Сучасний стан та тенденції діяльності підприємств малого бізнесу в Харківській області

О. М. Гіржева, Н. О. Бірченко, А. М. Ряснянська

Анотація


У статті досліджується сучасний стан діяльності та тенденції діяльності підприємств малого бізнесу. Вивчено співвідношення дефініцій «підприємство» і «бізнес». Запропоновано при врахуванні розміру підприємств застосовувати поняття «підприємство малого бізнесу». Проаналізовано діяльність підприємств малого бізнесу в Україні та Харківській області за період 2013-2017 рр.


Повний текст:

PDF

Посилання


Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики : монографія / З.С. Варналій. – [4-те вид., стер.]. – К. : Знання, КОО, 2008. – 302 с.

Гаврилюк Г.Є. Сучасний стан і проблеми розвитку малого підприємництва в Україні / Г.Є. Гаврилюк, Н.О. Одрибец // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2015. – Вип. 48. – . 17–21.

Дикань О.В. Розвиток малого бізнесу в Україні: проблеми та шляхи забезпечення / О.В. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. – № 57. – С. 58-66.

Збарський В.К. Менеджмент малого та середнього бізнесу: навчальний посібник / В.К. Збарський – К. : ДАКККіМ, 2006. – 361 с.

Звонар Й.П. Бар’єри на шляху розвитку малого бізнесу в Україні та інструменти їх подолання / Й.П. Звонар // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Випуск 15. – Частина 1. – С. 36-39.

Кашуба О.М. Підприємництво в Україні: проблеми і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О.М. Кашуба. – Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/ 6_2015/24.pdf

Корогод І.В. Генезис і сутнісна характеристика бізнесу в контексті економічних учень / І.В. Корогод // Економіка і регіон. – 2012. – № 2. – С. 57-62.

Папп В.В. Сучасний стан і тенденції розвитку малого підприємництва в Україні / В.В. Папп // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2013. – № 6. – С. 160-164.

Розвиток малого підприємництва промислового регіону: монографія / За загальною редакцією академіка Академії економічних наук України Н.І Редіної. ‒ Дніпропетровськ, ДДФА, 2014. – 200 с.

Табінський В.А. Деякі аспекти розвитку малого підприємництва в Україні / В.А. Табінський, А.П. Сімон, А.В. Стасюк // Економіка і суспільство. – 2016. – № 2. – С. 36-39.

Nicolas C. (1997). Siropolis. Small business management: A guide to entrepreneurship. Boston: Houghton, Mifflin Company, Р. 672.

Якушева О.В. Економічний розвиток і підтримка малого та середнього бізнесу на регіональному рівні: десерт. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук / О.В. Якушева. – Черкаси, 2017. – 288 с.

Статистичний щорічник України за 2017 рік / За редакцією І.Є. Вернера. – Київ: Державна служба статистики України, 2017. – 541 с.

Статистичний збірник «Регіони України» за 2017 рік / За редакцією І.Є. Вернера. – Ч. 2. – Київ: Державна служба статистики України, 2018. – 682 с.

Діяльність підприємств [Електронний ресурс] / Головне управління статистики в Харківській області. – Режим доступу: http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/stat-informatsiya.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка