Особливості здійснення дилерської діяльності на фондовому ринку України

О. А. Романашенко, М. О. Романашенко

Анотація


Метою статті є узагальнення практики дилерської діяльності на ринку цінних паперів і визначення тенденцій, умов, напрямів і значення їх інтеграції в розвитку фондового ринку України. В процесі дослідження використовувався діалектичний метод наукового пізнання, який передбачає виявлення закономірностей, тенденцій і взаємозалежностей функціонування фондового ринку. Поставлені в роботі задачі вирішувалися за допомогою системного підходу, методів емпіричного та теоретичного дослідження, методів синтезу та аналізу та методів формалізації та узагальнення. Зарубіжний досвід свідчить, що вже понад три століття основним центром формування фінансової системи будь-якої країни з ринковою економікою є фондовий ринок, який слугує основним організаційно-економічним механізмом, що забезпечує обіг різноманітних цінних паперів та фінансових інструментів. На сьогоднішній день на фондовому ринку України здійснюються такі види професійної діяльності: діяльність з торгівлі цінними паперами; діяльність з управління активами інституційних інвесторів; депозитарна діяльність; діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку; клірингова діяльність. На сьогоднішній день більшість банків-первинних дилерів не можуть викупити навіть обов’язковий мінімум цінних паперів, який передбачений угодою з Мінфіном. Отже, діяльність первинних дилерів на фондовій біржі в Україні залежить насамперед від економічної ситуації в державі. Для подолання причин низької ефективності інвестиційної діяльності банківських установ необхідно: розробити та впровадити невідкладні заходи щодо активізації участі банків у фінансуванні інвестиційних проектів; на державному рівні повинна бути сформована цільова структурна модель банківської системи України, яка б передбачала виділення сегмента інвестиційних банків; доцільно розглянути можливість запровадження обґрунтованих у роботі заходів щодо підвищення ефективності діяльності банківських установ на інвестиційному ринку; визначити напрямки вирішення розглянутих проблем, які стримують активізацію діяльності банків у напрямку акумулювання довгострокових фінансових ресурсів та їх ефективного перерозподілу до підприємств реального сектору економіки. Також, удосконалення дилерської діяльності та її інтеграція на українському ринку цінних паперів повинні повністю слідувати глобальним тенденціям і включати: універсалізацію всіх дилерських послуг; концентрацію дилерських послуг у великих компаніях; вертикальну структуризацію дилерської діяльності; інтеграцію у світовий ринок дилерських послуг; удосконалення регулятивної бази та уніфікацію умов функціонування дилерських установ до світових вимог. В Україні на сучасному етапі розвитку українського фондового ринку характерною має стати універсалізація послуг професійних учасників, у тому числі з поєднанням надання інших фінансових послуг, наприклад банківських.


Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону http://zakon.rada.gov.ua.

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-15. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua

Лист національного банку України від 16.05.2016 № 40-0020/41287 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://document.ua/shodoperelikubankiv-pervinnih-dileriv-na-rinku-derzhavnih-doc269948.html

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 04 грудня 2015 року № 863 : Постанова Правління Національного банку України від 14.01.2016 № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/ru/v0007500-16.

Про запровадження інституту первинних дилерів на ринку державних цінних паперів : Постанова КМУ від 14.04.2009 № 363 : ред. від 22.08.2013 // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 77.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами : Рішення НКЦПФР від 14.05.2013 № 819 : ред. від 29.04.2016 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 52.

Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж : Рішення НКЦПФР від 22.11.2012 № 1688 : ред. від 01.01.2016. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 100.

Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії : Рішення НКЦПФР від 14.05.2013 № 817 : ред. від 22.04.2016 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 48.

Про затвердження складу комісії з відбору та оцінки функціонування первинних дилерів і примірного договору про співпрацю на ринку державних цінних паперів : Наказ міністерства фінансів України від 21.07.2009 № 918 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://consultant.parus. ua/?doc=05QAO8AAD3

Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006м № 3480-IV : ред. від 01.05.2016 // Голос України. – 2006. – № 69.

Ринок фінансових послуг : навчальний посібник / [М.А. Коваленко, Л.М. Радванська, Н.В. Лобанова, Г.М. Швороб]. – Херсон : Олді-плюс, 2005. – 572 с.

Річні звіти Державної комісії із цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс] / Державна комісія із цінних паперів та фондового ринку. – Режим доступу : http://www.ssmsc.gov.ua/ ShowPage.aspx?PageID=12.

Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика : навчальний посібник / В.П. Ходаківська, В.В. Бєляєв. – К. : ЦУЛ, 2014. – 616 с.

Яворська В.О. Аналіз діяльності фондових бірж на ринку цінних паперів України [Електронний ресурс] / В.О. Яворська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 19. – Режим доступу: http//global-national.in.uaissue-19-2017
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка