Світовий досвід розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі

М. А. Крутько

Анотація


Стаття направлена на висвітлення світового досвіду з розвитку інтеграційних процесів в агропромисловому виробництві, досягнення цієї мети зумовило планомірне виконання взаємопов’язаних завдань. Методологічною основою дослідження виступило вивчення світового досвіду інтеграції та фундаментальних принципів інтеграційних процесів. Розкрито питання світового досвіду агропромислової інтеграції, її форм в контексті економічного тлумачення та євроінтеграції; визначено необхідні умови та особливості для посилення інтеграційних процесів в Україні. Окреслено перспективи подальших досліджень в частині максимального використання вітчизняного потенціалу та світового досвіду розвитку інтеграційних процесів.


Повний текст:

PDF

Посилання


United Nations Conference on Trade and Development. Information Economy Report 2009. The development perspective [Electronic resource]. – Access mode : http://www.unctad.org.

Лук’яненко Л.Г. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації : монографія [Електронний ресурс] / Л.Г. Лук’яненко. – Режим доступу : http://ecolib.com.ua/book.php?book=20.

Шаманська О. І. Інтеграційні процеси як фактор розвитку сільськогосподарських підприємств / О.І. Шаманська, Г.В. Єкель // Агросвіт. – 2012. – № 18. – С. 35-39. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2012_18_10.

Канінський П.К. Розвиток фермерства в країнах Євросоюзу, його фінансування й оподаткування [Електронний ресурс] / П.К. Канінський // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 9-10. – Режим доступу: http:// magazine.faaf.org.ua/content/view/ 85/35.

Кобець Є.А. Економічна сутність інтеграції в аграрному виробництві / Є.А. Кобець // Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». – 2007. – № 1. – С. 146-149.

Моренова Н.Ю. Міжнародний кооперативний рух у глобалізованій економіці [Електронний ресурс] / Н.Ю. Моренова. – Режим доступу: http://mev.lac. lviv.ua/downloads/vyklad/fedor/sta t/6.pdf.

Світовий досвід розвитку агропромислової інтеграції кооперативного типу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/75558/agropromislovist/svitoviy_dosvid_rozvitku_agro promislovoyi_integratsiyi_kooperativnogo_tipu.

Поляруш М.О. Агропромислова інтеграція – один із факторів системного розвитку АПК регіону / М.О. Поляруш, І.М. Поляруш, Н.А. Славіна [за ред. М.І. Бахмата] // Збірник наукових праць Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2007. – С. 187-189.

Гладій Н.В. Складові інтегрованих процесів в агропромисловому виробництві України/ Н.В. Гладій //Економіка АПК. – 2005. – № 3. – С.25-27.

Бесараб Є.О. Роль банків у формуванні інвестиційних ресурсів ФПГ / Є.О. Бесараб // Фінанси України. – 2004. – № 6. – С. 116.

Попова В.В. Становлення аграрного сектору економіки України в умовах міжнародної конкуренції / В.В. Попова // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 131-137
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка