Асиметрії торговельної інтеграції України та ЄС

Альвідас Балежентіс, Ольга Яценко

Анотація


Розкрито питання двосторонньої торговельної інтеграції внаслідок реалізації поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, яка дала змогу країнам перейти від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції. Охарактеризовано ретроспективу становлення двосторонньої співпраці та основні положення четвертого розділу «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею». Встановлено, що торговельно-економічні відносини в рамках реалізації Зони вільної торгівлі з ЄС створюють низку переваг та загроз. Доведено, що наслідком торговельної інтеграції стала модернізація торгової політики України та визначено її основні домінантами: зростання товарообороту між країнами та зростання частки європейських країн в структурі зовнішньої торгівлі України; зменшення ввізних мит; покращення умов доступу до ринку; гармонізація законодавства; встановлення тарифних квот; істотне зниження нетарифних бар’єрів у торгівлі; домовленості країн стосовно удосконалення роботи митниць; гармонізації системи технічного регулювання; системи стандартизації, метрології, оцінки відповідності та ринкового нагляду; санітарних та фітосанітарних заходів; посилення захисту прав інтелектуальної власності. Здійснено прогнозування та моделювання зовнішньоторговельного обороту між Україною та ЄС товарами в цілому, та товарами АПК зокрема, на основі використання гравітаційної моделі. Зпрогнозовано позитивну динаміку зростання товарообороту внаслідок реалізації ПВЗВТ між Україною та ЄС. Визначено, що для агропродовольчих товарів сценарій більш оптимістичний, що пояснюється домінуванням торговельних преференцій для цієї галузі. Обґрунтовано зростання залежності економічного зростання України від експорту.

Ключові слова


Торговельна інтеграція, торговельна політика, зона вільної торгівлі, Угода про асоціацію між Україною та ЄС, ПВЗВТ, Україна, ЄС.

Повний текст:

PDF

Посилання


Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива : монографія / [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка та А. М. Поручника ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 334 с.

Бхагвати Дж. В защиту глобализации/Джагдиш Бхагвати; Пер. с англ. под ред. ВЛ Иноземцева; Центр исслед. постиндустр. об-ва, журнал «Свободная мысль-XXI». М.: Ладомир, 2005.

Гейць В. М. Оцінка впливу Угоди про асоціацію /ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В.М.Гейця, чл.-кор. НААН України, д-ра екон. наук Т.О.Осташко, чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук Шинкарук Л.В. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2014. – 102 с.

Динаміка структури експорту-імпорту послуг [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/zd/dseip/dseip2007_u.htm.

Економічна складова Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС: наслідки для бізнесу, населення та державного управління / Під ред. І. Бураковського та В. Мовчан // Інститут економічних досліджень і політичних консультацій. – К., 2014. – 140 с.

Емерсон М. Україна та Європа [Електронний ресурс] / М. Емерсон, В. Мовчан // Центр європейських політичних досліджень (CEPS), Брюссель; Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), Київ. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.3dcftas.eu/ system/tdf/ua_brochure_EU_UKR_1.pdf?file=1&type=node&id=258&force=.

Зінчук Т. О. Проблеми адаптації аграрного сектору економіки до умов Угоди про зону вільної торгівлі Україна—ЄС [Електронний ресурс] / Т. О. Зінчук. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://ir.znau.edu.ua/ bitstream/123456789/2482/1/Ec %20APK_2015_5_79-87.pdf.

Кальченко Т. Глобальна економіка: методологія системних досліджень / Тимур Валерійович Кальченко //: Монографія. К.: КНЕУ, 2006, 246 с.

Кваша С.М. Підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом: виклики і перс¬пективи. Національна академія аграрних наук України. ННЦ «Інститут аграрної економіки»/ С.М. Кваша // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: fem.sumdu.edu.ua/.../presentation_2014_last.p.

Клименко І. В. «Ризики європейського інтеграційного проекту: виклики та можливості для України». Аналітична доповідь [Електронний ресурс] / І. В. Клименко // К.: НІСД. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.niss.gov.ua/articles/1003/.

Кравчук Н. Я. Асиметрії і дисбаланси глобального розвитку: ідейнотеоретичні та фундаментальні основи дослідження / Н. Я. Кравчук // Міжнародна економічна політика. – 2011. – Вип. № 1-2. – С. 170-210.

Кузьмінов С.В. Роль експорту як фактора економічного зростання в умовах глобалізації / С.В. Кузьмінов, Г.Я. Глуха // Економiка та держава. – 2014. – № 4. – С.6-10.

Лук'яненко Д. Г. Міжнародна економіка: Підручник / Д. Г. Лук'яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук. – Київ: КНЕУ, 2014. – 762 с.

Луцишин З. О. Системні детермінанти сучасних гравітаційних процесів у геоекономічному просторі / З. О. Луцишин, Н. Я. Кравчук // Міжнародна економічна політика. – 2015. – № 2. – С. 29—49.

Мельник Т. Регуляторна зовнішньоекономічна політика у сфері АПК: вітчизняний і зарубіжний досвід / Т. Мельник, О. Головачова / Economic Annals-XXI. – 2015. – № 3-4(2). – С. 12-16.

Насадюк І.Б. Гравітаційна модель міжнародних економічних відносин України / І. Б. Насадюк // Вісник соціально —економічних досліджень. – 2012. – №1 (44). – С. 94 —99

Осташко Т. О. Ринки сільськогосподарських товарів під впливом очікуваних змін торговельних режимів / Т. О. Осташко // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 3. – С. 105-115. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/econprog_2013_3_9

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. Динаміка ВВП України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/ index/gdp/2017.

Пасмор М. С. Торгово-економічна складова регіональних економічних процесів в умовах глобалізації / М. С. Пасмор, В. О. Бабенко, В. І. Сідоров // Бізнес Інформ. – 2016. – № 4. – С. 31-37.

Показники торгівлі України з ЄС за 2017 рік [Електронний ресурс] // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id= dd1eba41-9aeb-433e-97b2-5accec57561f&title=PokaznikiTorgivliUkrainiZsZa2017-Rik

Полякова О. Ю. Моделювання змін зовнішньоторговельних зв’язків у контексті розширення Європейського Союзу / О. Ю. Полякова, В. О. Шликова // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 330-336. – Режим доступу:- http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon-2014-1-50

Поручник А. М. Глобальні імперативи транснаціоналізації національних економік / А. М. Поручник, Я. М. Столярчук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 21. – С. 257—278.

Поручник А. М. Формування європейського інноваційного простору / А. М. Поручник, Л. Л. Антонюк // Європейський союз та Україна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 17 черв. 2004 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Фундація сприяння європ. Інтеграції, Фонд «InWEnt» / відп. за вип. В. І. Чужиков. – Київ : КНЕУ, 2004. – С. 70—81.

Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським [..]: Закон України. 2014. PhilSci archive. http://zakonO.rada.gov.ua/laws/ show/1678-vii. Accessed 23 August 2016.

Проект «розуміння угод про асоціацію між ЄС та Україною, Молдовою і Грузією» [Електронний ресурс] // Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ier.com.ua/ua/3dcftas.

Регіональна політика Європейського Союзу [Електронний ресурс] : підручник / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; за ред. В. І. Чужикова. – Електрон. текстові дані. – Киiв : КНЕУ, 2016. – 496 с. – Назва з титул. екрану.

Сіденко С. В. Проблеми співпраці України з Європейським Союзом: соціальний аспект / С. В. Сіденко // Міжнародне економічне співробітництво України (правові проблеми) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2004. – С. 114—122.

Статистичний збірник «Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2016 році» [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/ druk/publicat/kat_u/publ10_u.htm.

Статус виконання Угоди про асоціацію України з ЄС: торговельна частина [Електронний ресурс] // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: file:///D:/2TB/ 2. %20Старий/OLD %20E/1 %20мої %20ПУБЛІКАЦІЇ/2. %20ВАК-кі %20публ/ 1. %20ВАК-кі/2018_МЕП_Белажентас_я/все/ресурси/НРР_1910Final_NM.pdf.

Товарна структура зовнішньої торгівлі [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt121 6_u.htm.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС [Електронний ресурс] // Міністерство закордонних справ України. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/european-integration/ua-eu-association.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС. PhilSci archive. http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/european-integration/ua-eu-association. Accessed 23 August 2016.

Філіпенко А. Теорія міжнародної економічної інтеграції / А. Філіпенко, В. Філіпенко // Європейська інтеграція: досвід Польщі та України : кол. моногр. / Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, Рада Центр.-Сх. регіону незалежної самовряд. проф. спілки «Соліданість» ; за заг. ред. Н. В. Павліхи. – Луцьк ; Люблін: Drukarnia Kolor Lublin, 2013. – C. 349—358.

Харт-Ландсберг М. Неолиберализм / М. Харт-Ландсберг // Мифы и реальность. 2007.

Чи виграв український бізнес від створення ПВЗВТ з ЄС? PhilSci archive. http://www.ier.com.ua/ua/publications/articles?pid=5358. Accessed 23 August 2016.

Швиданенко О. Сучасний інструментарій системи регулювання конкурентних відносин суб’єктів глобального ринку / О. А. Швиданенко, І. А. Савченко // Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: еheory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол. Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 327-330.

Що змінилося в українській економіці від Угоди про асоціацію [Електронний ресурс] // Європейська правда. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/05/18/7049377/.

Bossche P. The Law and Policy of the World Trade Organization / Peter Van den Bossche, Warner Zdouc // Text, Cases and Materials. – 3rd edition, United States of America by Cambridge University press, New York and University printing house, Cambridge, United Kingdom. – 2013. – 1045 p.

Emerson M. Deepening EU-Ukrainian Relations [Електронний ресурс] / M. Emerson, V. Movchan // Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels Institute for Economic Research and Policy Consulting (IER), Kyiv; Rowman & Littlefield International, London. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.3dcftas.eu/system/tdf/Ukraine %20e-version %20with %20 covers.pdf?file=1&type=node&id=242&force=.

Grossman G. Innovation and growth in the global economy / Grossman Gene M., Helpman, Elhanan// MIT press, 1993.

Irwin D. Free Trade under Fire / Douglas A Irwin // Fourth Edition. Princeton university press, Princeton and Oxford, USA. – 2015. – 351 p.

Krugman P. International economics: Theory and policy / Paul R. Krugman // 8/E. Pearson Education India, 2008.

Krugman P. Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz. International Trade: Theory and Policy. / Paul R. Krugman // Princeton University, Maurice Obstfeld, University of California, Marc J. Melitz, Harvard University. – 10th edition, USA. – 2015. – 338 p.

Pamela J. Smith. Global Trade Policy: Questions and Answers. 1st edition, Wiley Blackwell, USA. – 2014. – 347 p.

Pigman G. Trade Diplomacy Transformed: Why Trade Matters for Global Prosperity / Geoffrey Allen Pigman // – 1st ed., New York, USA.– 2016. – 257 p.

Pomfret R. International Trade: Theory, Evidence and Policy / Richard Pomfret // World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., USA, London. – 2016. – 298 p.

Spence M. Job Market Signaling //Quarterly Journal of Economics. – 1973. – Vol. 87 (3). – P. 355—374. [http://www-bcf.usc.edu/~shaddin/ cs590fa13/papers/jobmarketsignaling.pdf]

Tsygankova, T. Dominants of Ukraine’s foreign trade intellectualization // Tetiana Tsygankova, Oleksandr Iatsenko/ Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. eISSN 2345-0355. 2018. Vol. 40. No. 2: 274—282. Article DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2018.26 – Режим доступу:- http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/1126/1112

UNCTADstat [Electronic resource]. – Mode of access: http://unctadstat.unctad.org/EN/.

Yatsenko O. Realization of the potential of the Ukraine—EU free trade area in agriculture / O. Yatsenko, V. Nitsenko, N. Karasova, H.S.Jr. James, J.L. Parcell //. Journal of International Studies. – 2017 – 10(2), 258-277. doi:10.14254/2071-8330.2017/10-2/18 p. 258-2777.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.