Процес адаптації персоналу на підприємстві

О. В. Подольська, В. В. Оберемок

Анотація


У статті наведені теоретичні узагальнення удосконалення процесу адаптації персоналу на підприємствах шляхом розкриття змісту процесу адаптації персоналу підприємств, яке буде спрямоване на швидке та оперативне введення на нове місце, яке повинно сформувати у робітника лояльність до підприємства та мотивувати його на тривалу співробітництвом. Висвітлено основні визначення поняття адаптації. Запропоновано шляхи удосконалення організаційних механізмів системи адаптації персоналу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Електронний ресурс. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/

Балабанова Л.В. Управління персоналом: підручник. / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 468 с.

Корнюшин В.Ю. Основы управления персоналом : учебное пособие / В. Ю. Корнюшин. – М. : МИЕМП, 2010. – 237 с.

Крушельницька О.В. Управління персоналом : навчальний посібник / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – [2-ге вид., переробл. й доп.]. – К. : Кондор, 2005. – 308 с.

Кибанов А.Я. Управление персоналом организации / А.Я. Кибанов. – [3-е изд., дод. и перераб.]. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 638 с.

Аширов Д.А. Управление персоналом / Д.А. Аширов, Л. А.Резниченко; Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2004. – 193 с.

Staff-capital [Electronic resource] Access mode: https://staffcapital.com/uk/articles/adaptazija-personala.html

Никифоренко В.Г. Управління персоналом: навч. посіб. / В.Г. Никифоренко. – Одеса: Атлант, 2013. – 275 с.

Как помочь новому сотруднику адаптироваться на новом месте работы [Электронный ресурс] // О персонале. – Режим доступа: http://opersonale.ru/podbor-i-trudoustrojstvo/adaptaciya-personala/kakpomochnovomu-sotrudniku-adaptirovatsya-na-novom-meste-raboty.html.

Крутцова М.Н. Управление адаптацией персонала: учеб. пособ. / М.Н. Крутцова. – Вологда : Легия, 2010. – 128 с.

Островерх О.В. Необхідність управління змінами в організації / О.В. Островерх, О.В. Родіонов // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. Випуск 172 – Харків: ХНТУСГ. – 2016. – С. 62-68.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка