Понятійно-категоріальний апарат управління ефективністю діяльності підприємств

А. В. Півень

Анотація


Стаття аналізує формування та розвиток понять «ефективність», «ефективність діяльності» та «управління ефективністю діяльності підприємств». Обґрунтована актуальність вивчення управління ефективністю діяльності підприємства в сучасних умовах, розглянуто поняття ефективності і підходи до її визначення. Обґрунтована необхідність управління ефективністю діяльності підприємства.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств / В.Г. Андрійчук. – [2-ге вид., доп. і перероблене]. – К. : КНЕУ, 2002. – 624 с.

Андрійчук В.Г. Економіка аграрного підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В.Г. Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2000. – 356 с.

Батракова Т.І. Управління ефективністю діяльності підприємства – запорука його успішного функціонування [Текст] / Т.І. Батракова // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Том 19. – № 2. – С. 13-19.

Бевз В.В. Ефективна діяльність підприємства – шлях до конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / В.В. Бевз. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/21474/1/48.pdf

Білецька Л.В. Економічна теорія (політекономія. мікроекономіка. макроекономіка): Навч. пос. / Л.В. Білецька, О.В. Білецький, В.І. Савич. – [2- ге вид. перероб. та доп.]. – К. : Центр учбової літератури, 2009. — 688 с.

Бойчик І.М Економіка підприємства: підручник. / І.М. Бойчик. – К. : Кондор -Видавництво, 2016. – 378 с.

Васильченко О.Р. Сучасні механізми управління ефективністю діяльності підприємств [Електронний ресурс] / О.Р. Васильченко, Л.Є. Довгань. – Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-12.pdf

Галушко В.П. Основи аграрної економіки: Підручник / В.П. Галушко, Гвідо Ван Хулєнбрук, О.А. Ковтун та ін. – К. : Вища освіта, 2003. – 399 с.

Гончаров С.М. Тлумачний словник економіста / С.М. Гончаров, Н.Б. Кушнір; за ред. Проф С.М. Гончарова. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 263 с.

Гончарук А.Г. Управління ефективністю діяльності підприємств виноробної галузі / А.Г. Гончарук, І.А. Аслаханов // Економіка харчової промисловості. – 2014. – № 1 (21). – С. 25-29.

Грещак М.Г. Економіка підприємства: Підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. Покропивний, В.М. Сай, С.М. Соболь, О.С. Федонін, Г.О. Швиданенко; за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – [Вид 2-ге, перероб. і доп.]. – К. : КНЕУ, 2001. – 528 с.

Економічна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/43/39/1/32/#145922

Економічний словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/poln_text/knigi/kondor/ekonomic_sl_2006.pdf

Жулай Г.С. Управління ефективністю діяльності підприємства як важлива складова успішного ведення бізнесу [Електронний ресурс] / Г.С. Жулай. – Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/521/1/V87_P073-080.pdf

Заїка С. О. Особливості діагностики ефективності менеджменту [Електронний ресурс] / С. О. Заїка, О. В. Грідін. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/wissn021/article/viewfile/84094/79552

Красноруцький О.О. Підвищення ефективності системи управління сільськогосподарським підприємством / О.О. Красноруцький // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. – 2014. – № 4. – С. 24-30. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2014_4_5

Крисанов Д. Результативність й ефективність діяльності підприємств: оцінювання та максимізація / Д. Крисанов, Л. Стешенко // Економіст. – 2012. – № 7. – С. 21-25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2012_7_6

Лазарева Н.О. Про розуміння управління ефективністю діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Н.О. Лазарева. – Режим доступу: http://www.evd-journal.org/download/2015/2(40)/pdf/14-Lazareva.pdf

Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконнел, С.Л. Брю; пер. с англ. – [14-е изд.]. – М. : Инфра-М, 2003. – 972 с.

Наумов Д.И. Управление эффективностью деятельности предприятия в пространственно-временном ракурсе [Электронный ресурс] / Д.И. Наумов. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/upravlenieeffektivnostyu-deyatelnosti-predpriyatiya-v-prostranstvenno-vremennom-rakurse

Олексюк О.І. Технологія оцінки результативності діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О.І. Олексюк. – Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/viewFile/88465/84296

Онокало В.Г. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства та підходи до її оцінки [Електронний ресурс] / В.Г. Онокало. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/108.pdf

Піддубна Л.І. Конкурентоспроможність у новій системі координат / Л.І. Піддубна, А.І. Піддубна // Економіка розвитку. – 2005. – № 2(30). – С. 24-29.

Пустоветова И.К. Менеджмент: учеб. пособие. В 2 ч., ч. 2 / И.К. Пустоветова. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2007 – 92 с.

Рац О.М. Визначення сутності поняття «ефективність функціонування підприємства» / О.М. Рац // Економічний простір: Зб. наук. праць. – № 15. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 275-285.

Рзаєва Т.Г. Аналіз результативності діяльності підприємства: кількісні та якісні аспекти [Електронний ресурс] / Т.Г. Рзаєва, Ю.А. Демчук. – Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/4121/1/рзаєва-демчук.pdf

Черевко Г.В. Економіка підприємств: навчальний посібник / Г.В. Черевко, Г.Б. Іваницька, Н.Ф. Павленчик. – Львів : Апріорі, 2004. – 384 с.

Шабашев В.А. Генезис и классификация понятия «экономическая эффективность» [Электронный ресурс] / В.А. Шабашев, В.Б. Батиевская. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/genezis-i-klassifikatsiyaponyatiya-ekonomicheskaya-effektivnost

Ярославський А.О. Економічна ефективність діяльності підприємства: Теоретичний аспект [Електронний ресурс] / А.О. Ярославський. – Режим доступу: http://www.visnykeconom.uzhnu.uz.ua/archive/20_3_2018ua/38.pdf
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка