DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2018.3.022

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖЕРА З ПЕРСОНАЛУ IT–КОМПАНІЇ

Юлія Анатоліївна Малєєва, Олена Юріївна Персіянова, Віктор Васильович Косенко

Анотація


Предметом статті є процеси формування та тестування персоналу IT– компанії. Мета – забезпечення якісного складу персоналу шляхом автоматизації обробки даних і тестування кандидатів при наймі до IT-компанії. Завдання, що вирішуються в статті: проаналізувати діяльність ІТ-компаній і обов’язки менеджера персоналу; дослідити методи управління персоналом компанії; розробити базу даних кадрового забезпечення та процесів тестування персоналу компанії; розробити програмний додаток для тестування персоналу. Використовуються методи: системний, аналітичний, проектного управління, об’єктно-орієнтоване проектування. Отримано такі результати: Розглянуто завдання управління персоналом. Проаналізовано обов’язки менеджера по персоналу та його цілі. Сформовано схему взаємодії внутрішніх і зовнішніх підрозділів компанії при управлінні персоналом, що відображає подвійне підпорядкування менеджера з персоналу. Процес управління персоналом розглянуто як сукупність проектів компанії, кожен із яких реалізується за визначеними стандартами, має свої вимоги, потребує своїх ресурсів. Сформовано схему зв’язку фаз програмного процесу з галузями знань. Розглянуто сфери діяльності ІТ-компаній, основні види проектів, фази розробки та галузі знань, які є задіяними в ІТ-сфері, а також існуючи посади і спеціальності працівників. Сформовано схему структури посад ІТ-компанії в залежності від етапу розробки проекту. Визначено основні вхідні та вихідні параметри системи, які дозволяють глибше проаналізувати зв’язки між окремими елементами, за допомогою яких і формується штат робітників компанії. Розроблена база даних, яка реалізує інформаційне забезпечення менеджера з персоналу і власне сам додаток для роботи з цією базою даних і її підтримки. Висновки: процес управління персоналом ІТ-компанії має бути системним, він не є однорідним, тобто залежить від внутрішнього середовища в кожній компанії. Система актуальна для використання на підприємствах, які зацікавлені в автоматизації робочого місця менеджера по персоналу, що забезпечить якісний контроль і управління персоналом на всьому підприємстві.

Ключові слова


персонал IT-компанії; менеджер по персоналу; управління персоналом; кадрове забезпечення; база даних; тестування

Повний текст:

PDF

Посилання


Personnel management of the organization, (2009), Ed. I. Kibanov, Moscow : Infra-M.

Kibanov, A. Ya., Konovalova, V. G. (2014), "Development of a professional standard of the HR manager of the organization: a methodical approach", Actual problems of the humanities and social sciences, No. 10 (69), P. 156–165.

Gurin, V., Persiyanova, E. (2017), "General principles of building the model of development and operation of heterogeneous teams for project management", Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, No. 1 (1), P. 21–27. DOI: 10.30837/2522-9818.2017.1.021

Volkova, T. V. (2014), "Especially the budivelnoy galuzi ta їх vpliv on the system HR-management", Business-inform, No. 10, P. 175–180.

Ban'ko, N. A., Kartashov, B. A., Yashin, N. S. (2006), Personnel Management, Volgograd : RPK Polytechnic.

Odegov, Yu. G., Abdurakhmanov, K. X., Kotova, L. R. (2011), Evaluation of the effectiveness of work with personnel: a methodological campaign, Moscow : Alfa-Press.

Novikov, D. A. (2013), Mathematical models of formation and functioning of teams, Moscow : Publish. h. of phys-math. lit-re.

Kosenko, N., Kolomiiets, A. (2017), "Building and developing a project team on the basis of a multicriteria model", Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, No. 2 (2), P. 56–61. DOI: 10.30837/2522-9818.2017.2.056

Kosenko, N., Kadykova, I, Artiukh, R(2017), "Formalizing the problem of a project team bulding based on the utility theory", Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, No. 1 (2), P. 53–57. DOI: 10.30837/2522-9818.2017.1.053

Malinovsky, P. A. (2013), Methods of personnel evaluation, available at : http://www.cfin.ru/management/people/malinovsky.shtml. 6.03.2013, available at : http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/1292/1/778.pdf

Kvaginidze, V., Popovskaya, M. N., Chupeykina, N. N. (2011), "Personnel management in modern conditions", Mountain information and analytical bulletin, Vol. 3, No. 12, P. 159–166.

Fitzpatrick, B., Collins-Sassman, B. (2014), The ideal IT-company. How to collect the team of programmers, Peter.

Zinkevich-Evstigneeva, T. D., Frolov, D. F., Grabenko, Т. М. (2006), Theory and practice of teambuilding. Modern technology for creating teams, SPb. : Rech.

Team Building; Improving Project Performance, Project Organization Design, available at : http://www.construction-institute.org.

Baskin, T. (2014), Techniques of successful recruitment, Moscow : Alpina Pablisher.

A Guidebook of the Project & Program Management for Enterprise Innovation, Vol. II, 2007, Project Management Association of Japan (PMAJ), available at: http://www.pmaj.or.jp. - 26.02.2008.

Maleeva, O. V., Nosova, N. Yu. (2008), "Development of a method for rational distribution of work between project participants", Radio electronic and computer systems, No. 4 (31), P. 106–110.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Управление персоналом организации. Под ред. А. Я. Кибанова. М.: Инфра-М. 2009. 638 с.

2. Кибанов А. Я., Коновалова В. Г. Разработка профессионального стандарта менеджера по управлению персоналом организации: методический подход. Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. 2014. № 10 (69). С. 156–165.

3. Гурин В. Н., Персиянова E. Ю. Oбщие принципы построения модели формирования и функционирования неоднородных команд для управления проектами. Современное состояние научных исследований и технологий в промышленности. 2017. № 1 (1). С. 21–27. DOI: 10.30837/2522-9818.2017.1.021

4. Волкова Т. В. Особливості будівельної галузі та їх вплив на систему HR-менеджменту. Бизнес-информ. № 10. 2014. С. 175–180.

5. Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С. Управление персоналом. Волгоград: РПК "Политехник". 2006. 96 с.

6. Одегов Ю. Г., Абдурахманов К. X., Котова Л. Р. Оценка эффективности работы с персоналом: методологический поход. М. : Альфа-Пресс. 2011. 752 с.

7. Новиков Д. А. Математические модели формирования и функционирования команд. М.: Изд-во физ.- мат. лит-ры. 2008. 184 с.

8. Косенко Н. В., Коломиец А. И. Формирование и развитие проектной команды на основе многокритериальной модели. Современное состояние научных исследований и технологий в промышленности. 2017. № 2 (2). С. 56–61. DOI: 10.30837/2522-9818.2017.2.056

9. Косенко Н. В., Кадыкова И. Н., Артюх Р. В. Формализация задачи формирования команды проекта на основе теории полезности. Современное состояние научных исследований и технологий в промышленности. 2017. № 1 (1). С. 53–57. DOI: 10.30837/2522-9818.2017.1.053

10. Малиновский П. А. Методы оценки персонала. URL: http://www.cfin.ru/management/people/malinovsky.shtml. – 6.03.2013 г. URL: http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/1292/1/778.pdf

11. Квагинидзе В., Поповская М. Н., Чупейкина Н. Н. Управление персоналом в современных условиях. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2011. Т. 3. № 12. С. 159–166.

12. Фитцпатрик Б., Коллинз-Сассмен Б. Идеальная IT-компания. Как из гиков собрать команду программистов. Питер. 2014. 208с.

13. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Фролов Д. Ф., Грабенко Т. М. Теория и практика командообразования. Современная технология создания команд. СПб.: Речь, 2006. 304 с.

14. Team Building; Improving Project Performance. Project Organization Design. P. 128. URL: http://www.construction-institute.org.

15. Баскина Т. Техники успешного рекрутмента. М.: Альпина Паблишер, 2014. 288 с.

16. A Guidebook of Project & Program Management for Enterprise Innovation. Volume II. Project Management Association of Japan (PMAJ). 2007. 235 p. URL: http://www.pmaj.or.jp. - 26.02.2008.

17. Малеева О. В., Носова Н. Ю. Разработка метода рационального распределения работ между участниками проекта. Радіоелектронні і компютерні системи. 2008. № 4 (31). С. 106–110.

Copyright (c) 2018 Юлія Анатоліївна Малєєва, Олена Юріївна Персіянова, Віктор Васильович Косенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Всі статті, опубліковані в журналі ITSSI, доступні на умовах ліцензії CC BY-NC-SA 4.0