DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2018.6.154

НАДІЙНІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ

Олександр Семенович Пономарьов, Марина Анатоліївна Гринченко, Олена Володимирівна Лобач

Анотація


Предмет статті полягає у визначені поняття надійності кожного виконавця проекту, а також проектної команди у цілому як однієї з інтегральних характеристик успіху проекту. Мета статті – розкрити значення та місце надійності команди проекту та її учасників в загальної системі поведінкових компетенцій фахівця з управління проектами. Завдання дослідження передбачають, по перше, показати, що надійність проектної команди є однією з важливих характеристик фахівця з управління проектами при формуванні та розвитку ефективної команди проекту. По-друге розглядати поняття надійності виконавців проекту та команди проекту в двох аспектах. Перший з них відноситься до психологічних та психофізіологічних чинників, а другий стосується морально-психологічних чинників таких як обов’язковість, дисциплінованість, доброзичливість, розсудливість тощо. По-третє,  розглянути два підходи визначення поняття надійності команди проекту. Методи дослідження включають, по-перше, аналіз ролі надійності в системі поведінкових компетенцій в процесі формування ефективної проектної команди. По-друге, визначення кількісних показників надійності кожного конкретного працівника, а відповідно й команди в цілому, з використанням експертних оцінок. По-третє, визначення рис і якостей, які визначають надійність фахівця. Результати. Надійність проектної команди виступає визначальним показником її можливостей належним чином виконувати завдання проекту згідно вимог замовника. Надійність потрібно розглядати як інтегральну характеристику якості проектної команди при управлінні проектами та її здатності успішно виконувати завдання проектів. Висновки. По-перше, надійність проектної команди визначає її здатність не тільки належним чином виконувати свої стандартні функції і завдання в нормальних умовах, але й зберігати усталеність і високу працездатність у складних проблемних ситуаціях та успішно їх долати, виконуючи обумовлені проектом роботи своєчасно, з належною якістю і в межах бюджету. По-друге, надійність виконавців і проектної команди в цілому визначає ставлення до роботи і своїх обов’язків, сприйняття своєї приналежності до команди, відповідальність, коректну поведінку, дисциплінованість, відповідальність, і готовність прийти на допомогу іншому членові команди.

Ключові слова


управління проектами; проектна команда; поведінкові компетенції; надійність; характеристика якості; проектне завдання

Повний текст:

PDF

Посилання


Boyyet, Dzh. G., Boyyet, Dzh. T. (2004), The Guide to the Kingdom of Wisdom: The Best Ideas of the Masters of Management [Putevoditel' po tsarstvu mudrosti: luchshiye idei masterov upravleniya] / transl. from English 2nd ed. Moscow : JSC "Olymp-Business", 416 p.

Bushuev, S. D., Bushueva, N. S. (2010), National Competence Baseline. NCB UA Version 3.1, Kyiv : ІRІDІUM, 208 p.

Gimpel, R. M., Gray, B. L. (1997), "Project Management Methods. Modern management. Encyclopedic reference [Metody upravleniya proyektami. Sovremennoye upravleniye. Entsiklopedicheskiy spravochnik], in 2 Volume, Vol. 1, Moscow : Izdatsentr, P. 1.64–1.68.

Kazuo Inamori (1998), Passion for success. Japanese miracle. Series "Footprint in history", Rostov n/D. : Phoenix, 320 p.

Kobilyatsky, L. S. (2002), Project Management : Teach. Manual, Kyiv : MAUP, 198 p.

Maslennikova, K. S., Kolesnikova, K. V. (2013), "Components of the behavioral competence of the project team participant on the basis of the competence approach" ["Skladnyky povedinkovoyi kompetentsiyi uchasnyka komandy proektu na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu. Upravlinnya rozvytkom skladnykh system"], Managing the development of complex systems, No. 14, P. 48–51.

Morozov, V. V., Cherednichenko, A. M., Shpilova, T. I. (2009), Formation, management and development of the project team (behavioral competencies) : taught. manual [Formuvannya, upravlinnya ta rozvytok komandy proektu (povedinkovi kompetentsiyi) : navch. posibn.] / ed. by V. V. Morozova, University of Economics and Law "KROK", Kyiv : Tucson, 464 p.

Orr, A. D. (2006), Project Management: A Guide to Key Processes, Models, and Methods [Upravleniye proyektami: Rukovodstvo po klyuchevym protsessam, modelyam i metodam] / trans. from English, Dnepropetrovsk : Balance Business Books, 224 p.

Ponomarev, O. S., Zavetny, S. O., Pasinich, S. M., Frolova, O. V. (2009), Fundamentals of Management Ethics : Teaching. Manual [Osnovy etyky upravlinnya : navch. posib.] / for community edited by A. S. Ponomariov, Kharkiv : KhNU them. V. Karazin, 124 p.

Ponomarev, O. S. (2016), Behavioral competencies in project management : teaching method. Manual [Povedinkovi kompetentsiyi v upravlinni proektamy : navch.-metod. posibnyk], Kharkiv : View "Textbook NTU" KhPI", 216 p.

Tsvetkov, A. V. (2001), Stimulation in project management [Stimulirovaniye v upravlenii proyektami], Moscow : LLC "SIC" APOSTROF ", 143 p.

Grynchenko, M., Ponomaryov, O., Lobach, O. (2018), "Leadership as a factor for building a project team", Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries. 2018. No. 1 (3). P. 13–21. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2018.3.013.

Гринченко М. А., Пономарьов О. С., Лобач О. В. Лідерство в системі поведінкових компетенцій фахівця з управління проектами. Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків : НТУ "ХПІ", 2018. № 2 (1278). С. 77–82. DOI: https://doi.org/10.20998/2413-3000.2018.1278.12.

Oettl, Ch., Gitte, H. (2003), Unschlagbar durch gutes Teamwork. Praktische tipps fuer den Erfolg in der Gruppe. Bildung und Wissen, Verlag.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.   Бойет Дж. Г., Бойет Дж. Т. Путеводитель по царству мудрости: лучшие идеи мастеров управления/ пер. с англ. 2-е изд. М. : ЗАО "Олимп-Бизнес", 2004. 416 с.

2.   Бушуев С. Д., Бушуева Н.С. National Competence Baseline. NCB UA Version 3.1. К. : ІРІДІУМ, 2010. 208 с.

3.   Джимпел Р. М., ГрэйБ. Л. Методы управления проектами. Современное управление. Энциклопедический справочник. В 2-х т. Т. 1. М. : Издатцентр, 1997. С. 1.64–1.68.

4.   Казуо Инамори. Страсть к успеху. Японское чудо. Серия "След в истории".Ростов н/Д. : Феникс, 1998. 320 с.

5.   Кобиляцький Л. С. Управління проектами : навч. посібник. К. : МАУП, 2002. 198 с.

6.   Масленнікова К.С., Колеснікова К. В. Складники поведінкової компетенції учасника команди проекту на засадах компетентнісного підходу. Управління розвитком складних систем. 2013. № 14. С. 48–51.

7.   Морозов В.В., Чередніченко А.М., Шпільова Т.І. Формування, управління та розвиток команди проекту (поведінкові компетенції) : навч. посібн. / за ред. В. В. Морозова. Ун-т економіки та права "КРОК". К. : Таксон, 2009. 464 с.

8.   Орр А. Д. Управление проектами: Руководство по ключевым процессам, моделям и методам / Пер. с англ. Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. 224 с.

9.   Пономарьов О. С., Завєтний С. О., Пазиніч С. М., Фролова О. В. Основи етики управління : навч. посіб. / за заг. редакцією О. С. Пономарьова. Харків : ХНУ ім. В. Каразіна, 2009. 124 с.

10. Пономарьов О. С. Поведінкові компетенції в управлінні проектами : навч.-метод. посібник. Харків : Вид-во "Підручник НТУ "ХПІ", 2016. 216 с.

11. Цветков А. В. Стимулирование в управлении проектами. М. : ООО "НИЦ "АПОСТРОФ", 2001. 143 с.

12. Гринченко М. А., Пономарьов О. С., Лобач О. В. Лідерство як чинник формування проектної команди. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. 2018. № 1 (3). С. 13–21. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2018.3.013.

13. Гринченко М. А., Пономарьов О. С., Лобач О. В.Лідерство в системі поведінкових компетенцій фахівця з управління проектами. Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків : НТУ "ХПІ", 2018. № 2 (1278). С. 77–82. DOI: https://doi.org/ 10.20998/2413-3000.2018.1278.12.

14. Oettl Ch.,GitteH. Unschlagbar durch gutes Teamwork. Praktische tipps fuer den Erfolg in der Gruppe. Bildung und Wissen. Verlag, 2003. 

Copyright (c) 2018 Олександр Семенович Пономарьов, Марина Анатоліївна Гринченко, Олена Володимирівна Лобач

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Всі статті, опубліковані в журналі ITSSI, доступні на умовах ліцензії CC BY-NC-SA 4.0