Фактори сталого розвитку економіки аграрного сектору

Ю. М. Кравченко, В. В. Антощенкова

Анотація


В статті розглядаються основні фактори розвитку економіки аграрного сектору в контексті концепції сталого розвитку. Забезпечення сталого розвитку економіки аграрного сектору базується на гармонізації економічних, соціальних та екологічних складових. Посилення глобалізаційних процесів у світі, орієнтація України до європейського простору вимагають дотримання принципів сталого розвитку. Для впровадження цієї концепції в аграрному секторі необхідно врахувати особливості, характерні для галузі. Формулювання та втілення парадигми сталого розвитку допоможе подолати економічну кризу, створити умови для економічного зростання, покращити соціальний добробут населення, зменшити антропогенний вплив на навколишнє середовище.


Повний текст:

PDF

Посилання


Барановський В.А Стратегічні аспекти та пріоритети сталого (збалансованого, гармонійного) розвитку / В.А. Барановський // Територія. Сталий розвиток. – 2004. – № 2. – С. 24-31.

Буркинский Б.В. Экономико-экологические основы регионального природопользования и развития / Б.В. Буркинский, В.Н.Степанов, С.К. Харичков // ИПРЭЭИ НАН Украины. – Одеса : Фенікс, 2005. – 575 с.

Комиссия по устойчивому развитию. Сайт ОНН [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/development/sustainable/csd.shtml

Лісовий А.В. Сталий розвиток сільських територій: виникнення, сутність, принципи / А.В. Лісовий // Економіка АПК. – 2007. – № 4. – . 140-145.

Лопатинський Ю.М. Складові та пріоритети сталого розвитку аграрного сектору економіки: концептуально-теоретичний дискурс / Ю.М. Лопатинський, О.І. Буринська // Економіка АПК. – 2018. – № 6. – С. 94-102.

Лопатинський Ю.М. Детермінанти сталого розвитку аграрних підприємств : [монографія] / Ю.М. Лопатинський, С.І. Тодорюк. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 220 с.

Мельник Л.Г. Основи стійкого розвитку: Посібник для перепідготовки фахівців / Л.Г. Мельник. – Суми : Університетська книга, 2006.

Онегіна В.М. Сучасні трансформації в агробізнесі та сталий розвиток аграрного сектору / В.М. Онегіна // Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. – Харків : ХНТУСГ. – 2017. – Вип. 182. – С. 36-47.

Попова О.Л. Сталий розвиток агросфери України: політика і механізми / О.Л. Попова; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009. – 352 с.

Promoting Sustainable Agriculture and rural development: Agenda 21 Chapter 14. Rome: FAO, 1996.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка