Джерела фінансування дорадчих служб в Україні

О. В. Смігунова

Анотація


В статті зроблена спроба окреслити проблеми сучасної вітчизняної системи сільськогосподарського дорадництва та визначити джерела фінансування для становлення дорадчих структур та забезпечення їх ефективного функціонування. Припиненнядіяльності створених дорадчих служб пов’язане в першу чергу з відсутністю стабільних джерел фінансування. На сьогодні воно може здійснюватися за рахунок державних і недержавних програм і проектів, госпрозрахункових надходжень, спонсорської допомоги,грантів тощо. Виявлено, що не зважаючи велику роль грантових коштів, така форма фінансування є несистемною. Планомірний розвиток дорадчих структур потребуєстабільної державної підтримки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аналітична записка «Щодо державної підтримки розвитку сільськогосподарського дорадництва в Україні». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1521/.

Де знайти гроші сільським громадам: перспективи і можливості фінансування міжнародними донорами. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://icps.com.ua/assets/uploads/files/block_canada_20160324.pdf.

Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» від 17.06.2004 р. № 1807-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1807-15.

Зильберман М. Консалтинг. Методы и технологии / М. Зильберман; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2006 – 432 с.

Кількість суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності у 2010-2017 роках [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze.htm. 303

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2010–2017 роках [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze.htm.

Орел В.М. Роль дорадчої служби в розвитку сільських територій та ринкової інфраструктури на селі / В.М. Орел, О.В. Смігунова // Вісник ХНТУСГ : Економічні науки. – Вип. 177. – Харків: ХНТУСГ, 2016. – С. 22-29.

Перелік проектів міжнародної технічної допомоги за підтримки країн-донорів, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у Мінекономрозвитку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://data.gov.ua/dataset/04fa817d-5c92-4e0d-b1b5-2dcf720adc36.

Похиленко Н.М. Фінансування системи сільськогосподарського дорадництва [Електронний ресурс] / Н.М. Похиленко, Р.Я. Корінець / Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. 23. – С. 109-115. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/23-2018/23.pdf

Рентабельність операційної та усієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2017). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze.htm.

Українське дорадництво на практиці. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pro-of.com.ua/ukra%D1%97nske-doradnictvo-napraktici/.
_______________________________________________________________

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел. (057)716-41-68, (057)716-41-54
Засновник — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15983-4455 Пр від 01.12.2009 р.
© Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка