Економічне обґрунтування впровадження у виробництво м’ясопереробними підприємствами системи ветеринарно-санітарних заходів

О. М. Кравченко, К. О. Родіонова

Анотація


Метою статті є проведення економічного обґрунтування доцільності впровадження системи ветеринарно-санітарних заходів м’ясопереробними підприємствами харчової промисловості. Теоретико-методичною основою дослідження є діалектичний метод пізнання економічних процесів, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених щодо дослідження проблем якості продуктів харчування, зокрема, м’ясопродуктів. Для досягнення поставленої мети використано системний підхід та розрахунково-конструктивний метод економічного аналізу. Результатом дослідження є розгорнутий порівняльний аналіз економічної ефективності впровадження нових засобів дезінфекції. Набула подальшого розвитку методика визначення техніко-економічних показників ефективності впровадження інноваційних заходів. Реалізація запропонованої системи дозволяє збільшити прибутковість м’ясопереробних підприємств шляхом поліпшення якості та посилення безпечності продуктів харчування, розширення переліку каналів реалізації і підвищення кінцевої ціни продукції, що реалізується.


Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/771/97- %D0%B2%D1%80

Чурилова Т.М., Малус А.І. Окремі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері гігієни харчових продуктів. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 5. С. 94-97 http://lsej.org.ua/5_2015/26.pdf

Хімічева Г.І., Зенкін М.А., Скалига Т.М. Аналіз сучасних принципів і підходів до оцінки якості та безпечності харчової продукції. Вісник КНУТД. № 6 (92). Київ, 2015. С. 156-163.

Ходаківська О.В. Екологізація аграрного виробництва: монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 350 с.

Кошкалда І.В. Актуальні питання продовольчого забезпечення. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 4. С. 207-212.

Іщук С.І., Гладкий О.В. Техніко-економічні основи промислового виробництва : навч.посіб. Київ : ВЦ «Академія», 2011. 296 с.

Ollinger М, Moore D., Сhandran R. Meat and poultry plants' food safety investments: survey findings. Electronic Report from the Economic Research Service. Technical bulletin (United States. Dept. of Agriculture); no. 1911. May 2004. р. 48. URL: https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/47486/17469_tb1911 .pdf?v=0

Henchion M, McCarthy M, Resconi VC, Troy D. Meat consumption: trends and quality matters. Meat Sci. 2014 Nov; 98(3):561-8. doi:10.1016/j.meatsci.2014.06.007.

Родіонова К.О. Санітарно-гігієнічна оцінка та дезінфекція об'єктів ветеринарного нагляду на м'ясопереробних підприємствах [Текст] : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.06; Харків. держ. зоовет. акад. – Харків, 2018. – 21 с.

Система інноваційних, комплексних, науково-обґрунтованих ветеринарно-санітарних заходів на м’ясопереробних підприємствах : св. про авторське право № 71415 / К.О. Родіонова, А.П. Палій ; реєстр. 14.04.2017.

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 10 березня 2017 року. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Бізнес-план «Комплекс забою та первинної переробки ВРХ». В рамках спільного проекту ФАО та ЄБРР «Підтримка діалогу держави та бізнесу в українському м’ясному секторі» / А. Ярмак. URL: https://drive.google.com/file/d/1lSQO3IBYE37aPnAWYjH14kB9Hyjobrsd/view
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка