Глобальний формат фінансово-інституційної трансформації фондових бірж

Mykola Burmaka, Fedir Zinchenko

Анотація


Статтю присвячено дослідженню процесів глобальної трансформації інститу- ту фондових бірж через механізми інтернаціоналізації, корпоративної і мережевої консолі- дації і технологізації. Об’єктивні процеси інтернаціоналізації фондових ринків на фоні фі- нансової глобалізації та формування глобальних інформаційних ресурсів висувають перед фондовими біржами нові виклики, які долаються застосуванням адекватних стратегій роз- витку. Зростаюча конкуренція між фондовими біржами та новими інститутами залучення капіталу вимагає від бірж застосування сучасних біржових технологій, у першу чергу інноваційних, для підтримки ліквідності та підвищення інвестиційної привабливості. Про- аналізовано новітні тенденції та детермінантні фактори побудови сучасної глобальної фі- нансово-інституційної архітектури, провідну роль у якій почали відігравати нові фондові біржи і біржові платформи, сформовані у зростаючих світових фінансових центрах. Іден- тифіковано основні компоненти реструктуризації міжнародного біржового ринку у процесі фінансової глобалізації, одним з проявів якої стала певна фрагментація ринків і їх універ- салізація. На прикладі процесів модернізації фінансових ринків США та ЄС протягом останнього десятиліття розглянуто фінансово-правові механізми національного та регіона- льного рівнів, покликані забезпечити сталий розвиток глобальної економіки на посткризо- вому етапі. Діагностовано міжнародну активність фондових бірж через показники кількос- ті іноземних компаній у лістингу, обсягу торгівлі іноземними фінансовими інструментами та участі у біржовій торгівлі закордонних інвесторів. Запропоновано та проведено розра- хунки індексів інтернаціоналізації провідних біржових майданчиків світу. Проаналізовано консолідаційні процеси за участю провідних фондових бірж і нових електронних торгове- льних систем на регіональному, мезоглобальному та глобальному рівнях, наслідком яких стало формування потужних біржових холдингів, здатних задовольняти потреби широкого кола трейдерів і інвесторів з різноманітними інвестиційними стратегіями. Виявлено ключо- ві чинники реструктуризації світового біржового простору під впливом процесів інформа- тизації, мережевізації та технологізації. Розкрито мотивацію, механізми та наслідки сучас- ного етапу розвитку біржових фондових ринків країн Європейського Союзу, США та Азійського регіону.

Ключові слова


Фінансова глобалізація, міжнародний рух капіталу, міжнародні фі- нансові центри, фондова біржа, альтернативні торговельні системи, інтернаціоналізація фондових ринків, консолідація фондових бірж.Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.