Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика»?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

 1. Стаття повинна мiстити короткий вступ, аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй на якi спирається автор; видiлення невирiшених ранiше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття, постановку задачi та формулювання одержаних автором нових результатiв i повне їх доведення, висновки з даного дослiдження i перспективи подальших розвiдок у цьому напрямi. Не допускається робити великi огляди вже опублiкованих статей i результатiв, переказувати вiдомi факти, наводити формулювання опублiкованих теорем, лем, посилання на неопублiкованi роботи.

 2. Тематика журналу охоплює висвiтлення оригiнальних результатiв з теоретичних i прикладних проблем математичного моделювання, обчислювальної математики та iнформацiйних технологiй.

 3. Текст вiдповiдає вимогам до стилiстики та бiблiографiї, викладеним у Керiвництвi для авторiв роздiлу "Про журнал". При оформленнi файлу подання були виконанi iнструкцiї щодо Гарантiй слiпого рецензування.  

 4. Оформлення статi повинно вiдповiдати вимогам редакцiйного оформлення наукових фахових видання згiдно з державними стандартами України та мiжнародним стандартам.
 5. Електронна копiя рукопису у виглядi LATEX-файлу або WORD-файлу подається до редакції шляхом заповнення форми подачі публікації на сайті. Для подачі статті використовуйте шаблон WORD або LATEX.
 6. Мова, якою оформляється стаття, повинна бути українською або англiйською.
 7. Редакція може здійснювати наукове і літературне редагування статті, погоджуючи відредагований варіант із автором, який надає дозвіл на друк шляхом підписання авторської угоди. Підписана авторська угода може надсилатися до редакції журналу поштою або супровідним файлом (фотокопія).
 8. Формули, якi нумеруються, обов’язково виключати в окремий рядок. Нумерувати тiльки тi формули, на якi є посилання.
 9. Анотація (Abstract) повинна бути складена відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз і бути: інформативною (не містити загальних слів); оригінальною; змістовною (відображати основний зміст статті і результати досліджень); структурованою (слідувати логіці опису результатів в статті). Об’єм анотації не менше 1800 символів.

 10. Посилання на джерела використаних матерiалiв, фактичних та статистичних даних є обов’язковими (подаються в текстi у хронологiчному порядку (не за абеткою) цифрою у квадратних дужках i розмiщуються в порядку цитування чи згадування. У текстi статтi посилання позначаються у квадратних дужках, наприклад, [2]; номер сторiнки видiляється двокрапкою, наприклад, [6: 37]. Самоцитування не повинно перевищувати 30 %. Кожна стаття повинна мiстити список використаної лiтератури оформлений згiдно з нацiональними стандартами (ДСТУ 8302:2015) та список використаної лiтератури, оформлений згiдно з мiжнародними стандартами (APA).

 11. Рукопис слiд старанно вичитати.

 12.  Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, редакцією не розглядаються.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Матеріали відповідають всім зазначеним вимогам Керівництва для авторів
 

Положення про авторські права

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.