ПРАКТИКА ЗА ФАХОМ, ЯК ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ З ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ СПОРТИВНОЇ КОМАНДИ

С. П. Червона

Анотація


Розглянуто питання забезбечення підвищення
ефективності діяльності тренера, застосування на практиці отриманих
знань та вдосконалення професійних навичок та компетенстностей з
метою реалізації професійних функції з урахуванням конкретизації
управлінських функцій. Впровадження до системи фахової підготовки
майбутніх тренерів з ігрових видів спорту практичних заходів, їх реалізації
під час практики за фахом. Показано значення практики за фахом у
підготовці до практичної діяльності тренера до управління спортивною
командою на різних етапах багаторічної підготовки.


Ключові слова


Тренер, управління, підготовка, практика, контроль.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажиппо О.Ю. Теоретичні й методичні засади підготовки

майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності в

загальноосвітніх навчальних закладах : дис. доктора пед. наук. Харків, 2013, 485.

Арефьєв В.Г., Михайлова Н.Д. Самостійна робота студентів під

час педагогічної практики. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 120 с

Безкоровайна Л.В. Оцінка якостей, необхідних для майбутньої

професійної управлінської діяльності майбутніх фахівців фізичного вихованнята спорту. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків: ХДАДМ, 2006. № 10. С. 87 -90.

Бережна Ж.В. Особливості професійної компетентності

майбутнього тренера. Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя. 2010. Вип. 6. C.46–51.

Волков Л.В. Современные требования к профессиональной

деятельности тренера детского и юношеского спорта. Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. Харків, 2005. №10. С.208–212.

Воловик Н.І., Березовський В.А. Тренерська практика:

методичний посібник для студентів факультетів фізичного виховання та спорту вищих педагогічних навчальних закладів. К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова. 2017. – 42 с.

Воронова В.И. Психологическое сопровождение спортивной

деятельности в футболе. – К.: Научно-методический комитет Федерации футбола Украины, 2001. – 136 с.

Гресь Н. Виробнича практика студента : досвід роботи за фахом

випускника ВНЗ. Освіта і управління. 2008. Т. 11, № 1. С. 100–105.

Деркач А.А., Исаев А.А. Педагогическое мастерство тренера. М.:

«Физкультура и спорт».1987. 375 с.

Жмарев Н.В. Управленческая и организаторская деятельность

тренера Киев : Здоровья, 1980. 144 с.

Костюкевич В.М. Теорія і методика тренування спортсменів

високої кваліфікації: Навчальний посібник. Вінниця. «Планер», 2007. 273 с.

Кубраченко О.Г., Ткачук В.Г.,Голуб В.П. Система підготовки

гандболістів .Київ : Поліграфічний центр «Київдрук». 2013. 556 с.

Максименко И.Г. Планирование и контроль тренировочного

процесса в спортивных играх. Луганск: Знание, 2000. 276 с.

Мулик В.В., Камаєв О.І. Теорія системності та і системний підхід

в професійній діяльності тренера. Харків. 2017. 88с.

Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. М. : Астрель ; АСТ. 2004. 863 с

Павлюк Є.О.,Чопик Т.В. Аналіз професійної підготовки майбутніх

фахівців з олімпійського та професійного спорту у вищих навчальних закладах. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. праць Харків. 2012. № 2. С. 92–95.

Платовов В.М. Система подготовки спортсменов в олимпийском

спорте. Общая теория и ёё практическое приложения: учеб. для тренеров: в 2 кн. / В.Н. Платовнов. К.: Олимпийская литература. 2015. – 680с.

Сватьєв А.В. Теоретичні і методичні засади підготовки

майбутнього тренера-викладача до професійної діяльності : автореф. дис . д -ра пед. наук. Запоріжжя, 2013. 40 с.

Шикарук О.А., Павлюк Є.О., Свіргунець Є.М., Флерчук В.В.Теорія і

методика дитячо-юнацького спорту. Хмельницький. ХНУ. 2011.149с.
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017