№ 191 (2018)

"Економічні науки"

Зміст

Статті

Інноваційний розвиток техніки і технологій для аграрного виробництва PDF
Г. Є. Мазнєв, Jacek Skudlarski 3-18
Функціональний зміст моделі процесу науково обґрунтованого державного управління PDF
В. Д. Бакуменко, О. В. Дудник, О. В. Смігунова 19-27
Маркетингові інструменти в системі управління розвитком підприємств-виробників зерна PDF
Ю. О. Зайцев 27-36
Маркетинг взаємодії в розвитку інноваційного та ринкового потенціалу підприємства рослинницького напрямку PDF
О. О. Красноруцький, В. А. Грищенко 37-51
Соціальна орієнтація мотиваційного механізму суб’єктів аграрного бізнесу PDF
Р. В. Левкіна, Я. М. Котко 51-59
Глобальні принципи управлінського обліку та перспективи їх застосування на вітчизняних підприємствах PDF
Т. Г. Маренич, Л. А. Поливана 59-65
Формування дослідницької компетентності майбутніх аграрних менеджерів: дидактичний аспект PDF
В. М. Нагаєв 66-76
Державна аграрна політика та підтримка тваринництва в Україні PDF
В. М. Онегіна, О. М. Кравченко, О. С. Білецький 77-91
Місце ринку особового страхування в ринковій системі і його сегментація PDF
Л. М. Худолій, І. В. Собко 92-98
Спеціалізація сільськогосподарського виробництва районів Харківської області PDF
Д. В. Шиян, О. А. Богданович 98-109
Енергоефективність як критерій інноваційного розвитку та конкурентоспроможності держави PDF
В. В. Антощенкова, Р. В. Антощенков 109-121
Удосконалення забезпечення ресурсами підприємств галузі рослинництва PDF
О. О. Артеменко, О. В. Шабінський 121-130
Конкурентні перваги українського зерна при формуванні експортного потенціалу PDF
Т. О. Бабан 131-141
Конкурентоспроможність нових індустріальних країн Азії: досвід для України PDF
Л. А. Батюк 150-162
Рекреаційний потенціал Харківського регіону PDF
О. Ю. Бобловський, В. М. Титаренко 162-170
Організаційні механізми удосконалення системи мотивації посадових осіб органів публічного адміністрування PDF
К. С. Богомолова, О. В. Подольська 171-178
Управління товарною спеціалізацією аграрних підприємств з урахуванням дії правового поля PDF
Г. Є. Голованова 178-187
Сутність, місце та сучасне значення ризик-менеджменту в управлінській парадигмі організації PDF
О. В. Грідін, О. В. Дудник, С. В. Руденко 188-201
Інституції і механізми регулювання ринку органічної агропродовольчої продукції PDF
В. Т. Дудар 202-214
Облік грошових коштів та застосування інформаційних облікових технологій PDF
М. В. Єрмолаєва, К. В. Черненко, А. М. Гафіяк 215-222
Мотивація та стимулювання як чинники забезпечення стійкого розвитку сільськогосподарських підприємств PDF
С. О. Заїка 222-236
Вплив публічного управління на суспільний розвиток PDF
Н. М. Колпаченко, Ю. А. Сайчук 237-243
Напрями активізації розвитку інтеграційних процесів суб’єктів агробізнесу PDF
М. А. Крутько 255-260
Сучасний стан та перспективи розвитку ринку аграрного страхування PDF
О. А. Луценко, Л. А. Поливана 273-284
Аналіз сучасної системи кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств в Україні PDF
О. Г. Малій 285-297
Інституціональні складові управління інноваційно-інвестиційним розвитком суб’єктів аграрного бізнесу PDF
О. С. Пономарьов 297-311
Аналіз власного капіталу сільськогосподарських підприємств PDF
Н. І. Райтер 311-323
Механізм формування ринку венчурного інвестування переробних підприємств продовольчої сфери PDF
Н. І. Рижикова 323-333
Формування середовища розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації PDF
Ю. І. Соловей 334-343
Проблеми та шляхи інноваційного розвитку українських підприємств в сучасних умовах господарювання PDF
С. Є. Ткаченко 344-354
Особливості типізації споживачів, які отримуюють маркетингову інформацію з інтернету PDF
О. О. Шебанова 355-361
Методичні засади змісту та наслідків використання субсидій як інструменту конкурентних переваг і прямої урядової підтримки PDF
С. С. Шепелєв 362-373
Вплив організаційно-економічного механізму регуляторної політики на розвиток земельних відносин PDF
Н. В. Шибаєва 373-385
Використання методології економічного аналізу у дослідженні циклічної динаміки розвитку цукробурякової галузі PDF
В. В. Ярова, О. О. Бабицька, А. С. Рудиченко 386-400

Статьи

Совершенствование стратегии управления материальными запасами на предприятии нефтехимического комплекса PDF (Русский)
М. Ж. Банзекуливахо 142-149
Применение метода форсайт в прогнозировании социально-экономического развития PDF (Русский)
М. М. Корсак, А. П. Сурдо 244-254
Роль социального фактора в экономическом развитии стран с переходной экономикой PDF (Русский)
В. В. Липницкая, З. Г. Близнюк, В. Б. Григорьева 261-272