Діагностика конкурентоспроможності в управлінні підприємством

С. І. Міненко

Анотація


У статті узагальнено розуміння визначення категорії «конкурентоспроможність», обґрунтовано необхідність застосування та порядок проведення діагностики конкурентоспроможності на підприємстві з огляду на сучасні умови господарювання підприємств, проаналізовано основні методи її здійснення. Встановлено, що на сьогодні не має чітко визначених методів, які б застосовувались при діагностиці конкурентоспроможності підприємства. Наведена в статті різноманітність наявних методів ставить перед суб’єктом господарювання вибір ефективного методу оцінки конкурентоспроможності, який би не тільки об’єктивно показав реальний стан речей, але й надав змогу спланувати подальшу діяльність, обрати найбільш оптимальні фактори конкурентоспроможності, сформувати правильну стратегію конкурентоспроможності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дудник О.В. Економічна природа понять «конкуренція» та «конкурентоспроможність» / О.В. Дудник, С. Міненко // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 29(1). – С. 112-116. – Режим доступ : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_29(1)__25.

Балан В.Г. Методичне забезпечення оцінювання конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / В.Г. Балан, Л.А. Анісінова. – Режим доступу : tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2011_25/zb25_03.pdf

Шевченко О.О. Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства / О.О. Шевченко // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». – 2015. – № 3. – С. 37.

Левицька А.О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації / А.О. Левицька // Механізм регулювання економіки. – 2013. – № 4. – С. 155-163.

Яцковий Д.В. Сучасні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства / Д.В. Яцковий // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – Вип. 4(51). – С. 183-188.

Сагалакова Н.О. Методичні підходи до діагностики конкурентоспроможності торговельного підприємства / Н.О. Сагалакова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2010. – Вип. 2. – С. 212-219.

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб. : Изд-во «Питер», 1999. – 416 с.

ПортерМ. Конкуренция / М. Портер. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. – 495 с.

Фaтхудинoв Р. Стратегический менеджмент: [учебник] / Р. Фaтхудинoв. – М. : Делo, 2005. – 448 с.

Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посібник / С.М. Клименко [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2008. – 520 с.

Закон України «Про захист економічної конкуренції» [Текст]: Закон України від 11.01.2001 р. № 2210­III // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 12. – ст. 64.

Воронкова А.Е. Діагностика стану підприємства: теорія і практика: [Текст] монографія / А.Е. Воронкова [та ін.]. – Харків : ІНЖЕК, 2006. – 448 с.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка