Міжнародна конкурентна диспозиція національних систем вищої освіти

Larysa Antonyuk, Denys Ilnytskyy Ilnytskyy, Dmytro Barabas, Mariya Sandul

Анотація


У роботі досліджено стратифікацію національних систем вищої освіти у ди- намічному конкурентному середовищі, яка є однією з форм поглиблення асиметрій глобального економічного розвитку. Уряди країн– ключових інноваторів, реагуючи на глобальні виклики, значну увагу приділяють підвищенню конкурентоспроможності національних систем вищої освіти як генератору конкурентних переваг суб’єктів міжнародних економічних відносин, які уречевлюються у формі інтелектуального капіталу. Для виявлення міжнародної конкурентної диспозиції національних систем вищої освіти до- сліджено еволюцію парадигм вищої освіти, детермінанти, критерії та показники оцінюван- ня, методики класифікації та досліджень конкурентоспроможності систем вищої освіти. Проведено стратифікацію країн за рівнем конкурентоспроможності національних систем вищої освіти, яка спирається на їх позиціонування в системі координат якості, охоплення вищою освітою та питомих витрат, побудову конкурентних карт глобального освітнього ринку, кластерний аналіз. В основу побудови конкурентних карт покладено показники якості систем вищої освіти, які є складовими індексу глобальної конкурентоспроможності, та індикатори складання рейтингу національних систем вищої освіти. На підставі аналізу конкурентних карт розк- рито динамічність позицій країн та обґрунтовано доцільність їх поділу на чотири групи. Виявлено, що групування країн і їх ключові характеристики відповідають рівням розвит- ку, що притаманні парадигмам Освіта 1.0 – Освіта 4.0. Ідентифіковано чотири типи кон- курентної диспозиції національних освітніх систем: лідерські, міцні, слабкі та аутсайдер- ські, кожному з яких притаманні характерні особливості. Доводено доцільність групування національних систем вищої освіти на проміжні, перехідні підгрупи, яких виокремлюють від однієї до трьох. Розкрито, що кожна з методик групування країн має недоліки та пере- ваги, тому можуть застосовуватись різні з них залежно від цілей стейкхолдерів. Виявлено, що ідентифікація позицій системи вищої освіти України, як і інших країн, за- лежить від обраної системи показників і демонструє можливості її віднесення як до країн з міцними конкурентними позиціями, так і до країн, що займають аутсайдерські позиції. Це є характерним для країн перехідної підгрупи. Позитивні тенденції 2017 року дозволили Україні стабілізувати позиції у глобальному освітньому просторі, проте не компенсували тривале падіння основних показників системи вищої освіти. Обґрунтовано, що для підви- щення конкурентоспроможності системи вищої освіти України доцільним є реалізація ці- льової стратегії розвитку, в якій мають інтегрально відображатися ключові пріоритети ре- формування – спрямованість діяльності на результати, підвищення ефективності взаємозв’язків, розвиток середовища діяльності та покращення якості ресурсної бази.

Ключові слова


Освітня система, кластерний аналіз, конкурентна карта, класифіка- ція, стратифікація, якість вищої освіти, глобальна конкуренція, конкурентоспроможність системи вищої освіти, Україна.

Посилання


Азоев Г. Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г. Л. Азоев, А. П. Че- ленков. – М. : ОАО “Типография “НОВОСТИ””, 2000. – 256 с.

Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г. Л. Азоев. – М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 с.

Ицковиц Г. Тройная спираль. Университеты – предприятия – государство. Инновации в действии: Монография / Пер. с англ. под ред. А.Ф. Уварова. – Томск: Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2010. – 237 с.

Ільницький Д.О. Глобальна конкуренція в науково-освітньому просторі : монографія / Д.О. Ільницький.— Київ : КНЕУ, 2016.— 445 с.

Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран / Майкл Портер. 2016. – М. : Альпина Паблишер. – 948 с.

Altbach P. Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution / P. Altbach, L. Reisberg, L. Rumbley / UNESCO. – 2009. – 279 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.researchgate.net/mwginternal/de5fs23hu73ds/progress?id=C8xLphfh9SvIF4aej8d0ns6MeEcnXOQzYEQXqO40vI,&dl

Bartelse J.A. Institutional profiles: Towards a Typology of Higher Education Institutions in Europe /Bartelse, J.A., van Vught, Franciscus A.// IAU horizons. – 2007. – №13(2-3). – Р. 10—12.

Bastedo M. American Higher Education in the 21st century: Social, Political, and Economic Challenges / M. Bastedo, P. Altbach, P. Gumport. – Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016. – 559 р.

Boulter C.J., Buckley B.C. Constructing a Typology of Models for Science Education / In: Gilbert J.K., Boulter C.J. (eds) Developing Models in Science Education. – 2000. – Springer. – Р. 41—57.

Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education [Електронний ресурс] / Washington: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. – 2002. – Р. 76. – Режим доступу: siteresources.worldbank.org/.../Constructing_Knowledge_Societies.pdf.

Dolton P. The Efficiency Index / P. Dolton, O. Marcenaro-Gutiйrrez, A. Still // GEMS Education Solutions. – 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.edefficiencyindex.com/book/files/assets/ common/ downloads/The Efficiency Index.pdf.

Ederer P. University Systems Ranking: Citizens and Society in the Age of the Knowledge [Електронний ресурс] / P. Ederer, P. Schuller, S. Willms / Lisbon Council, Brussels.. – 2008. – Р. 28. – Режим доступу: https://vo.hse.ru/data/2010/12/31/1208182358/Evrop.pdf.

Education Indicators [Електронний ресурс]. – UNESCO Institute for Statistics. – 2016. – Режим доступу: http://data.uis.unesco.org/ index.aspx?queryid=189.

Education Policy Outlook 2015: Making Reforms Happen. – OECD: OECD Publishing. – 2015. – Р. 35.

Etzkowitz H. The dynamics of innovation: from National Systems and «Mode 2» to a Triple Helix of university-industry-government relations / H. Etzkowitz, L. Leydersdorf // Research Policy. – 2000. – №29. – Р. 109—123.

Florida R. The Global Creativity Index [Електронний ресурс] / R. Florida, C. Mellander, K. King / Martin Prosperity Institute, Rotman School of Management, University of Toronto. – 2015. – Р. 1—64. – Режим доступу: http://martinprosperity.org/media/Global-Creativity-Index-2015.pdf.

Friedman T. That Used to Be Us: How America Fell Behind in the World It Invented and How We Can Come Back / Thomas L. Friedman, Michael Mandelbaum. – Farrar, Straus and Giroux. – New York. – 2011. – 432 р.

Global Competitiveness Reports. Dataset 2007-08 to 2016-17. [Електронний ресурс] / World Economic Forum. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-157/GCI_Dataset_2007-07-2016- 17.xlsx.

Grigorenko E. L. Hitting, Missing, and in between: A Typology of the Impact of Western Education on the Non-Western World // Comparative Education. – 2007. – vol. 43, no. 1. – Р. 165—186.

Harkins A. Leapfrog Principles and Practices: Core Components of Education 3.0 and 4.0 / A. M. Harkins // Futures Research Quarterly Draft VIII. – 2008. – Р. 1—15. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://leapfrog.umn.edu/Documents/HarkinsCoreComponents.pdf.

Hazelkorn E. World-Class Universities or World Class Systems? Rankings and Higher Education Policy Choices / Hazelkorn, E., Wells, P . and Marope, M. (eds). Rankings and Accountability in Higher Education: Uses and Misuses. – UNESCO, Paris.. – 2013. – Р. 1—23. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unesco.org/library/PDF/Hazelkorn2013.pdf.

Ilnytskyy D. Countries on global scientific and educational map: intellectual property protection in Romania and Ukraine // Ecoforum. 2015. – Volume 4, Issue 2 (7). – Р. 72—79.

Institutional Research in South African Higher Education. Intersecting Contexts and Practices / Editors: Botha, J., Muller N.J. – 2016. – SUNMEDIA. – Р. 192—196.

Kabуk J. Data Envelopment Analysis of Higher Education Competitiveness Indices in Europe / J. Kabуk, T. Kis, M. Csьllцg, I. Lendбk // Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 10, No. 3. – 2013. – Р. 185—201.

Kettunen J. Strategy and Quality Maps in Higher Education / J. Kettunen // US-China Education Review. – February 2011. – Vol. 8, No. 2. – P. 149—156. 26. Lanvin B. The Global Talent Competitiveness Index / B. Lanvin, P. Evans / INSEAD, HCLI and Adecco Group. – 2017. —343 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ‘http://global-indices.insead.edu/ gtci/documents/INSEAD_2015-16_Full_Book_Ebook.pdf.

Lengel J. Education 3.0: Seven Steps to Better Schools / James G. Lengel // Teachers College Press. – 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.utcc.ac.th/news/pdf.php?type=4&id=3887.

Lungu E.-O. Patterns on the vocational specificity of the higher educational programmes / Eliza-Olivia Lungu, Ana Maria Zamfir, Monica Mihaela Matei // Procedia – Social and Behavioural Sciences: 2-nd Cyprus International Conference on Educational Research. – 2013. – № 89. – Р. 949—953.

Marginson S. Dynamics of national and global competition in higher education // Higher Education. – 2006. – №52. – P. 1—39.

Marginson S. Living with the Other: Higher education in the global era / Simon Marginson // International Higher Education. Monash Centre for Research in International Education, Australian Universities’ Review. – 2000. – №42. – Р. 5—8.

Marginson S. To rank or to be ranked: The impact of global rankings in higher education / Marginson, Simon, Van Der Wende, Marijk // Journal of studies in international education. – 2007. – №11 (3-4). – Р. 306—329.

Martin M. Constructing an indicator system or scorecard for higher education: A practical guide. / Martin M., Sauvageot C. – International Institute for Educational Planning, UNESCO. 90 р. – 2011. – Р. 38—40.

Masino S. What works to improve the quality of student learning in developing countries? /Serena Masino, Miguel Nin˜o-Zarazua // International Journal of Educational Development. – 2016. – №48. – Р. 53—65.

Moravec J. Moving beyond Education 2.0. / J. W. Moravec // Education Futures. – 2008. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.educationfutures.com/2008/02/15/movingbeyond-education-20/.

QS Higher Education System Strength Rankings [Електронний ресурс] / Quacquarelli Symonds, Elsevier. – 2016. – Режим доступу: http://www.topuniversities.com/system-strength-rankings/.

Rix J. Talking about schools: Towards a typology for future education / Rix, Jonathan, Twining, Peter // Educational Research. – 2007. – №48(4). – Р. 329—341.

Stonkienė M. Evaluation of the national higher education system’s competitiveness: Theoretical Model / M. Stonkienė, R. Matkevičienė, E. Vaiginienė. // Competitiveness Review: An International Business Journal. – 2016. – №26. – Р. 116—131.

The Global Competitiveness Report 2017—2018. – ВЕФ. – 2017 / [K. Schwab, X. Sala-i-Martнn, R. Samans та ін.]. – World Economic Forum. – 2017. – 565 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/.

The Global Human Capital Report 2017. – ВЕФ. – 2017. – 203 p. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://weforum.ent.box.com/ s/dari4dktg4jt2g9xo2o5pksjpatvawdb

The Global Innovation Index 2017: innovation Feeding the World / [S. Dutta, B. Lanvin, S. Wunsch-Vincent та ін.] / Cornell University, INSEAD, World Intellectual. – 2017. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report.

The State, the Market, and Higher Education: Challenges for the New Century / Marek Kwiek (ed.), The University, Globalization, Central Europe. – Frankfurt-on-Main – New York: Peter Lang, 2003. – Р. 71—114.

West M. Education and Global Competitiveness / Martin R. West // Issues in Science & Technology. – 2012. – №28 (3). – Р. 37—44. Режим доступу: http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:9544459.

Williams R. U21 Ranking of National Higher Education Systems / R. Williams, G. de Rassenfosse, P. Jensen, S. Marginson / Melbourne University, Universitas 21. – 2017. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.universitas21.com/RelatedFile/Download/664.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.