Сутність та фактори формування конкурентоспроможності аграрних підприємств.

К. С. Богомолова

Анотація


В умовах стрімкого розвитку агропромислового комплексу України питання підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств набуває все більшої актуальності. У статті розглянуто наукові підходи щодо сутності понять «конкуренція», «конкурентоспроможність» та «конкурентоспроможність аграрних підприємств». Проаналізовано основні фактори, що впливають на конкурентоспроможність аграрних підприємств в умовах мінливого ринкового середовища та прояву кризових явищ; вказано на структурні компоненти підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств та запропоновано шляхи їх удосконалення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Портер М.Э. Конкуренция / М.Э. Портер: пер. с англ. – М. : Вильямс, 2002.

Портер М. Международная конкуренция / М.Э. Портер; пер. с англ. – М. : Международные отношения, 1993. – 896 с.

Сумець О.М. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства: навч.-практ. посібник для студентів економ. спец. / О.М. Сумець, О.Є. Сомова, Є.Ф. Пєліхов. – К. : Професіонал, 2007. – 208 с.

Кирчата І.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства в глобальному середовищі: [кол. монографія] / І.М. Кирчата, Г.В. Поясник. – Харків, 2009. – 160 с.

Іванюта В.Ф. Теоретико-методологічні підходи формування конкурентоспроможності / В.Ф. Іванюта // Агроінком. – 2008. – № 1-2. – С. 97-101.

Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на ринку зерна: [кол. монографія] ⁄ О.В. Олійник, В.Й. Шиян, В.В. Олійник; Харк. нац.. аграр. ун-т ім.. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2011. – 227 с.

Підсумки АПК-2016: першість в економіці, третина експорту та рекордні врожаї [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://propozitsiya.com/ua/pidsumky-apk-2016-pershist-v-ekonomici-tretynaeksportu-ta-rekordni-vrozhayi

Украина собрала рекордный урожай зерновых [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ttps://korrespondent.net/business/economics/4034669-ukrayna-sobralarekordnyi-urozhai-zernovykh

Копистко О.В. Теоретичні основи конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції / О.В. Копистко // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 61-63.

Agriculture value added per worker (constant 2005 US) $ [Electronic resource] // World Bank. — Mode of access: . — Date of access: 15.09.2014.

Голобородько Я.О. Напрями вдосконалення кредитного забезпечення конкурентоспроможності підприємств аграрної сфери / Я.О. Голобородько // «Young Scsentist» – 2015. – №5 (20) Ч. 1 – С. 111-118.

Олійник С. Фермери просять підтримки / С. Олійник // Газета Експрес 16-17 вересня 2014. – С. 2-3.

Теорія конкурентних переваг М. Портера [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/12461220/ekonomika/teoriya_konkurentnih_perevag_po rtera_porters_competitive_advantage_theory.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка