Креативізація глобального інвестиційного процесу

Микола Бурмака

Анотація


Статтю присвячено дослідженню головних передумов і ключових факторів креативізації глобального інвестиційного процесу у руслі науково-технологічного прогресу насамперед цифрової та мережевої трансформації економічної діяльності. Розвинуто методологічні підходи щодо характеристики креативних інвестицій як специфічного симбіозу фінансових інновацій та інструментарію креативного менеджменту у парадигмі глобальної економіки. Проаналізовані сучасні мегатренди розвитку глобального інвестиційного ринку з урахуванням різнонаправленої динаміки геополітичних, геоекономічних, науковотехнологічних та інших факторів. Надана характеристика сучасних процесів креативізації глобального інвестиційного бізнесу, який у посткризовий період орієнтований на нові глобальні проекти інноваційно-технологічного характеру та комерціалізацію інтелектуальнокреативних ресурсів людини. Основна увага приділена зростанню інвестиційної активності у галузі фінансових технологій (fintech) – глобального фінансово-технологічного стартапу, який суттєво трансформує усталену архітектуру глобального ринку фінансовоінвестиційних послуг і конфігурує нову екосистему з провідною роллю в ній ІТ-компаній. Виокремлено у методологічному форматі креативного менеджменту окрему підгалузь – креативний інвестиційний менеджмент з рисами міждисциплінарного наукового характеру. Сформована емпірична модель сучасних трансформацій глобального інвестиційного процесу на основі єдиного інноваційно-технологічного контексту. Аргументована пріоритетність технологічної і сервісної складових процесу креативізації глобального інвестиційного бізнесу, а також визначені мотиваційні фактори модифікації інвестиційних стратегій в умовах загострення глобальної конкуренції на ринку та невизначеності і турбулентності. Викладено системний погляд на глобальну технологізацію фінансово-інвестиційного бізнесу з використанням надбань науково-технологічного прогресу, новітніх фінансових технологій та роботизації різноманітних процесів і сервісів обслуговування інвесторів. Виявлені ключові детермінанти розвитку глобального інвестиційного ринку: інноватизація, цифровізація, мережевізація, фінансова технологізація та роботизація. Обґрунтована необхідність подальшого дослідження процесу формування нового сегменту креативної економіки – економіки штучного інтелекту (робото-економіки) та суперечностей креативізації глобального інвестиційного ринку, пов’язаних з появою криптоактивів.

Ключові слова


Глобальна економіка, креативна економіка, креативні інвестиції, креативний менеджмент, цифрова економіка, мережева економіка, інвестиційні стратегії, фінансові інновації, фінансові технології, технологічні компанії, штучний інтелект, криптоактиви.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: учебный курс. – К.: НикаЦентр: Эльга-Н, 2001. – 448 с.

Боди З., Кейн А., Маркус Дж.А. Принципы инвестиций. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Вильямс, 2002 – 984.

Вайн С. Инвестиции и трейдинг: Формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений / С.Вайн. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 534 с.

Галиц Л. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском: пер. с англ. – М.: ТВП, 1998. – 600 с.

Глобальна економіка: навч. посіб. / [Д.Г.Лу’кяненко, А.М.Поручник, Т.В.Кальченко, Н.М.Рябець, І.В.Тимків та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. Д.Г.Лук‘яненка. – Київ: КНЕУ, 2017. – С. 28, 29, 32.

Гриценко А.А. Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем: монография / [Т.И.Артёмова, А.А. Гриценко, Т.А. Кричевская и др.] / под ред. чл.-корр. НАН Украины А.А.Гриценко; НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозиров. – К., 2013. – 580 с.

Доклад о мировых инвестициях 2017. Инвестиции и цифровая экономика. Основные тенденции и общий обзор. – UNCTAD/WIR/2017 (Overview) [Електронний ресурс] // UNCTAD 2017. – Режим доступу: http:/unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir_2017_overview_ru.pdf.

Лук’яненко О.Д. Інноваційні фактори глобальної конкурентоспроможності: монографія / О.Д.Лук’яненко. – К.: КНЕУ, 2015. – 298 с.

Лук’яненко Д., Бурмака М., Галахова Т. Ідентифікація креативних інвестицій в глобальній економіці / Д.Лук’яненко, М.Бурмака, Т.Галахова // Міжнародна економічна політика. – 2016. – 2(25). – С. 7-20.

Лук’яненко Д.Г., Дорошенко О.С., Галахова Т.О. та ін. Парадигма креативного менеджменту в глобальній економіці: монографія / [Д.Г Лук’яненко, О.С. Дорошенко, Т.О. Галахова та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. Д.Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2016. – С. 124-126.

Маршал Д.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям: пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1998. – С.49.

Маслов А.О. Генеза теорії інформаційної економіки та її місце в сучасній економічній думці / А.О.Маслов // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №3 (117). – С.13-23.

Навроцька Н.А. Глобалізація інвестиційного процесу: монографія / Н.А.Навроцька. – Д.: Ліра, 2014. – 352 с.

Ричардс К. Психология инвестиций. Как перестать делать глупости со своими деньгами / К.Ричардс. – М.: МИФ, 2013. – 192 с.

Росс С. Принципы корпоративных финансов. Ключ к успеху коммерческой организации – финансовое планирование и управление: Пер. с англ. / под общ. ред. Ю.В.Шленова. – М., 2001.

Стинбарджер Б. Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений / Б.Стинбарджер. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 368 с.

Твардовський В.В., Паршиков С.В. Секреты биржевой торговли: Торговля акциями на фондовых биржах / В.Твардовский, С.Паршиков. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 530 с.

Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Ф. Уэбстер. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 400 с.

Хокинс Дж. Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги / Дж.Хокинс. – М.: Классика-ХХІ век, 2011. – 256 с.

Ченг Ли, Финнерти Дж. Финансы корпораций: теория, методы и практика: Пер. с англ. – М., 2000.

Beyond Fintech: A Pragmatic Assessment of Disruptive Potential in Financial Services [Електронний ресурс] // World Economic Forum, August 2017. – Режим доступу: www3.weforum.org/docs…

Mishkin F.S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Washington, 1989.

Pulse of Fintech 2018. Global Analysis of Investment in Fintech [Електронний ресурс] // KPMG International, 31 July 2018. – Режим доступу: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/07/h1.

The 2017 Global CVC Report: PwC / CB Insights (Money Tree Q4 2017) [Електронний ресурс] // PwC / CB Insights, 2017. – Режим доступу: https://www.cbinsights.com/research/report/corporate-venture-capital-trends2017/.

World Investment Report 2018. Investment and New Industrial Policies [Електронний ресурс] // UNCTAD, 2018. – Режим доступу: unctad.org/en/PublicationLibrary/wir2018.en.pdf.

Zopounidis C., Doumpos M., Pardalos P.M. Handbook of Financial Engineering. 2008.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.