Концепція стійкого («зеленого») маркетингу та її вплив на сталий розвиток аграрних підприємств

Т. В. Устік, М. О. Лишенко

Анотація


У статті розглядаються мікро- та макросередовища функціонування вітчизняних господарюючих суб’єктів. Доведено, що перехід на засади сталого розвитку є безальтернативним рішенням у сучасних умовах господарювання для будь-яких суб’єктів господарювання. Зазначений стратегічний план розвитку передбачає необхідність адаптації класичної теорії маркетингу до проблем екологізації ринку, що в свою чергу може служити напрямком підвищення конкурентоспроможності підприємства та його продукції. Робиться висновок, що перехід на засади стійкого маркетингу сприяє стійкості підприємств та цілихгалузей вітчизняної економіки через залучення та використання засобів соціальновідповідального маркетингу, підтримки й захисту екологічних систем у зовнішньому й внутрішньому маркетинговому середовищі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Тейяр де Шарден. Феномен человека / Тейяр де Шарден. – М. : Наука, 1987.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер. – [13-е изд.]. – СПб. : Питер, 2011.

Fuller D. Sustainable Marketing. Sage Publications. Thousands Oaks. – California, 1999.

Skorobogatykh I.I., Lukina A.V., Musatova J.B.. The Concept of Sustainable Marketing. Economy of Sustainable Development. 2013. № 4. рр. 5-17.

Горбатенко В. Римський клуб і організація трансдисциплінарних проектів з довгострокового прогнозування глобальних проблем / В. Горбатенко // Політичний менеджмент. – 2012. – № 3. – С. 52-64.

Клочан В.В. Сталий розвиток та концентрація виробництва сільськогосподарських підприємств / В.В. Клочан // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. – 2013. – Вип. 137. – С. 117-125.

Медоуз Д. Пределы роста. 30 лет спустя / Донелла Медоуз, Йорген Рандерз, Денис Медоуз; пер. с англ. – М. : Академкнига, 2008. – 342 с.

Підліснюк В. Сталий розвиток суспільства: роль освіти. Путівник / В. Підліснюк, І. Рудик, В. Кириленко, І. Вишенська, О. Маслюківська / За ред. В. Підліснюк – К. : Видавництво СПД «Ковальчук», 2005. – С. 88.

Чайківський І.А. Механізми забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств / І.А. Чайківський // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6 (55). – С. 108-114.

Шубравська О.В. Сталий економічний розвиток: поняття і напрям досліджень / О.В. Шубравська // Економіка України. – 2005. – № 1. – С. 36-42.

Jordan N. Sustainable Development of the Agricultural Bio-Economy / G. Boody, W. Broussard, J.D. Glover et. al. // Science: Policyforum. – 2007. – № 15. – P. 1570-1571.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка