Антициклічне регулювання економіки України в сучасних умовах волатильності міжнародних ринків

Володимир Сацик

Анотація


У статті розглядаються теоретико-методологічні засади антициклічного регулювання економіки країн в умовах глобалізації світової економіки. Аналізуються досвід практичної реалізації антициклічної політики у високорозвинених державах світу, її визначальні риси та напрямки за сучасної глобальної фінансовоекономічної кризи. Досліджується практичний інструментарій діагностики економічних циклів і на його основі проводиться аналіз циклічних коливань сукупної ділової активності в Україні. Запропоновано рекомендації щодо формування ефективного механізму антициклічного регулювання економіки України.

Ключові слова


Економічні цикли; волатильність міжнародних ринків; глобальна фінансово-економічна криза; міжнародна конкурентоспроможність країн; антициклічне регулювання економіки країн; діагностика економічних циклів; механізм антициклічного регулювання економіки

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк Л., Сацик В. Економетричні методи аналізу міжнародної конкурентоспроможності країн // Економіка України. — 2004. — №4. — С. 46—52.

Антонюк Л.Л., Сацик В.І. Цикли міжнародної конкурентоспроможності країн-ключових інноваторів / кол. мон. «Управління міжнародною конкурентоспроможністю країн в умовах глобалізації». Том 1. — К.: КНЕУ, 2006. — С. 661—678.

Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В.М. Гейця. — К.: Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003. — 1008 с.

Економічна енциклопедія: Утрьох томах. Т. 1 / Редкол.: ... С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Видавничий центр «Академія», 2000.

Жаліло Я., Черніков Д. Дієвість економічної політики в контексті ринкового реформування // Економіка України. — 2000. — № 12. — С. 13—23.

Лукінов І. Методи і засоби державного регулювання економіки перехідного типу // Економіка України. — 1999. — №5. — С. 8—11.

Манків, Ґрегорі Н. Макроекономіка / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. С.Панчишина. — К.: Основи, 2000. — 588 с.

Панасюк Б. Державне регулювання економіки // Економіка України. — 1994. — №1. — С. 19—30.

Панасюк Б. Макроекономіка: диспропорції та їх причини // Економіка України. — 1995. — №6. — С. 14— 25.

Сацик В.І. Математичний алгоритм оцінювання реальних обсягів ВВП в Україні // Матеріали VIII Міжнародної наук.-практ. конф. «Наука і освіта 2005». Том 84. Математичні методи в економіці. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. — С. 67—69.

Сацик В.І. Методологічні засади антициклічного регулювання // Економіка: проблеми теорії і практики. Зб. наук. пр. Вип. 206. Том IV. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. — С. 1133—1138

Сацик В.І. Механізми та інструментарій антициклічної політики: досвід зарубіжних країн // Зб. наук. праць. Вип. 44 / Відповідальний редактор В.Є. Новицький. — К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2005. — С. 249—260.

Сацик В.І. Теоретико-методологічні погляди на циклічність у розвитку економічних систем // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). Наук. журн. Вип. 1-2 / Гол. ред. О.П. Степанов. — К.: НАУ, 2004. — С. 46—52.

Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи). Інститут економічного прогнозування; за редакцією академіка НАН України В.М. Гейця. — К.: Логос, 1999. — 500 с.

Шумпетер Йозеф Алоиз. Теория экономического развития; Капитализм, социализм и демократия / В.С. Автономов (пер. с нем., англ.). — М. : Эксмо, 2008. — 863 с.

Basu S., Taylor A. Business Cycles in International Historical Perspective // Journal of Economic Perspective. — 1999. — No. 13(2). — Pp. 45— 68.

Burns Arthur F. New Facts on Business Cycles (1950) / reprinted in Arthur F.Burns, ed., The Frontiers of Economic Knowledge. — Princeton: Princeton University Press, 1954. — 312 p.

Chatterjee Satyajit. Real Business Cycles: A Legacy of Countercyclical Policies? // Federal Reserve Bank of Philadelphia Business Review. — 1999. — March. — Pp. 17-27.

Espinoza-Wega Marko A., Guo Jang-Ting. On Business Cycles and Countercyclical Policies // Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review. — 2001. — Fourth Quarter. — Pp. 1-11.

Friedman M., Schwartz A. A Monetary History of the United States, 1867—1960. Princeton: Princeton University Press, 1971. — 888 p.

Friedman M., Schwartz A. Money and Business Cycle // Review of Economics and Statistics. — 1963. — Vol. 45. — Pp. 32—64.

Hall Robert, Feldstein Martin, Frankel Jeffrey, Gordon Robert, Romer Cristina, Romer David, Zarnowitz Victor. The NBERR’s Business-Cycle Dating Procedure // Business Cycle Dating Committee, National Bureau of Economic Research. — 2003. — July.

Kydland Finn E., Prescott Edward C. Hours and Employment Variation in Business Cycle Theory // Economic Theory. — 1991. — No. 1. — Pp. 63—81.

Kydland Finn E., Prescott Edward C. The Econometrics of the General Equilibrium Approach to Business Cycles // Federal Reserve Bank of Minneapolis Research Department Staff Report No. 130. — 1990. — November. — 84 p.

Robertson Dennis H. The Trade Cycle: An Academic View // Lloyds Bank Review. — 1937. — September. — Pp. 167—174.

Romer Cristina D. Changes in Business Cycles: Evidence and Explanations // National Bureau of Economic Research, Working paper No. 6948. — 1999. — February. — 47 p.

Romer, David. Advanced Macroeconomics. — McGraw-Hill, 1996. — 540 p.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.