№ 185 (2017)

"Економічні науки"

Зміст

Статті

Інститут державно-приватного партнерства як форма ефективного надання суспільних благ PDF
Т. А. Артьомова 3-10
Соціальні інновації в організаційно економічному забезпеченні реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями PDF
О. І. Гонта, О. Г. Мельник 10-22
Использование теории мультимножеств при реинжиниринге организационных систем PDF
Р. В. Левкина, В. Ю. Цуканов, А. В. Левкин 23-33
Аналіз економічної ефективності тваринницької галузі і шляхи її покращення в реальних умовах PDF
В. І. Морозов, І. В. Морозов 33-41
Теоретичні засади підвищення конкурентоспроможності аграрного підприємства PDF
О. Р. Азізов 42-50
Інноваційний маркетинг, як особливий вид інноваційної діяльності PDF
В. В. Антощенкова, О. А. Богданович 50-55
Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва PDF
О. О. Артеменко 56-61
Особливості експорту зерна ячменю в Україні PDF
Т. О. Бабан 61-68
Сільськогосподарська кооперація як один із шляхів підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств PDF
К. С. Богомолова, О. В. Островерх 69-75
Інформаційна система моніторингу економічної безпеки в аграрному секторі PDF
Т. А. Бутенко, В. М. Сирий 75-81
Об’єктивні передумови становлення та умови функціонування підприємницької діяльності в підприємствах АПК PDF
О. О. Артеменко 82-88
Передумови розвитку системи економічного планування у підприємствах агропромислового виробництва PDF
С. М. Виганяйло 89-96
Інноваційна діяльність як чинник підвищення конкурентоздатності підприємства PDF
Б. В. Вишнівська 97-104
Питання використання основних засобів після досягнення ними нульової або ліквідаційної залишкової вартості PDF
М. О. Гаврись, О. М. Гаврись 104-114
Стратегічний інструментарій ризик менеджменту підприємств аграрної сфери PDF
О. М. Гіржева, Н. О. Бірченко 115-123
Зовнішньоекономічна діяльність України в аспекті структурних трансформацій національної економіки PDF
С. В. Гонта 123-130
Інноваційні ресурсозберігаючі технології як фактор підвищення ефективності сільськогосподарcького виробництва PDF
С. І. Гончаренко 131-142
Потреби працівників в умовах інноваційного розвитку PDF
А. І. Горенко 142-148
Відповідальність бухгалтера: види та порядок застосування PDF
Ю. М. Грибовська 149-159
HR-менеджмент в сучасних організаціях: особливості та перспективи впровадження PDF
О. В. Грідін 160-172
Організаційно-економічний інструментарій управління інноваційним розвитком аграрних підприємств рослинницького напрямку PDF
О. О. Красноруцький, В. А. Грищенко, К. М. Барчан 173-183
Удосконалення управління кадровими ризиками організації PDF
Ю. Е. Дуднєва, Л. В. Сотнікова 183-190
Стратегії мінімізації ризиків в системі антикризового управління PDF
О. В. Дудник, О. В. Смігунова, К. С. Богомолова 191-200
Річний фінансовий звіт підприємства: вплив міжнародних стандартів на його зміст і форму PDF
М. В. Єрмолаєва, Ю. Д. Скиданенко, А. Ю. Трушина 200-215
Генетично модифікована продукція на ринку України PDF
О. В. Кірейцева 216-223
Методологічні аспект оцінки фінансового стану як основи ефективного управління підприємством PDF
Н. О. Коломієць, В. М. Павліченко, О. П. Коломієць 223-230
Екологічний податок: особливості обліку і оподаткування у контексті нормативно-правових змін PDF
О. В. Лега, Л. В. Яловега, Т. Б. Прийдак 231-242
Раціональне землекористування: еколого-економічний аспект PDF
О. М. Литвинова, Т. Ю. Білоусько, Ю. В. Синявіна, І. В. Непран 243-251
Сучасний розвиток готельного господарства в Україні PDF
О. А. Лозова, Д. Ю. Мамотенко 251-259
Використання багатофакторного дискримінантного аналізу в процесі оцінювання кредитоспроможності PDF
О. Г. Малій 259-268
Імплементація конкурентних стратегій розвитку аграрних підприємств PDF
О. В. Мандич 269-274
Концепція збереження капіталу через призму кредиторської заборгованості PDF
О. С. Млінцова 275-283
Обґрунтування показників ефективності політики фінансування оборотних активів PDF
Г. О. Нагаєва 283-290
Концептуальні засади управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства PDF
О. В. Накісько, В. В. Даниленко 290-300
Вплив ресурсного забезпечення аграрних підприємств на їх конкурентоспроможність PDF
І. В. Науменко 300-305
Алгоритм формування управлінського рішення щодо структурних перетворень PDF
Т. С. Обидєннова 305-313
Окремі проблеми організації обліку комп’ютерних програм PDF
Л. А. Поливана, О. А. Луценко 313-321
Інноваційно-інвестиційні важелі стабілізації розвитку аграрних підприємств PDF
О. С. Пономарьов 321-328
Венчурне інвестування в Україні: реалії та перспективи PDF
Н. І. Рижикова 328-339
Структурний аналіз резервів банку PDF
К. М. Сіухіна 340-351
Зарубіжний досвід практичної реалізації антикризових інструментів управління підприємством PDF
А. М. Слободяник 351-359
Теоретичні аспекти забезпечення економічної безпеки на промислових підприємствах PDF
В. І. Чобіток 360-366
Етапи проведення регуляторної політики в аграрній сфері України PDF
Н. В. Шибаєва 367-377