Асиметрії і дисбаланси глобального розвитку: ідейнотеоретичні та фундаментальні основи дослідження

Наталія Кравчук

Анотація


Порушено проблему співвідношення іманентного і трансцендентного в глобальному розвитку. Окреслено ідейно-теоретичні домінанти та фундаментальні основи, що визначають, логіку і перспективи міжсистемних конструктивних змін на новому витку цивілізаційного розвитку людства. На цій основі аргументовано об’єктивну необхідність продукування адекватного цим змінам понятійно-категоріального апарату (йдеться у першу чергу про асиметрії і дисбаланси) і логіко-змістовного оновлення теорій і концепцій, їх організації і систематизації у концепт певної парадигми. Розкрито філософський зміст і методологічний статус асиметрії як «багатовимірної системи відображення глибинних сторін світу» і рушійної сили глобального розвитку. Запропоновано дефініційний ряд, що вичерпує більшість випадків інтерпретації цього явища в науці і практиці. В рамках «дисциплінарної матриці» (визначеного набору апріорних переконань і фундаментальних метафізичних настанов) конкретизовано теоретичні, методологічні та аксіологічні установки парадигми детермінізму і парадигми синергетики, що послужило вихідною методологічною базою концептуалізації асиметрій і дисбалансів глобального розвитку.


Ключові слова


асиметрії; дисбаланси; глобальний розвиток; «дисциплінарна матриця»; парадигма детермінізму; парадигма синергетики

Повний текст:

PDF

Посилання


Акерлоф Дж. Spiritus Animalis, или Как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма / Дж. Акерлоф, Р. Шиллер; пер. с англ. Д. Прияткина; под научн. ред. А. Суворова; вступ. ст. С. Гуриева — М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2010. — 273 с.

Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива: монографія / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук [та ін.]; за заг. ред. дра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка та д-ра екон. наук, проф. А. М. Поручника. — К.: КНЕУ, 2010. — 334 с.

Бердсолл Н. Усиление неравенства в новой глобальной экономике / Нэнси Бердсолл // Вопросы экономики. — 2006. — № 4. — С. 84—89.

Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология ХХI века / Иммануил Валлерстан; пер с англ. под ред. Б. Л. Иноземцева; Центр исследований постиндустиального общества. — М.: Логос, 2003. — 368 с.

Всемирная энциклопедия: Философия / Глав. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов. — М.: АСТ, Мн.: Харвест, Современный литератор, 2001. — 1312 с.

Гальчинський А. С. Економічна методологія. Логіка оновлення: Курс лекцій / Анатолій Степанович Гальчинський. — К.: «АДЕФ-Україна», 2010. — 572 с.

Гелд Д. Глобалізація / антиглобалізація / Дейвід Гелд, Ентоні Мак-Грю / Пер. з англійської І. Андрущенко. — К.: К.І.С., 2004. — 180 с.

Глобалізація і безпека розвитку: монографія / За ред. О.Г. Білоруса, Д. Г. Лук’яненка. — К.: КНЕУ, 2001. — 733 с.

Гринспен А. Епоха потрясений: Проблемы и перспективы мировой финансовой системы / Алан Гринспен; Пер с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. — 496 с.

Гроф С. Структура наукових революцій / Станіслав Гроф // Психологія і суспільство. — 2010. — №2. — С. 105— 112.

Довбенко М. Економічна теорія початку ХХІ століття: криза чи розвиток? / Михайло Довбенко // Журнал європейської економіки. — 2010. — Том 9 (№ 1). — С. 3—18.

Иноземцев В. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их неэкономические следствия / В. Л. Иноземцев. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003. — 776 с.

Кант І. Критика чистого розуму / Імануїл Кант; пер. з нім та прим. І. Бурковського. — К.: Юніверс, 2000. — 504 с.

Колодко Гж. Глобализация, трансформация, кризис — что дальше? / Гжегож В. Колодко; вводная глава Р. С. Гринберга. — М.: Магистр, 2001. — 176 с.

Колодко Гж. Мир в движении / Гжегож В. Колодко; пер. с пол. Ю. Чайникова. — М.: Магистр, 2009. — 575 с.

Колодко Гж. Неолиберализм и мировой экономический кризис / Гжегож В. Колодко // Вопросы экономики. — 2010. — № 3. — С. 56—64.

Маслов О. Ю. Мировой кризис — катализатор смены финансово-экономической и цивилизационной парадигм (новейшая глобальная история в формате direct — часть 15) / Олег Юрьевич Маслов. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.polit.nnov.ru/ 2009/09/26/glob5ethronolog26/

Павленко Ю. В. История мировой цивилизации. Философский анализ. — К.: Феникс, 2002. — 760 с.

Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания / Карлота Перес; пер. с англ. Ф. В. Маевского. — М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2011. — 232 с.

Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени / Карл Поланьи; пер. с англ. А. А. Васильева, С. Е. Федорова, А. П. Шурбелева. Под общ. ред. С. Е. Федорова. — С.-Пб.: «Алетейя», 2002. — 320 с.

Пригожин И. Время. Хаос. Квант. К решению парадокса времени / Илья Пригожин, Изабелла Стенгерс; пер. с англ. — М., 2008. — 240 с.

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / Илья Пригожин, Изабелла Стенгерс; пер. с англ. под общ. ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтовича, Ю. В. Сачкова. — М.: Прогресс, 1986. — 432 с.

Прохоров А. Нелинейная динамика и теория хаоса в экономической науке: историческая ретроспектива / Артем Прохоров. // Квантиль. — 2008. — №4. — С. 79-92. [Електронный ресурс]. — Режим доступа: http://quantile.ru/04/04-AP.pdf

Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: Монографія / За заг. редакцією Д. Г. Лук’яненка, В. І. Чужикова. — К.: КНЕУ, 2007. — 544 с.

Стиглиц Дж. Крутое пике: Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса / Джозеф Стыглиц; [пер. с англ. В. Лопатка]. — М.: Єксмо, 2011. — 512 с.

Столярчук Я. М. Глобальні асиметрії економічного розвитку: монографія / Я. М. Столярчук. — К.: КНЕУ, 2009. — 302 с.

Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник. — К.: Академвидав, 2004. — 208 с.

Філософський енциклопедичний В. І. Шинкарук, Є. К. Бистрицький, словник / М. О. Булатов [та ін.]; за заг. ред. В. І. Шинкарука. — К.: «Абрис», 2002. — 742 с.

Философский энциклопедический словарь / За ред. Л. Ф. Ильичева, П. Н. Федосеева, С. М. Ковалева, В. Г. Панова. — М.: Сов. Энциклопедия, 1983. — С. 608.

Хазин М. Теория кризиса / Михаил Хазин. [Электроннный — Режим доступа: http://worldcrisis.ru/crisis/khazin

Чужиков В. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія: Монографія / В. І. Чужиков. — К.: КНЕУ, 2008. — 272 с. 32.Юрій С. Ordnung чи новий світовий економічний порядок / Сергій Юрій, Євгеній Савельєв. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dt.ua/3000/3300/ 68340/?printpreview

Arrighi G. The Long Nwentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Time / Giovanni Arrighi. — London: Verso, 1994. — 400 p.

Guernier M. Tiers monde: trois quarts du Mond / M. Guernier. — Paris, 1980.

Krugman P. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008 / Paul Krugman. — New York: WW Norton & Co, 2008. — 224 p.

Modelski G., Ttompson W. R. Leading Sectors and World Powers: The Coevolution of Global Politics and Economics / GeorgeModelski, William Ttompson. — Columbia: University of South Carolina Press, 1996. — 263 p.

Obstfeld M. Global Imbalances and the Financial Crisis: Products of Common Causes / Maurice Obstfeld, Kenneth Rogoff // Asia and the Global Financial Crisis: Asia Economic Policy Conference. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://elsa.berkeley. globalimbalances2010. pdf/ edu/~obstfeld/

Soros G. The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and What It Means / Georg Soros. — N.Y.: Public Affairs, 2008. — 164 p.

Stiglitz J. Freefall: America, Free Markets and the Sinking of the World Economy / Joseph E. Stiglitz. — New York: WW Norton & Co, 2010. — 361p.

Wallerstein I. Age Transition: Trajectory WorldSystem, 1945-2025/ I.Wallerstein, T. Hopkins. — London: Collinns, 1996.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.