ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

В. О. Кашуба, І. П. Карп, Т. М. Ричок

Анотація


В роботі представлений накопичений досвід використання сучасних інформаційних технологій у процесі адаптивного фізичного виховання (АФВ).

Ключові слова


адаптивне фізичне виховання; інформаційні технології; школярі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дяченко А. А. Корекція порушень постави дітей молодшого шкільного віку з пониженим зором засобами фізичного виховання: дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / А. А. Дяченко. – К., 2010. – 190 с.

Кашуба В. А. Коррекция нарушений осанки школьников в процессе адаптивного физического воспитания / В. А. Кашуба, Зияд Хмаид Ахмад Насраллах. К.: Наук. світ 2008. - 223 с.

Кашуба В. Про можливості використання сучасних комп'ютерних технологій у процесі адаптивного фізичного виховання / В. Кашуба, Зіяд Насраллах, К.Сергієнко // Науково-практичний журнал «Спортивний вісник Придніпров’я » - Дніпропетровськ, 2007. - №1/2. – С. 11-15.

Когут І. О. Соціально-гуманістичні засади розвитку адаптивної фізичної культури в Україні: монографія / І. О. Когут. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 284 с.

Хмельницька І. В. Комп’ютерні системи контролю моторики школярів 7–10 років з вадами слуху в програмуванні фізкультурно-оздоровчих занять: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / І. В. Хмельницька. – К., 2006. – 20 с.

Joseph P. Winnick Principles and Methods of Adapted Physical Education and Recreation.  Human Kinetics, 2009. – p.212.

Joseph P. Winnick Adapted physical education and sport.  Human Kinetics, 2011. – p.637.
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017