Методичні засади визначення оптимальності галузевої структури аграрних підприємств

Т. В. Власенко

Анотація


В статі розглядаються методичні засади визначення оптимальності галузевої структури аграрних підприємств. становлено, що вирішення загальної проблеми підвищення ефективності діяльності підприємств за рахунок удосконалення управління їх спеціалізацією та оптимізацією галузевої структури потребує подолання існуючого протиріччя між необхідністю моделювання динаміки їх розвитку для визначення оптимального рівня показників, з одного боку, а з іншого – суттєвими обмеженнями використання традиційних методів аналізу в умовах нечисленних сукупностей показників та їх функціонального взаємозв’язку. Обґрунтовано доцільність використання методу статистичних рівнянь залежностей з пошуком оптимуму показників ефективності діяльності для створення моделі динаміки розвитку аграрних підприємств в умовах обмежених сукупностей даних. Показано, що встановлення закономірних зв’язків між специфічною дією основних факторів на галузеву структуру аграрних підприємств повинно базуватись на експериментальних дослідженнях з обґрунтуванням використання методики, яка дозволить визначити оптимальний рівень галузевої структури конкретних підприємств.


Повний текст:

PDF

Посилання


Vlasenko T. Features of formation levels specialization of production agrarian enterprises and their associations/ Т. Vlasenko// Prospect of world science-2016: Materials of XII International scientific and practical conference (30 July 2016). – Sheffield: Science and education LTD. – 2016. – P. 7-9.

Власенко Т.В. Економічне оцінювання взаємовпливу основних чинників формування обсягу валової продукції сільського господарства в Харківській області/ Т.В. Власенко// Наука й економіка. – 2007. – № 2(6). – С. 25-35.

Dobbelaere S. Panel data estimates of the production function and product and labor market imperfections / S. Dobbelaere, J. Mairesse// Journal of Applied Econometrics. – 2013. – № 28 (1). – P. 1-46.

Vlasenko T. Status and trends of agricultural enterprises in Ukraine in terms of market agricultural machinery/ T. Vlasenko, V. Vlasovets // Econtechmod: An international quarterly journal. – 2016. – Vol. 5. – No. 3. – P. 159-170.

Levers C. Drivers of changes in agricultural intensity in Europe / C. Levers, V. Butsic, P.H. Verburg, D. Müller, T. Kuemmerle // Land Use Policy. – 2016. – No. 58. – P. 380-393.

Прикладная статистика: современные подходы и инструментарий анализа массовых явлений и процессов: [монография] / Под ред. Е.В. Раевневой, Н.А. Кизима. – Х. : ИД “ИНЖЭК”, 2010. – 288 с.

Власенко Т.В. Принципи державного регулювання в управлінні галузевою структурою аграрних підприємств / Г.Є. Мазнєв, Т.В. Власенко // Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. – 2016. – Вип. 177. – С. 94-101.

Кулинич Р.О. Способи прогнозування економічних явищ методом статистичних рівнянь залежностей / Р.О. Кулинич // Університетські наукові записки. – 2007. – № 3(23). – С. 295–305.

Pouliot W. Robust tests for change in intercept and slope in linear regression models with application to manager performance in the mutual fund industry/ W. Pouliot// Economic Modelling. – 2016. – No. 58. – P. 523–534.

Millstein M.A. Optimizing ABC inventory grouping decisions/ M.A. Millstein, L. Yang, H. Li // International Journal of Production Economics. – 2014. – No. 148. – P. 71-80.

Leamer E.E. SS-values: Conventional context-minimal measures of the sturdiness of regression coefficients / E.E. Leamer // Journal of Econometrics. – 2016. – No. 193(1). – P. 147-161.

Vlasovets V.M. Structure and distribution of components in the working layer upon reconditioning of parts by electric-arc metallization/ V.M. Vlasovets, T.S. Skoblo, V.V. Moroz // Metal science and heat treatment. – 2001. – No. 43 (11-12). – Р. 497- 500.

Харченко Ю.А. Кореляційно-регресійний аналіз обсягів збуту продукції промислового підприємства / Ю.А. Харченко // Економічний простір. – 2014. – № 86. – С. 214-223.

Власенко Т.В. Моделювання динаміки розвитку для удосконалення управління спеціалізацією підприємства / Т.В. Власенко, В.М. Власовець // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 5/4 (31). – С. 9-15.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка