Дидактичні засади формування кадрового потенціалу аграрної сфери як стратегічного ресурсу розвитку соціально-економічних систем

В. М. Нагаєв, Г. О. Нагаєва

Анотація


Аналізуються провідні компоненти творчого досвіду в системі професійної компетентності фахівців аграрної сфери. Розглядаються технологічні етапи процесу професійної підготовки аграріїв у контексті формування творчого досвіду. Обґрунтовуються дидактичні методи, форми та засоби реалізації педагогічної технологіїуправління навчально-творчою діяльністю студентів. Мета статті полягає в обґрунтуванні дидактичних засад формування кадрового потенціалу аграрної сфери на основі удосконалення освітнього складника та впровадження дворівневої педагогічної технології управління начально-творчою діяльністю студентів на макро- та мікрорівнях. Результати експериментальної роботи засвідчили суттєве підвищення рівня сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців аграрної сфери. Запропонована педагогічна технологія забезпечує технологізацію розвитку творчого досвіду студентів від репродуктивних рівнів до продуктивних і творчих.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алексюк А.М. Експериментальне впровадження технології модульної організації навчання у вищій школі / А.М. Алексюк // Проблемивищої школи. – К. : Вища школа, 1994. – Вип. 79. – С. 3-9.

Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 192 с.

Дмитренко Т.О. Системний аналіз педагогічної технології / Т.О. Дмитренко // Напрямки наукових досліджень кафедри педагогіки: зб. наук. праць ХДПУ ім. Г.С. Сковороди ; за ред. В.І. Лозової. – Х. : ХДПУ,1997. – С. 67-70. 51

Клочко О.В. Професійна підготовка майбутніх менеджерів аграрного виробництва засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій: [монографія] / О.В. Клочко. – Вінниця : Т.П. Барановська, 2018. – 350 с.

Лазарєв М.І. Полісистемне моделювання змісту технологій навчання загальноінженерних дисциплін : [монографія] / М.І. Лазарєв. – Х. : Вид-во НФаУ, 2003. – 356 с.

Лущик Ю.М. Застосування сучасних технологій у процесі підготовки майбутніх аграріїв у вищій освіті Великої Британії / Ю.М. Лущик // Педагогіка та психологія: зб. наук. праць ХНПУ імені Г. Сковороди. – Х. : ХНПУ, 2017. – Вип. 57. – С. 236 – 247.

Нагаєв В.М. Дидактичні засади впровадження дворівневої педагогічної технології управління навчально-творчою діяльністю студентів вищих навчальних аграрних закладів: [монографія] / В.М. Нагаєв. – Х. : Колегіум, 2012. – 217 с.

Нагаєв В.М. Формування професійно-творчої компетентності фахівця аграрної сфери / В.М. Нагаєв // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 2 (5) – Т. 1. – Полтава : ПДАА, 2012. – С. 184-189.

Нагаєв В.М. Методологічні засади управління навчально-творчою діяльністю студентів: [монографія] / В.М. Нагаєв. – Х. : «Стильна типографія», 2018. – 151 с.

Про затвердження Комплексної програми підтримки розвитку українського села на період до 2020 року: Постанова Кабінету міністрів України // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С. 3-34.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка