Вплив ресурсного достатку на ефективність інституційного розвитку ресурсних економік

О. С. Бєлоусова

Анотація


Статтю присвячено дослідженню взаємного впливу ресурсного достатку та ефективності інституційного розвитку ресурсних економік, а також механізмів трансмісії ресурсного достатку в ресурсне прокляття, за умови неефективності інституційної системи. Визначено, що саме характер суспільних інститутів, що існують в тій чи іншій країні, визначає успіх або провал розвитку даної країни в довгостроковій перспективі. Обґрунтовано, що в країнах з низьким рівнем інституційного розвитку ресурсний достаток породжує авторитарні інститути і навіть анархію. Природне багатство сприяє економічному зростанню, якщо в країні створені сильні інститути, але воно може обернутися і негативною стороною, якщо інститути слабкі. На думку автора, економічний розвиток суспільства неможливий без випереджаючого політичного розвитку, тобто без становлення загальнодоступних політичних інститутів. Запропоновано шляхи, що ведуть до позбавлення ресурсозалежної країни від ресурсного прокляття: диверсифікація економіки, ефективне витрачання коштів бюджету, згладжування волатильності; найбільш ефективні для подолання ресурсного прокляття інститути: сильний захист прав власності, відкритість економіки, низький рівень корупції та такі політичні інститути, як підзвітність уряду і гарантії виконання ним контрактів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Богоявленська Ю.В. Еволюція інституціональної теорії в контексті трансформації сучасних економічних систем: Монографія / Ю.В. Богоявленська, К.С. Шапошников. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 550 с.

Бортіс Г. Інституції, поведінка та економічна теорія: Внесок до класико-кейнсіан. політ. економії / Г. Бортіс ; пер. з англ. Т. Бардадим. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 560 с.

Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект) : наукова монографія / С.А. Єрохін. – К., Видавництво «Світ Знань», 2002. – 528 с.

Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория : учебник / Под общей ред. д.э. н., проф. А.А. Лузана. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 416 с.

Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика / За ред. З. Ватаманюка. – Львів : «Новий світ – 2000», 2005. – 648 с.

Манцуров І.Г. Інституційне планування в системі державного регулювання економіки : [монографія] / І.Г. Манцуров. – К. : НДЕІ, 2011. – 655 с.

Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт ; пер. з англ. І. Дзюб. – К. : Основи, 2000. – 18 с.

Саблин К.С. Роль институциональной среды в формировании институтов развития / К.С. Саблин // Журнал институциональных исследований. – 2012. – № 2, Том 4. – С. 32.

Степаненко С.В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології) : монографія / С.В. Степаненко. – К. : КНЕУ, 2008. –312 с.

Структурні трансформації в національній економіці: проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / За ред. д.е.н., проф. А.Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 175 с.

Сухарев О.С. Методологические основы институционального анализа: старая, новая школы и мейстрим / О.С. Сухарев // Макроэкономика. – 2013. – № 41 (179). – 17 с.

Ткач А.А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія / А.А. Ткач. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 304 с.

Berr E., Combarnous F., and Rougier E. (2009). Too much consensus could be harmfull : measuring the implementation of international financial institutions policies and their effects on growth, in Rochon L.-P. (Ed.) Monetary policies and Financial stability, London : [Electronic resource]. – Access mode: https://ideas.repec.org/e/c/pei2.html.

Besley T., and Persson T. (2009). State Capacity, Conflict and Development, Econometrica, Forthcoming. [Electronic resource]. – Access mode: https://doi.org/10.3982/ECTA8073 .

Credit Suisse Global Wealth Databook 2015. Research Institute Thought leadership from Credit Suisse Research and the world’s foremost experts [Electronic recourse]. – Accessed mode : http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/ file/index.cfm? fileid Index of Economic Freedom / The Wall Street Journal & The Heritage Foundation [Electronic resource]. – Access mode : http://www.heritage.org/ .

The International Property Rights Index 2015 [Electronic resource]. – Access mode : http://international property rights index.org/ The Сorruption Perceptions Index / Transparency International [Electronic resource]. – Access mode : http://www.transparency.org/.

World Economic Forum [Electronic resource]. – Access mode: https://ru.wikipedia.org
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка