Заробітна плата як невід’ємна складова системи мотивації праці.

О. В. Накісько, С. В. Руденко, О. В. Грідін

Анотація


У статті досліджені проблеми створення ефективної системи мотивації праці та встановлено роль та значення заробітної плати як її невід’ємної складової. Цілком очевидно, що українська економіка вимагає створення та впровадження нової парадигми формування системи оплати праці, що є одним із головних стимулів підвищення продуктивності праці й ефективності управління. Доведено, що низький рівень заробітної плати, низька її купівельна спроможність, посилення тенденції розшарування суспільства, затримки у виплаті заробітної плати – все це найбільш негативним чином позначається на ставленні працівників до сумлінного виконання своїх обов’язків, майже повній відсутності творчого підходу та раціоналізаторства у праці, зниженні якості та продуктивності праці, її ефективності. Заробітна плата є базовим елементом мотивації, що дозволяє задовольнити основні (первинні) потреби, досягти певного рівня добробуту та матеріальної забезпеченості. Встановлено, що ефективна система оплати праці, діюча на підприємстві, є запорукою його стабільності, зменшення плинності кадрів, забезпечення високої якості виконання завдань, сприяє залученню висококваліфікованих та досвідчених працівників, а, отже, забезпечує успіх підприємства у стратегічному вимірі. Заробітна плата є унікальною та багатогранною категорією, яка потребує повсякчасного та ґрунтовного дослідження з урахуванням динаміки ціннісних орієнтирів, потреб та інтересів учасників соціально-трудових відносин.


Повний текст:

PDF

Посилання


Балан О.Д. Теоретико-методологічні питання мотивації та оплати праці в сільськогосподарському виробництві [Електронний ресурс] / О.Д. Балан // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2013. – Вип. 181(6). – С. 57-64. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2013_181(6)__10

Бобловський О.Ю. Теоретичні аспекти та пріоритетні напрямки реалізації державної кадрової політики / О.Ю. Бобловський, О.В. Грідін // Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. – Харків: ХНТУСГ, 2016. – Вип. 177. – С. 122-130.

Васюренко Л.В. Мотивація як чинник організації оплати праці в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Л.В. Васюренко // Науковий погляд: економіка та управління. – 2018. – № 1. – С. 36-41. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2018_1_7

Голованова Г.Є. Особливості системи мотиваційного менеджменту на кожному кар’єрному етапі працівника / Г.Є. Голованова, Н.М. Колпаченко, О.В. Грідін // Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. – Харків: ХНТУСГ, 2016. – Вип. 174. – С. 199-206.

Грідін О.В. HR-менеджмент в сучасних організаціях: особливості та перспективи впровадження / О.В. Грідін // Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. – Харків: ХНТУСГ, 2017. – Вип. 185. – С. 160-172.

Грідін О.В. Концептуальні підходи до створення ефективної системи управління персоналом / О.В. Грідін // Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. – Харків: ХНТУСГ, 2017. – Вип. 188. – С. 228-236.

Закаблук Г.О. Удосконалення форм і систем оплати праці за мотиваційним та стимулюючими механізмами [Електронний ресурс] / Г.О. Закаблук // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. – 2013. – № 2. – С. 109-114. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2013_2_23

Лаптєв В.І. Теоретичні аспекти оплати праці в контексті ефективного мотивування персоналу підприємства [Електронний ресурс] / В.І. Лаптєв // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. – 2015. – Вип. 1(1). – С. 140-143. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2015_1(1)__34

Чигринець О.А. Застосування мотиваційних систем оплати праці для підвищення продуктивності праці персоналу [Електронний ресурс] / О.А. Чигринець // Вісник Національного транспортного університету. – 2013. – № 27. – С. 402-407. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vntu_2013_27_62

Шкільов О.В. Мотивація та оплата праці в сільськогосподарському виробництві [Електронний ресурс] / О.В. Шкільов // Агросвіт. – 2011. – № 17-18. – С. 2-6. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2011_17-18_2
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка