ukraine: socio-demographic aspect]. Ékonomyka Ukrayny – Economy of Ukraine, No. 8, pp. 82-85 [in Russian].

Rusak N.A., & Rusak V.A. (1997). Finansovyy analiz sub"yekta khozyaystvovaniya [Financial analysis of a business entity]. Minsk: Vysheysh. shk., p. 309 [in Russian].

Selyukov Yu., Chabatul' V., & Papinova M. (2012). Analiz investitsiy v osnovnoy kapital sel'skogo khozyaystva Belarusi i napravleniya sovershenstvovaniya investitsionnoy deyatel'nosti [Analysis of investments in fixed capital of agriculture in Belarus and directions for improving investment activity]. Agrarnaya ekonomika – Agrarian Economics, No. 8, pp. 2-9 [in Russian].

Sinel'nikov V.M., & Sinel'nikov M.V. (2018). Sovremennyye podkhody v upravlenii stoimost'yu biznesa [Modern approaches to the management of business value]. Issledovaniya, rezul'taty – Studies, results, No. 3 (79), pp. 276-279 [in Russian].

Stalinskaya Ye. (2003). Otsenka investitsionnoy privlekatel'nosti regionov Ukrainy [Evaluation of the investment attractiveness of the regions of Ukraine]. Yekonomíst – Ekonomist, No. 9, pp. 68-69 [in Russian].

Zagorodníy A.G., Voznyuk G.A., & Smovzhenko T.S. Fínansoviy slovnik [Financial Dictionary]. (n.d.). (4d ed.). Kyiv: T-vo «Znannya», KOO; L.: Vid-vo L'vív. bank. ín-tu NBU, p. 566 [in Ukrainian].

Chorna L.O. (2008). Rezul'tativna strategíya dosyagnennya ínvestitsíynoí privablivostí pídpriêmstva [Productive strategy of investing investments in the company]. Ínvestitsíí: praktika ta dosvíd – Investment: practice and development, No. 24, pp. 4-6 [in Ukrainian].

Yur’êva O.G. (2012). Teoretiko-metodologíchní aspekti otsínki ínvestitsíynogo klímatu [Theoretical and Methodological Aspects of Investments for Clients]. Strategíya yekonomíchnogo rozvitku Ukraíni: nauk. zbírnik – Strategy of economic development of Ukraine: on scientific background, No. 3 (10), pp. 250-255 [in Ukrainian].

Yuríy S., & Gubanova L. (2005). Vídnosna ínvestitsíyna privablivíst' regíonív ta otsínka v umovakh transformatsíynoí yekonomíki [Relative investment attractiveness of the regions and their assessment in a transformational economy]. Svít fínansív – World Finance, Issue. 1, pp. 108-118 [in Ukrainian].

Yasheva G. (2008). Klasternyy podkhod. Novyye metody povysheniya effektivnosti i konkurentosposobnosti APK [Cluster Approach. New Methods for Increasing the Efficiency and Competitiveness of the Agroindustrial Complex]. Belaruskaya dumka – Belarusian thought, No. 9, pp. 72-78 [in Russian].
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка