Світовий досвід підтримки і стимулювання венчурних і бізнес-ангельських інвестицій

Н. І. Рижикова, О. В. Накісько, С. В. Руденко

Анотація


Метою статті є обґрунтування напрямів державної підтримки розвиткувенчурного бізнесу та бізнес-ангельських інвестицій. Враховуючи специфічні особливості венчурного капіталу, в статті проаналізовано основні інструменти стимулювання венчурного інвестування за участю державних коштів у розвинених країнах світу. Обґрунтовано доцільність упровадження зарубіжного досвіду ефективного використання науково-технологічного й інтелектуального потенціалу країни для розробки шляхів розвитку венчурного бізнесу й стимулювання виробництва високотехнологічної, конкурентоспроможної та якісної продукції.


Повний текст:

PDF

Посилання


Геєць В.М. Інноваційна стратегія українських реформ / В.М. Геєць, А.С. Гальчинський, А.К. Кінах, В.П. Семиноженко. – Київ : Знання України, 2002. – 336 с.

Данько М. Довгострокові пріоритети інноваційного розвитку економіки України в умовах глобалізації / М. Данько // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Вип. 5 / Відп. ред. О.П. Степанов. – К. : КНЕУ. – 2001. – 334 с.

Жаліло Л.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика : [монографія] / Л.А. Жаліло. – Київ : НІСД, 2003. – 368 с.

Мартиненко В. Формування державного механізму управління інвестиційним процесом в Україні: проблеми невизначеності та методи їхзняття / В. Мартиненко // Економіка України. – 2004. – № 8. – С. 50-56.

Музиченко А.С. Державне регулювання інвестиційної діяльності / А.С. Музиченко. – Київ : Науковий світ, 2001. – 345 с.

Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / М.І. Крупка. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. – 608 с.

Поручник А.М. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні : [монографія] / А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк.  Київ : КНЕУ, 2000.  172 с.

NVCA Yearbook 2016 // National Venture Capital Association. – 2016 [Electronic resource]. – Access mode: http://nvca.org/research/stats-studies
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка