Транснаціоналізація національних економічних систем в умовах глобалізації.

Л. А. Батюк, Т. М. Квятко, Н. М. Бабко

Анотація


У даній статті було визначено основні спільні риси та напрямки транснаціоналізації національних економічних систем в умовах глобалізації. Встановлено, що транснаціоналізація визначає характер взаємодії держав зі світовим господарством і реалізується через їх зовнішньоекономічні зв'язки. На основі дослідження сучасних тенденцій розвитку процесу транснаціоналізації визначено її можливості впливу на кількісно-якісні параметри глобальної економічної системи. Аргументовано двоїстий характер впливу транснаціональних корпорацій на розвиток світової економіки. Визначено вплив ТНК на розвиток науково-технічного прогресу у світі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Батюк Л.А., Квятко Т.М., Бабко Н.М. Суспільні ринкові трансформації: глобальний контекст. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Харків: ХНТУСГ, 2018. Вип. 193. С. 110-120.

Квятко Т.М., Рижикова Н.І. Генезис теорій конкуренції та прикладні засади їх імплементації в інноваційно-інвестиційному розвитку соціально-економічних систем. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. № 4. С. 45-54.

Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование: монография / Д. Лукьяненко и др.; под научн. ред. Д. Лукьяненка, А. Поручника, В. Колесова. Киев: КНЭУ, 2013. 740 с.

Столярчук Я.М. Глобальна транснаціоналізація бізнес-діяльності. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Серія «Економічні науки». 2015. Вип. 22. С. 86-94.

Report of the Secretary-General of UNCTAD to UNCTAD XIII. Development-led globalization: Towards sustainable and inclusive development paths. – N. Y.; Geneva: UN, 2011. – 136 p.

Ковтун О. І. Інноваційні стратегії в системі забезпечення конкурентоспроможності для вітчизняних підприємств: теоретикометодологічні засади формування та реалізації: монографія. Львів: ЛКА, 2013. 352 с.

Куцик П.О., Ковтун О.І., Башнянин Г.І. Джерела і стратагеми розвитку та забезпечення конкурентного лідерства сучасних корпорацій у глобальній економіці. Економіка України. 2015. № 7. С. 72–86.

Глобальные трансформации современности / Ю.Н. Пахомов и др.; под ред. Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко. Киев: Наук. думка. 2006, 565 с.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка