Використання проектного підходу в публічній сфері

О. В. Подольська, В. Г. Краля

Анотація


У статті розкрито зміст процесу проектного підходу в публічній сфері у сучасних умовах, досліджено окремі аспекти проектного менеджменту з метою їх застосування в публічній сфері. А також узагальнені теоретичні підходи, та визначені їх основі сутності та сучасні функції при застосуванні проектного менеджменту. Доведено, що використання проектного підходу дозволить активізувати успішне проведення реформування системи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, як ефективний метод реформування системи надання адміністративних послуг.


Повний текст:

PDF

Посилання


Безверхнюк Т.М. Наукова школа «Управління проектами в публічній сфері»: здобутки та перспективи / Т.М. Безверхнюк // Актуальні проблеми державного управління. – 2015. – Вип. 3 (cпец. вип.). – С. 222-227. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2015_3%28cpets.__37

Безверхнюк Т.М. Анотований звіт про виконання науково-дослідної роботи з теми «Технології проектного менеджменту в регіональному управління програмами та проектами: розробка та впровадження» – НАДУ при Президентові України, Одеський регіональний інститут – 2011 – 12 с.

Зацерковний В.І. Інтеграція процесів управління проектом на етапі планування в бізнес-процеси компанії / В.І. Зацерковний, І.І. Оберемок, Н.В. Оберемок, Н.Ю. Єгорченкова // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 6/1(32). – С. 35-42.

Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник / В.Я. Малиновський. – [3-тє переробл. та доповн.]. – К. : Атіка, 2009. – 608 с.

Мінаєва Г.М. Управління проектною діяльністю органів місцевого самоврядування для зміцнення інфраструктури території / Г.М. Мінаєва // Теорія та практика державного управління : Наук. фах. видання. – 2011. – Вип. 3 (34). – 2011. – С. 1-7.

Мельтюхова Н.М. Державне управління як єдність діяльності та відносин: [монографія] / Н.М. Мельтюхова. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 204 с.

Островерх О.В. Необхідність управління змінами в організації / О.В. Островерх, О.В. Родіонов // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. Випуск 172. – Харків : ХНТУСГ. – 2016. – С. 62-68.

Островерх О.В. Регулювання соціально - економічного розвитку регіону, як важливий чинник державного управління / О.В. Островерх, О.В. Корнієцький, А.Ф. Гацько // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. Випуск 174. – Харків: ХНТУСГ. – 2016. – С. 67-74.

Подольська О.В. Публічне адміністрування та процес прийняття управлінських рішень / О.В. Подольська, К.С. Богомолова, В.Г. Краля // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. Випуск 188. – Харків: ХНТУСГ. – 2017. – С. 66-74.

Розроблення та управління проектами у публічній сфері: європейський вимір для України. Практичний посібник / [Чемерис А.]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К. : ТОВ «Софія-А». – 2012. – 80 с.

Словник української мови: в 11 томах. – Том 8, 1977. – С. 343. http://lup.in.ua/information/pro-project/17-proekt.html

Старченко Г.В. Проактивне управління проектами в публічній сфері / Г.В. Старченко // Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. – 2017. – № 2. – С. 84-91. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pandr_2017_2_11

Bozeman B., Straussman J.D. Public Management Strategies. – San Francisco: Jossey-Bass, 2000.

Caiden G. The Dynamics of Public Administration. – Hinsdale: Dryden Press, 2001.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка