Інноваційний потенціал України та його реалізація в міжнародному науково-технічному співробітництві

Анатолій Поручник

Анотація


У статті на основі кількісних та якісних показників аналізується процес формування сучасного інноваційного потенціалу України та дається його комплексна оцінка. Обґрунтовано визначальну роль інноваційних чинників в економічному зростанні країни за умов інтенсивного типу відтворення суспільного продукту та підвищення її міжнародної конкурентоспроможності. Розкрито характер та основні тенденції інноваційної діяльності в Україні, її нереалізовані можливості та визначено засоби активізації в контексті міжнародного науково-технічного співробітництва. Особливо наголошено на необхідності диверсифікації форм міжнародної співпраці через розвиток венчурного бізнесу, створення технополісів та технопарків, спільних підприємств, розробки наукових проектів та програм з конкретними зарубіжними партнерами, насамперед з Росією та країнами Європейського Союзу.

Ключові слова


Інновації; інноваційний потенціал; інноваційний продукт; інноваційна інфраструктура; міжнародне науково-технічне співробітництво; венчурний капітал; венчурні фірми; технополіси; технопарки

Повний текст:

PDF

Посилання


Послання Президента України до Верховної Ради України. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 році // www.kuchma.gov.ua

Про інноваційну діяльність. Закон України // Голос України, 2002. – № 144. – С. 10–15.

Про основи державної політики в сфері науки та науковотехнічній діяльності. Закон України від 13.12.1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12.

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні. Закон України від 16 січня 2003 р. // Голос України. – 2003. – № 28.

Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків. Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – С. 363 (із змінами, внесеними згідно із Законами № 2743-ІІІ (2743-14) від 04.10.2001, ВВР, 2002, № 34, ст. 28 № 3118-ІІІ (3118-14) від 07.03.2002, ВВР, 2002, №33, ст. 238.

Гузенко І. Глобалізація науково-технічного розвитку та проблеми міжнародної технологічної безпеки України // Глобалізація і безпека розвитку / Під ред. О. Г. Білоруса, Д. Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 404–410.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2 / Редкол.: С.В.Мочерний (відп.ред.) та ін. – К.: Академія, 2001. – 848 с.

Згуровський М. Науково-технологічний розвиток України за умов світової глобалізації // Дзеркало тижня. – 2002. – № 2. – С. 1214.

Иванов В. В. Национальные инновационные системы: опыт формирования и перспективы развития // Инновации. – 2002. – № 4. С. 14–18.

Концепция межгосударственной инновационной политики государств-учасников Содружества Независимых Государств на период до 2005 года // Инновации. – 2001. – № 7. – С. 4–14.

Кучма Л. Утверджувати інноваційну модель розвитку економіки України: Виступ Президента України Л. Д. Кучми на науковопрактичній конференції 21 лютого 2003 р. – К.: Преса України, 2003. – С. 32.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат. зб. – К.: Держкомстат України, 2002. – С. 625.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат. зб. – К.: Держкомстат України, 2003. – С. 340.

Семиноженко В. П. Інтелектуальна економіка, майбутнє України // Проблеми науки. – 2001. – № 6. – С. 2–5.

Серпилин А. По-венчурному // Бизнес: организация стратегии системы. – 1998. – № 8. – С. 21–27.

Cоглашение о создании общего научно-технологического пространства государств-участников Содружества Независимых Государств // Инновации. – 2002. – № 1. – С. 6–7.

Сухоруков А. І. Пріоритети інвестування національного технологічного розвитку // Стратегічна панорама. – 2003. – № 1 // www.niisp.gov.ua/

Хаустов В., Панфилова Т. Інноваційні процеси в Україні: реалії і перспективи розвитку // Економіст. – 2002. – № 3. – С. 54–59.

Цивилизационные модели современности и их исторические корни / Ю. Н. Пахомов, С. Б. Крымский и др. Под ред. Ю. Н. Пахомова. К.: Наукова думка, 2002. – 632 с.

Щедріна Т. І. Перспективи міжнародного трансферу технологій в реалізації інноваційної моделі розвитку // Стратегія економічного розвитку України. – 2003. – № 6. – С. 281–291.

Яцків Я. Українська наука та економічне зростання: шляхом впровадження інновацій // Віче. – 2001. – № 3. – С. 116–139
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.